Лекция 9: Статистическото изучаване на развитие

Статистическото изучаване на развитие Същност и видове динамини редове – динамичния ред е статистическия ред който описва изменението на дадено масово явление в течение на времето. Видове динамични редове: Според вида на съвкупността, въз основа на която се формира обема на явлението Моментни динамични редове – статистически редове, формирани въз основа на моментни съвкупности. При…

Лекция 8: Дисперсионен, регресионен и корелационен анализ

Дисперсионен анализ Същност, видове и условия за приложение на дисперсионния анализ Дисперсионният анализ(ДА) – е статистически метод за анализ на зависимости която резултативното явление е представено на силна скала, а факторите могат да бъдат категорийни променливи. Като процедура ДА е статистическа проверка на хипотези, при която се използва F-критерия на Фишер Основна задача на ДА…

Лекция 7: Статистическо изучаване на зависимости

Статистическо изучаване на зависимости Едно от най-важните направления на статистическия анализ е изследването на връзка и зависимости между масовите явления в различни области. Изучаването на връзки и зависимости между явленията дава възможност за разкриване на факторите и причините за състоянието и развитието на тези явления, както и за прогнозиране на тяхното състояние и развитие въз…

Лекция 6: Статистическа проверка на хипотези

Статистическа проверка на хипотези Същност на статистическата проверка на хипотези СПХ е методология за проверка на предварително издигната статистическа хипотеза. Това е едно от двете основни направления в статистическия анализ за изводи и заключение Особености на СПХ Направените изводи и заключения винаги имат вероятностен характер Предварително може да се определи вероятността, с която гарантираме достоверността…

Лекция 5: Теоретични разпределения

Теоретични разпределения Случайна величина Случайна величина – може да приема различни числови стойности Дискретна – ако приема само изолирани една от друга краен или безкраен брой стойности – цели числа Индискретна – може да приема произволни стойности в определен интервал Всяка числова стойност на случайната величина е сбъдване на определено събитие(вероятност – мярка на обективната…

Лекция 4: Средни величини

Средни величини Същност и видове средни величини Средните величини са статистически показатели за измерване на центъра на емпиричните разпределения. Те разкриват общото, типичното, закономерното за изучаване съвкупност по отношенеи на изучавания признак. Видове: Според характера на осредняване на величините Вариационни средни – изразяват средно равнище на признака за изследване статистическа съвкупност Хронологични средни изразяват средно…

Лекция 3: Статистическа групировка и сводка

Статистическа групировка и сводка Статистическа групировка – целенасочено систематизиране, подреждане и обобщаване на статистически данни в качествено еднородни групи. Цели на статистическата групировка Да се получи обобщена количествена характеристика на изследваното явление Да се разкрие вътрешната структура на явлението Да се установят вътрешни закономерности за изследваното явление Видове статистически групировки: Според вида на признака Категориен…

Лекция 2: Статистически скали за измерване

Статистически скали за измерване Измерване в статистиката – идентифициране на отделните разновидности на един статистически признак. Измерването на статистическите признаци се осъществява с помощта на статистически скали Статистическа скала наричаме съвкупността от всички възможни разновидности (значения), които може да приема един статистически признак. Видове статистически скали: Слаби скали Дихотомна – скала, която има само 2…

Лекция 1: Основни понятия в статистиката

Основни понятия в статистиката Обекта на статистиката са масовите явления. Предмет на статистиката са самите закономерности с които те се проявяват. Статистически или съвкупностен подход е този, който се използва за изследването на масовите явления. Масовите явления не могат да се проявят чрез отделните случаи, но за да може да се прояви изцяло зависимостта е…