1. Въведение в икономиката на публичния сектор

Въведение в икономиката на публичния сектор Частен и публечен сектор в смесената икономика 1.1 Държавата в стоковия и паричния кръгооборот 1.2 Основания за държавна намеса в икономиката 1.3 Дефекти на държавната намеса  Предмет и основни проблеми 2.1 Дефиниране, кратка история 2.2 Основни проблеми и подходи при решаването им Теория на благосъстоянието 3.1 Функция на общественото…

1. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети

Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети Финансовите отчети представляват система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и финансовото състояние на банката и дават представа за неговата дейност през отчетния период. Те следва да представят вярно и точно финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадена банка. Финансовите отчети се изготвят въз основа…

Основни въпроси по Надзор и управление на риска

Темата съдържа 15 основни отворени въпроса по дисциплината Надзор и управление на риска. Посочените въпроси се падат често на писмени изпити и са подходящи за подготовка. Каква е дефиницията за банка и какви дейности може да извършва тя? Кои са тези дейности, които може да извършва само банка (изключителна банкова дейност)? Банка е АД, което…

Тема 1 Основи на банковото регулиране. Банков надзор.

ОСНОВИ НА БАНКОВОТО РЕГУЛИРАНЕ.  БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 6 въпроса, които покриват материала от тема 1 Основи на банковото регулиране. Банков надзор. Подходяща е за използване като резюме на учебния материал и/или при подготовка за изпит. 1. Каква е ролята и какви са функциите на банковото регулиране? – Основното предназначение на банковото регулиране е създаване…

Тема 4 Капитал и капиталова адекватност. Рисково-базиран подход за измерване на капитала.

Тема 4 Капитал и капиталова адекватност. Рисково-базиран подход за измерване на капитала. Публикацията съдържа 13 отворени въпроса, които покриват материала от тема 4 по дисциплината Надзор и управление на риска. Подходяща е за използване като резюме на тема и/или при подготовка за изпит.   1. Кои са предпоставките за появата на Второто международно споразумение за…

Тема 2 Основни принципи за ефективен банков надзор

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЕФЕКТИВЕН (РАЗУМЕН) БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 10 отворени въпроса, които покриват материала от Тема 2 „Основни принципи за ефективен банков надзор“ по дисциплината Надзор и управление на риска. Може да се използва като резюме на темата или като подготовка за изпит. 1.Кои са предварителните условия за ефективен банков надзор? стабилна и трайна…

Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи

Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи Развитие на ИО в България Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето след 1989 г. и съпътстващите го бурни икономически, политически и социални процеси. На 15 март 1990 г. е подписано първото Генерално споразумение между правителството, Конфедерацията на…

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове. Колективно трудово договаряне – същност Колективното трудово договаряне е: –метод на определяне условията на труд и на наемните отношения –по пътя на преговорите между работодателя, група работодатели или една или повече работодателски организации, от една страна, –и една или повече организации, представляващи…

Тема 28 Същност, субекти и предмет на индустриалните отношения

Тема 28 Същност, субекти и предмет на индустриалните отношения Същност на индустриалните отношения Индустриалните отношения (ИО) се разглеждат като: –отношения между: държавата, най-често представлявана от правителството, и организации на работодателите и на трудещите се, между организации на трудещите се и организации на работодателите, между отделния работодател и съответната организация на трудещите се, както и между…

Тема 27 Система за управление на човешките ресурси

Тема 27 Система за управление на човешките ресурси Система за управление на човешките ресурси – същност Системата за управление на човешките ресурси (УЧР): –обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, –връзките между тези дейности, –взаимодействието им със заобикалящата среда, както и –начина на функциониране, –с оглед да се реализират целите на…