Лекция 6: Целеви маркетинг

Разработване на целеви пазари(целеви маркетинг) Процеса на разработване на целевия пазар предсатвлява логическа последователност от управленски решения и включва сегменгиране на пазара. Определяне на целевия пазар и позициониране на продукта на избрания продуктов пазар. Процеса се разделя на 3 части: Пазарно сегменгиране – от своя страна включва следните етапи Дефиниране на базовия(общ) продуктов пазар Избор…