10. Икономически и пазарни инструменти на екологичната политика

Икономически и пазарни инструменти на екологичната политика Икономическите инструменти включват фискални средства като екологични данъци, такси за потребление на екологични ресурси, санкции; финансово-кредитни инструменти, които включват безвъзмездни кредити, средства от националния екологичен фонд, от структурните фондове на ЕС, фонд „сближаване” , ниско лихвени и безлихвени кредити; инструменти на екологична отговорност и застраховане. Пазарните инструменти включват…

9. Политики за постигане на устойчиво развитие – в частност екологична политика

Политики за постигане на устойчиво развитие – в частност екологична политика Екологичната, социологичната и икономическата политики прилагани по интегриран начин, т.е. взаимосвързани допринасят за постигане на устойчиво развитие. От трите екологичната е възникнала на по-късен етап, получила е равнопоставеност още по-късно и едва от скоро говорим за интегриране на трите вида науки. Във времето тази…

8. Принципи и условия за постигане на устойчива икономика

Принципи и условия за постигане на устойчива икономика Един от основните измерители на икономически растеж, с които определяме и благосъстоянието е БВП. Той е стойностен израз на стоките и услугите, производството в дадена страна за 1 година като показател обаче БВП не отчита изхабяването, унищожаването на природните ресурси и свързаните с тях екосистеми. Това кара…

7. Системата икономика – околна среда – взаимовръзки и функциониране

Системата икономика – околна среда – взаимовръзки и функциониране Икономиката е една от подсистемите на околната среда. С Първата промишлена революция класиците като Смит, Рикардо приемат тезата, че природните ресурси могат да бъдат заменени с технически капитал, поради, което икономиката може да се развива безгранично. Едва през 7-те години на миналия век, когато се създадоха…

6. Структура и функциониране на системата човек – околна среда

Структура и функциониране на системата човек – околна среда Още от Първата световна конференция през 1972г. посветена на човека и околната среда се внася яснота в понятието околна среда и неговите структурни подсистеми. Във всеки един момент всеки индивид независимо къде се намира заедно с околния свят оформя среда (социална среда, природна среда, икономическа среда).…

5. Ролята на бизнеса. Социална и екологична отговорност.

Ролята на бизнеса. Социална и екологична отговорност. За такава отговорност говори още Питър Дракър – известен икономист, главно свързан с мениджмънта. СЕОБ се основава а принципите заложени в глобалния договор на ООН, пописан през 2000г. между бизнес средите и главния секретар на ООН Глобалният принцип съдържа 10 принципа в 4 основни области: Да се уважават…

4. Ролята на международните финансови институции и световната търговска организация (СТО) за постигане на устойчиво развитие

Ролята на международните финансови институции и световната търговска организация (СТО) за постигане на устойчиво развитие Международни финансови институции: Международен валутен фонд (МВФ); Световна банка (СБ); Генерално споразумение за търговия и мита (ГАТТ) Създадени са през 1945г. на Бретауудската конференция. МВФ обединява над 180 страни като в дейността си спомага за постигане на устойчивост на финансовите…

3. Роля на международните организации и програми в структурата на организациите на ООН за постигане на устойчиво развитие

Роля на международните организации и програми в структурата на организациите на ООН за постигане на устойчиво развитие Включва повече от 20 организации. Програма за развитие на организациите на ООН (ПРООН – UNDP) – въведена е през 1970г. – мрежа за разпространение на знания, опит и ресурси сред правителствата за постигане на целите на развитие. У…

2. Същност на екологията като наука

Същност на екологията като наука Екологията като понятие е въведено от немския учен Ернест Хекел през 1886г. Коренът е древногръцки, в буквален смисъл ecos – дом, място и logos – наука, т.е. наука за мястото, дома, който обитава човекът, организмите. Искал е да изрази връзката между организмите и средата, която е обитавал. Екологията и икономиката…

1. Същност на съвременната екологична ситуация

Същност на съвременната екологична ситуация Съвременната екологична ситуация се определя като проблемна, а проблемна е онази, която е резултат от разнообразни, разнородни по своя характер причини и за която няма еднозначни решения. Екологичните ситуации са функции на човешката дейност. Според мащаба на човешката дейност съответно и екологичните ситуации можем да ги разграничаваме в пространството и…