Лекция 8: Дистрибуция

Дистрибуцията като елемнт на маркетинговия микс Дистрибуцията представлява система от организационни икономически и административни действия, свързани със стокопридвижването, чрез които се осигурява създаването на полезен ефект за задоволяване потребностите на клиентите. Какво представляват маркетинговите канали – условно се разделят на дистрибуционни и комуникационни. – съвкупност от взаимосвързани независими организации, участващи в процеса на доставяне на…

Лекция 7: Продукт

Продуктът като елемент на маркетинговия микс Продукт – всичко онова, което може да се предложи за задоволяване на нуждите и желанията на потребителите, представлява ценност за тях и е обект на размяна: Материални продукти Услуги Преживявания Събития Личности Места Организации Информация Идеи Равнище на продукта: Продукт по замисъл(ядро на продукта) – какво в действителност купува…

Лекция 6: Целеви маркетинг

Разработване на целеви пазари(целеви маркетинг) Процеса на разработване на целевия пазар предсатвлява логическа последователност от управленски решения и включва сегменгиране на пазара. Определяне на целевия пазар и позициониране на продукта на избрания продуктов пазар. Процеса се разделя на 3 части: Пазарно сегменгиране – от своя страна включва следните етапи Дефиниране на базовия(общ) продуктов пазар Избор…

Лекция 5: Организационни пазари

Организационни пазари и поведение на потребителите Организационни купувачи – организационни купувачи са лица и организации, които купуват стоки и услуги за задоволяване на разнообразни цели, производство на печалба, намаляване на оперативни разходи, задоволяване на нуждите на работещите и т.н. Видове организационни пазари: Пазар – пазар на стокопроизводителите – комерсиални фирми. Целта им е  реализиране на…

Лекция 4: Потребителско поведение

Пазар на крайните потребители. Потребителско поведение Потребителско поведение Действията, предпприемани от хората при придобиване, потребление на продуктите и освобождаване от тях Наука, изучаващо защо хората купуват и даваща възможност да се разработват стратегии за повлияване върху потребителите. Три основни вида действия: Придобиване – действията водещи до покупка и включващи покупката или поръчката на продукта Търсене…

Лекция 3: Маркетингова обкръжаваща среда

Маркетингова обкръжаваща среда МОС  е сложна динамична съвкупност от свързани помежду си условия и фактори, които оказват влияние върху възможностите на фирмата да обслужва своите клиенти и да подържа успешни взаимоотношения с тях, а следотавелно – върху фирменото поведение и резултата. Критерии за класифициране на факторите от МОС В зависимост от характера и степента на…

Лекция 2: Ключови понятия в маркетинга

Ключови понятия в маркетинга Потребност – състояние на осъзната липса на някакво основно удовлетворение. Психологическо или физическо състояние на потребителя, което поражда неудовлетворение, т.е. състояние на неудовлетворение, от което човек иска да се освободи или състояние на удовлетворение, което човек иска да продължи(А. Маршал) Групиране на потребностите: Първични – обикновено са свързани с физическото оцеляване…

Лекция 1: Каква представлява маркетинга

Каква представлява маркетинга и каква е ролята му в съвремения свят В контекста на пазарната икономика – организиране на свободния и конкурентен обмен с цел осигуряване на ефективно обвързване на производството(предлагане) и потребление(търсесне) на продуктите. За постигане на баланс е необходимо организиране на разпределението и размяната между производството и потреблението на физическия поток. Организиране на…

Лекция 9: Статистическото изучаване на развитие

Статистическото изучаване на развитие Същност и видове динамини редове – динамичния ред е статистическия ред който описва изменението на дадено масово явление в течение на времето. Видове динамични редове: Според вида на съвкупността, въз основа на която се формира обема на явлението Моментни динамични редове – статистически редове, формирани въз основа на моментни съвкупности. При…

Лекция 8: Дисперсионен, регресионен и корелационен анализ

Дисперсионен анализ Същност, видове и условия за приложение на дисперсионния анализ Дисперсионният анализ(ДА) – е статистически метод за анализ на зависимости която резултативното явление е представено на силна скала, а факторите могат да бъдат категорийни променливи. Като процедура ДА е статистическа проверка на хипотези, при която се използва F-критерия на Фишер Основна задача на ДА…