Дистрибуцията като елемнт на маркетинговия микс

Дистрибуцията представлява система от организационни икономически и административни действия, свързани със стокопридвижването, чрез които се осигурява създаването на полезен ефект за задоволяване потребностите на клиентите.

Какво представляват маркетинговите канали – условно се разделят на дистрибуционни и комуникационни. – съвкупност от взаимосвързани независими организации, участващи в процеса на доставяне на продукта до потребителя

 • Създават полезност от гледна точна на време, място, състояние и собственост
 • Членовете на канала поемат и изпълняват различни отговорности, но взаимната изгода се постига само в резултат на сътрудничество

Фирма>>>Посредник>>>Потребител

Дистрибуционни посредници – междинни организации или лица, които свързват производителите с клиенти

Защо се използват посредници

 • Липса на достатъчно средства за пряк контакт
 • За някои продукти прекият маркетинг е невъзможен
 • Невъзможност да се предложи голямо продуктово разнообрание
 • Намаляване на функционалното съотвествие, т.е. изглаждане на противоречието между производителите и потребителите по отношение на продуктовата гама
 • Насочване на инвестициите в основния бизнес
 • Професионализъм на дилърите и по-добро познаване на местните условия – постига се по-висока ефективност
 • Редуциране броя на контактите на производителите(и потребителите) и постигане на трасакционна ефикасност и обща икономичност на системата за масово разпределение
 • Постигане на социален ефект
  • Улеснен достъп до продукта
  • Намаляване на компромисното търсене
  • По-добро обслужване
  • Възприемана по-голяма обективност на съветите на независимите посредници

Кога са целесъобразни преките връзки. Преки връзки са:

 • Поща
 • Телефон
 • Телевизия
 • Каталог
 • Лични продажби
 • Интернет

Те са целесъобразни

 • Ограничен брой големи клиенти
 • Продукт, свързан с интензивна консумация в големи количества
 • Незначителни транспортни разходи и разходи за съхраняване
 • Малко значение на асортимента за потребителския избор
 • Необходимост от контрол върху канала като сердство за постигане на целите

Функции в дистрибуционните канали

 • Трансакционни
  • Постигане на договореност за условията на покупко-продажбата
  • Приемана и обработване на поръчки и контакт с клиента
  • Реклама и промоция
  • Прехвърляне на собствеността върху продукта
 • Логистични
  • Осъществяване на стокопридвижването
  • Транспортиране
  • Складиране, съхранение
 • Спомагателни
  • Събиране на информация
  • Намиране на финансови институции
  • Намиране на серзивно обслужване

Структура на каналите

 • Дължина на канала – броя на различните равнища по протежението на канала(броя на посредническите нива). Обикновено потребителските канали са по-дълги, а индустриалните канали са по-къси
 • Ширина на канала – броят на независимите участници на всяко равнище на стокопридвижването
 • Интензивност на канала – определя се от стратегията за пазарен обхват
  • Отнася се до географската плътнсто на дистриуционните посредници и техния вид
   • Екслузивна – стоки с особено търсене(специални стоки(Ролекс))
    • Максилна ангажираност от страна на дистрибуторите
    • Сериозна рекламна поддръжка от страна на посредниците
   • Селективна – пазарни стоки(Найк)
    • Повече посредници, но след стабилен подбор
   • Интензивна – основни стоки за ежедневна употреба, импулсни стоки(Горна Баня)
    • Висок пазарен дял
    • Известност на марката
    • Поизводителите се ангажират с рекламата

Решение за проектиране на канала

 • Предварителен анализ и оценка
  • Характеристики на пазара – изхождаме от големината на пазара
   • Брой – колкото по-голям е пазарът, толкова повече посредници са необходими
   • Географска разпиляност – по-трудно и с повече средства се обхваща пазарът
   • Анализ на потребителите
    • Размер на партидата – брой на единиците от продукта, които каналът позволява на обичайния потребител да купи еднократно
    • Време – средното време, което се изчаква, за да се купи продуктът
   • Анализ на особеностите на продукта
    • Бързоразвалящи се продукти – по-преки
    • Тежки и обемни – канали, които минимизират разстояниета, преки
    • Нестандартно и технически сложно оборудване – директно се продават от търговските представители
    • Стандартни и евтини продукти – дълги канали
    • Ширина на гамата – специалиризани
   • Анализ на конкурентите и каналите, които те използват
   • Анализ на посредниците(размер, капацитет, финансови възможности)
   • Законодателство и фактори от средата
   • Технологини влияние
   • Фирмени цели
   • Общи дистрибуционни разходи
  • Определяне на алтернативни канали
   • Видове налични посредници
   • Броят на необходимите посредници
   • Условията и отговорностите на всеки от участниците в канала

Видове посредници

 • Търговски – купуват, поддъжат запаси, придобиват собственост и препродават – търговци на едно и търговци на дребно
 • Агентски – брокери и търговски агенти – представители на производителя – не придобиват право на собственост
 • Спомагателни – транпортни компании

Брой на посредниците

 • Зависи от желаната степен на интензивост на дистрибуцията
 • Динамика – мобилните телефони през 90те години – ексклузивна; края на 90-те селективна; сега – интензивна

Оценка на алтернативните канали

 • Икономически критерии – равнище на продажби и разходи – най-печелившите
 • Критерии за контрол
 • Критерии за адаптивност

Решения за управления на канала

 • Избор на участници в канаа
 • Обученеи на участниците в канала
 • Мотивиране на участниците в канала
 • Оценка на участниците в канала
 • Комуникационни стратегии в дистрибуицонните канали
  • На издърпване – рекламните усилия са насочени към крайните потребители
   • Комуникационните усилия се фокусират върху крайните потребители
   • Потребителите оказват натиск върху посредниците
   • Формирайки търсене и лоялност, производителите могат да влияят върху посредниците
   • Необходими са значителни финансови средства
   • Програмите по издърпване може да се разглежда като дългосрочна инвестиция, създаваща марков капитал
  • На избутване
   • Основните маркетингови усилия са насочени към посредниците за получаване на тяхната поддръжка и постигане на доброволно сътрудничество
   • Производителят предлага привлекателни условия
    • Висока печалба
    • Търговски отстъпки
    • И други
   • Основен маркетингов инструмент са личните контакти

Динамика на каналите – интеграция

Какво се постига в резултат на интеграцията на каналите

 • По-висока икономичност
 • Икономия от мащаба
 • Елиминиране на дублиращите се функции
 • Повишаване на конкурентоспособността
 • Повишаване на пазарната власт

Вертикална маркетингова система – Вертикална маркетингова система – професиолано управляване и централно програмирана система, обхващаща

 • Видове вертикална маркетингова система
  • Корпоративна – съчетава последователните етапи на производството и разпределението в рамкита на единна собственост. Висока степен на контрол
  • Административна – един от участниците координира последователните етапи на производство и разределение на основата на своя размер и икономическ мощ – Жилет, Проктър и Гембъл
  • Контрактна(договорна) – независими фирми на разлини равнища на производство и дистрибуция, които интегрират програмите си на договорна основа

Хоризонтална маркетингова система – обединяване на ресурси и разработване на общи програми на две или повече независими организации на едно и също равнище с цел съвместно използване на пазарните възможности

Франчайзинг

 • Франчайзинг – контрактна вертикална маркетингова система
 • Франчайзер – предоставя лиценз върху правото за осъществяване на дейност + помощ
 • Франчайзи – заплаща(начално плащане + отчисления) и придобива права върху продукт който е с гарантиран успех

Обект на франчайзинг

 • Успешни марки
 • Висококачествени продукти
 • Имат история на успеха
 • Задоволяват универсални потребности
 • Имат пълно ноу хау
 • Използват информационна система

Предимства за франчайзера

 • Парични приходи + силен контрол
 • Висока гъвкавост при използване на капитала
 • Отсъствие на режийни разходи

Предимства за франчайза

 • Заемат се с бизнес, който е много скъп, за да се започне от нулата
 • Възползват се от името и клиентелата на марката
 • Намалява се неопределеността
 • Намалява се риска в първоначалния етап