1. Бюджет на ЕС (тестове с отговори)

Бюджетът на ЕС е основният финансов инструмент, който: – определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, необходими за постигането на целите и приоритетите на ЕС, осъществяване на неговите общи политики и функционирането на институциите на Съюза Правната основа на бюджета на ЕС, както и основните принципи, по които се съставя и изпълнява този…

Лекция №13 Подготовка и водене на колективните трудови преговори

Индустриални отношения  Лекция №13 Подготовка и водене на колективните трудови преговори Чрез механизма на колективните трудови преговори се осъществяват и регулират отношенията между работодатели, работници и служители. Анализ на поведението на „актьорите” – участници в колективните трудови преговори. Според Лолтън и Маккерси преговорите  могат да бъдат декомпозирани на 4 групи процеси, наречени субпроцеси. Според създателите…

Лекция №12 Обща характеристика на тристранното сътрудничество

Индустриални отношения  Тема 12 Обща характеристика на тристранното сътрудничество Равнища на тристранното сътрудничество Национално Браншово (отраслово) Общинско   Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения за: Трудови и непосредствено свързаните с тях отношения Здравословни и безопасни условия на труд Заетостта, безработицата и професионалната квалификация Обществено и здравно осигуряване Доходите и жизненото равнище Социалните…

Лекция №11 Законодателно уреждане на индустриалните отношения в България

Индустриални отношения Тема 11 Законодателно уреждане на индустриалните отношения в България (Основни закони, уреждащи индустриалните отношения в България) Три са основните закони, които уреждат индустриалните отношения в България: Конституция на Република България Кодекс на труда Закон за уреждане на колективните трудови спорове   В конституцията на Република България са залегнали 2 момента: правото на работниците…

Лекция №10 Формиране на съвременните индустриални отношения в България

Лекция №10 Формиране на съвременните индустриални отношения в България Съвременните индустриални отношения започват да се формират в началото на прехода у нас (1989г. ), като в различните периоди са доминирали различни политически възгледи. Разграничаваме следните четири етапа в съвременните индустриални отношения у нас: 1989г. – 1991г. 1992г. – 1997г. 1998г. – 2003г. след 2003г. Този…

Лекция №9 Индустриалните отношения в България през периода 1944-1989г.

Лекция № 5 Доцент Георги Евгениев Тема 9 Индустриалните отношения в България през периода 1944-1989г Този период е наречен установяване на партиен контрол върху индустриалните отношения(в учебника), което обаче не е много точно защото той съпътства и самата им поява. Характеристика на периода: Това е период на създаване на нови обществени отношения на постепенна централизация…

Лекция №8 Индустриалните отношения в България 1934 – 1944 г.

Тема 8 Индистриалните отношения в България през 1934-1944 г. Този период е белязан от няколко събития: Военния преврат 1934 год., който въвежда политически военен режим и който режим дава своето отражение върху индустриалните отношения и върху организираното работническо синдикално движение като един ограничителен, забранителен режим и по новия режим това правителство на Кимон Георгиев законово…

Лекция №7 Индустриалните отношения в България

Тема 7 Първи стъпки на индистриалните отношения в България    Съвременните индустриални отношения са се зародили по-късно и те непрекъснато се усъвършенстват. Това не е процес, а явление. Повече от 70 годишна история имат те в България. А в световен мащаб преди да се зародят имат около 250 години предистория.    Началото на индустриалните отношения в Българи…