Лекция 11: Основи на анализа на търсенето и предлагането

Основи на анализа на търсенето и предлагането Лаганена продукти пазарно равноесиеела Търсенето – израз на връзката  и взаимоотноста на всичките възможни цени на една стока, които купувачите са готови да закуят от нея. Което означава четърсенето е функцията на цената на стоката.D=f(p).   Законът за търсенето –  изразяващ обратната зависимост между изменението на цената и…

Лекция 10: Пазар

Пазар Характеристика на пазара Типология на пазара: Пазара може да бъде разглеждан като ситуация при която продавача и купувача влизат во пределено отношения и тези отношения се наричат покупко продажби. Пазара може да бъде разглеждат и като система от връзки и като взаимоотношения Пазара е съвкупност от институции за координиране на избора посредством ценови сигнали…

Лекция 9: Същност, форми на функциониране и натрупване на капитал

Същност, форми на функциониране и натрупване на капитал Капитал Капиталът като производствен фактор. Парите като субстракт на богатството, което дава възможност да се увеличи, когато се вложат и потребят за производителни цели. Същност на капитала: Развитието на паричната форма и основните функции на парите Капиталът е натрупано, функциониращо о нарастващо материално и нематериално богатство. Структура…

Лекция 8: Пари. Природа и функция на парите

Пари. Природа и функция на парите Възникването на парите – Еволюция на парите. Основни форми на парите Бартерни сделки основавали са се на пряката размяна на една стока срещу друга. Условието за това е било, взаимно съвпадение на желаниеята. С увеличения стокообмен и развитието на пазарите тази, роля се поемо от златото и среброто. Стокови…

Лекция 7: Стокова организация на общественото стопанство

Стокова организация на общественото стопанство Основни въпроси: Основни форми на общественото стопанство Натурално стопанство – има частен характери и изключва външните отношения и връзки, а ако някъде те са допуснати иимат временен или епизодичен характер. Натуралното производство Ниска степен на разделение на труда Затворен характер Пряко разпределение на създаваните продукти Примитивно техническо равние на произвоство…

Лекция 6: Типове икономически системи

Типове икономически системи Основни въпроси: Как разбираме икономическата система Какви са основните проблеми при организация на икономическата система Каква типология на икономическите системи съществува Икономическа система – това е съвкупност от институции(държавата) и механизми(пазара) за вземане и прилагане на решения по използване на ограничените ресурси за задоволяване на конкуриращите се потребности. Може да бъде разглеждана…

Лекция 5: Търговски дружества

Търговски дружества Учредителите на търговските дружества могат да бъдат български и чуждестранни  физически и юредически лица и не се изисква да имат постоянно местожителство встраната. Търговското дружество е обеденение на 2 или повече лица за извършване на търговска сделка с общи средства. Нашето законодателство допуска търговското дружество да бъде с едно лице. Това обаче става…

Лекция 4: Отношения на собственост в пазарното стопанство

Отношения на собственост в пазарното стопанство Основни въпроси Собствеността като икономическа категория Права на собственост Форми на собственост Структура на поведението Икономическите ценности Собствеността като икономическа категория Собствеността е отношение между стопанските субекти по повод използването на материални и духовни блага и условията на тяхното възпроизводство. Права на собственост – те дават възможност да се…

Лекция 3: Основни въпроси, цели и задачи на икономическата теория

Основни въпроси, цели и задачи на икономическата теория Производствени ресурси и блага: Ресурсите са всички дадености, които посредством икономически дейности могат да се преобразуват в блага за задоволяване на човешките потребности. Потребност – състояние на неудовлетвореност, което стопанският субект иска да преодолее, за да може да продължи конкретната си дейност в стопанството. Потребителските блага са…

Лекция 3: Методология на икономическата теория

Методология на икономическата теория I.Основни методологични принципи и проблеми Три основни взаимосвързани въпроса: Какво да се произвежда? Как да се произвежда? За Кого да се произвежда? Основни проблеми на икономическата теория: Производство и потребление Доходи и работна заплата Цени и иинфлация Пари и банки Заетост и безработиа Икономическа политика на правителството Външна търговия Валутен курс…