Тема 5: Подход на логическа матрица

Какво е логическата рамка? Таблица, която се прилага към проекта? Обобщение на проекта? Помощен инструмент за проверка на логиката при разработването при селекцията/ оценката Помощен инструмент за управление, мониторинг и оценка на изпълнението Начин на мислене(!) който обхваща целия процес на разработване на проекта Логическата рамка НЕ Е универсална рецепта за разработване на проекти Ако…

Тема 4: Заинтересовани страни

Значение на анализа на нуждите Идентифицирането и обосноваването на нуждите и проблемите е важно за донорите Те не предоставят средства без основателна причина Проектното предложение трябва да съдържа информация от анализа на нуждите и проблемите – “обосновка”, “целеви групи” и др. lИдентифицирането на нуждите позволява да се отговори на въпроса за уместността (смисъла на интервенцията):…

Тема 3: Жизнен цикъл на проект

Управление цикъла на проекти (УЦП) Съвкупността от дейности и процедури за вземане на решения, които се прилагат по време на жизнения цикъл на определен проект  УЦП спомага за : Проектите подкрепят основните цели на отделна бизнес структура,  сектор, национална икономика, политиката на  ЕС и на партньорите за развитие Проектите са съвместими с одобрената стратегия и…

Тема 2: Програма – проект

„В сърцето на всеки голям проект има малък проект, който се опитва да го провали.“ ЩО Е ПРОГРАМА? Рамка за действие, съобразена с политиката в определен сектор или област, или със средносрочните/дългосрочни цели на бизнес организацията Система от проекти и услуги, целящи удовлетворяването на обществени/бизнес потребности Поредица от стъпки, които следва да бъдат извършени или…

управление на проекти

Тема 1: Въведение в управлението на проекти

Въведение в управлението на проекти Управление на проекти (Project Management) Определение: раздел  от знание, отнасящ се  за управление на проекти, включително исторически преглед и тенденциите в управлението на проекти като професионална област на дейност. Включва постижения и резултатите от управлението на проекти от зараждането му до наши дни. Зараждането на управлението на проекти датира от…

Лекция 8: Дистрибуция

Дистрибуцията като елемнт на маркетинговия микс Дистрибуцията представлява система от организационни икономически и административни действия, свързани със стокопридвижването, чрез които се осигурява създаването на полезен ефект за задоволяване потребностите на клиентите. Какво представляват маркетинговите канали – условно се разделят на дистрибуционни и комуникационни. – съвкупност от взаимосвързани независими организации, участващи в процеса на доставяне на…

Лекция 7: Продукт

Продуктът като елемент на маркетинговия микс Продукт – всичко онова, което може да се предложи за задоволяване на нуждите и желанията на потребителите, представлява ценност за тях и е обект на размяна: Материални продукти Услуги Преживявания Събития Личности Места Организации Информация Идеи Равнище на продукта: Продукт по замисъл(ядро на продукта) – какво в действителност купува…

Лекция 6: Целеви маркетинг

Разработване на целеви пазари(целеви маркетинг) Процеса на разработване на целевия пазар предсатвлява логическа последователност от управленски решения и включва сегменгиране на пазара. Определяне на целевия пазар и позициониране на продукта на избрания продуктов пазар. Процеса се разделя на 3 части: Пазарно сегменгиране – от своя страна включва следните етапи Дефиниране на базовия(общ) продуктов пазар Избор…

Лекция 5: Организационни пазари

Организационни пазари и поведение на потребителите Организационни купувачи – организационни купувачи са лица и организации, които купуват стоки и услуги за задоволяване на разнообразни цели, производство на печалба, намаляване на оперативни разходи, задоволяване на нуждите на работещите и т.н. Видове организационни пазари: Пазар – пазар на стокопроизводителите – комерсиални фирми. Целта им е  реализиране на…