6. Структура и функциониране на системата човек – околна среда

Структура и функциониране на системата човек – околна среда Още от Първата световна конференция през 1972г. посветена на човека и околната среда се внася яснота в понятието околна среда и неговите структурни подсистеми. Във всеки един момент всеки индивид независимо къде се намира заедно с околния свят оформя среда (социална среда, природна среда, икономическа среда).…