Лекция 31: Търговско право

Търговско право – общи положения Търговските права се считат за … Сдруженията на търговците превозвачи – коменда. По това време римските юристи не стигат до извода, че в резултат от това сдружаване се формира нов правен субект. По-късно в зората на 19в. – 1806г. Френски търговски кодекс. ТП придобива своята правна уредба. БГ по време…

Лекция 30: Договори

Обезпечаване на изпълнението на договорите В ОП съществуват способи, които да гарантират вземането на кредитора. 3 основни групи:             -групата на лични способи – едно лице гарантира вземането на кредитора;             -една вещ гарантира вземането на кредитора (залог или ипотека);             -особени способи:                         -Поръчителство – Страни по този договор са дееспособни физически или юридически…

Лекция 29: Облигационно право

Облигационно право. Облигационни отношения. Общо учение за договора. Облигация – латински произход – „обвързан”. За да се „развърже” длъжника, трябва да изпълни задълженията към кредитора. Разглеждаме го в 2 аспекта:             –Първи аспект – самостоятелен правен отрасъл – ОП води началото си от ГП – методът на равнопоставеност на субектите (ФЛ или ЮЛ). В предмета се…

Лекция 28: Вещно право

Вещно право. Обща характеристика. То води началото си от ГП, като използва неговия метод, като в неговия предмет лежат т.нар. вещно-правни отношения. Терминът има 2 значения:             -Правен отрасъл; (1)             -субективно право в рамките на конкретно вещно-правно отношение; (2) (1) Съвкупност от вещно-правни норми, които с методът на равнопоставеност уреждат статута на собственика на…

Лекция 27: Гражданско право

Гражданско право Води началото си от римско частно право. Англосаксонска с-ма. Като основополагащ отасъл от него водят началото си облигационно, вещно, трудово, кооперативно, търговско и др. права. ГП се х-зира  със собствен предмет и метод на правно регулиране. В предмета лежат – имуществени отношения между субектите:             -имуществени отношения между субектите;             -свързаните с тях…

Лекция 26: Финансово право

Предмет, метод и система на финансовото право Води началото си от админ. право. Спада към публичните права и се х-зира със свои собствен предмет и метод на правно регулиране. В предмета лежат обществени отношения. Икономическата теория под финанси разбира парични средства, парични фондове. От нея се игражда правна концепция за финансите. Съгласно тази концепция финансите…

Лекция 25: Административни нарушения и наказания

Административно-наказателна отговорност. Административни нарушения и наказания. АНО е реализация санкцията на административно правната норма. В нея лежи държавната репресия. Генерална превенция на правото. Правната уредба лежи в ЗАНН. Тя е изградена по подобие на углавните на Наказателния кодекс. Общи принципи: Без вина няма отговорност; Презумция за невинност; Правилото на non bis idem – 1 нарушение…

Лекция 24: Административен акт

Административен акт – понятие, видове. Споразумение. Терминът у нас за пръв път се появява през 1911г. и днес той е законов термин, който се среща в всички законодателства на Европа. Админ. акт е родово понятие за всички постановления, правилници, наредни, инструкции и заповеди, които издава изпълнителната власт. Представлява юридически акт, който носи последици. С АПК…

Лекция 23: Предмет и система на административната система

Предмет и система на администативната система. Метод Франция и Германия са основатели. Необходимост от силна централна власт. Администрация – латински произход, управлявам, нарежда, разпореждам. В науката се счита че административното, наред с гражданското право са основополагащи. Първоначално всичко е било адмиснитративно. Он него водят начало другите права (финансово, данъчно и тн.). Отнася се към публичните…

Лекция 22: Основни права и задължения на българските граждани

Основни права и задължения на българските граждани Глава 2ра съдържа пълен каталог на основните права, свободи и задължения на гражданите. Субективни публични права – х-терно за тях е, че правно-задължения субект, който трябва да ги гарантира е държавата. Това тя прави чрез създаването на различни механизми на правна защита на гражданите. Не е изграден цялостен…