Тема 3

Общи принципи на съвременните индустриални отношения

В учебника са формулирани 16 принципа на база на опита.

Основни по-важни принципи:

  1. Индустриалните отношения като механизъм, подход и в исторически план,

      дойдоха да заменят лозунга „За борбата между класите” със „Съгласуване и сътрудничество между класите”, който нов принцип подпомага ликвидирането на неравенството.Това става чрез два подхода:

        –революционен подход – той е в основата на насилственото сменяне на    обществения строй и властта.Затова и след Първата Световна война активно се търси мирно решаване.

     –мирен подход – в основата на индустриалните отношения стои заменянето на единия с другия подход. Еволюционния, мирен подход е и основния подход за решаване на интересите на страните.

  1. Признаване правото на обединяване на работодатели и работници и служители  в свои организации за защита на икономическите и социалните си интереси, което е и едно от основните човешки права. Създадени са две конвенции относно правото на хората да се обединяват през 1948 год. и 1949 год.- доброволно сдружаване за защита на икономическите и социалните интереси.

-1961 год.- приема се Съвета на Европа

-1996 год.- ревизирана е социалната харта

-2000 год.- България ратифицира тази социална харта;поставят се основите на сигурност в социалното осигуряване.

!!!ООН също има пакт за правата(който включва и това основно човешко право).

  1. Този принцип е свързан с обхвата на индустриалните отношения (въпросите,които се уреждат). До скоро жизненото равнище в България не бе обект на индустриалните отношения-това означава, че е нямало институция,която може да решава въпросите отнасящи се до този проблем.
  1. Индустриалните отношения, социалното партниране, целият процес на съгласуване почиват на своя нормативна база, те не са самодейност.

Целите, задачите, участниците, принципите са строго регламентирани.

Съществуващ закон на национално равнище е например Кодекса на труда; подзаконовата нормативна база са актовете, които издава изпълнителната власт,решенията на съда, които могат да отменят незаконни решения и процедури; трудовите договори и сдруженията също са нормативна база.

  1. Търсенето и постигането на оптимален баланс между либерализма в икономиката и намесата на държавата в нейното  функциониране.
  2. Равенството, равноправието на страните-участнички. Няма и не може да има ограничение в методите, начините на защита на интересите. Правото на защита е еднакво-спазва се равнопоставеността.
  3. Представителност на организациите на работници и служители и на организациите на работодателите на национално равнище (в нас съществуват около 360 партии и още толкова синдикални образувания; на този етап в България има 6 работодателски организации и 2 синдикални признати, но те са с еднакъв брой представители,т.е. броя на представителите на 6-те работодателски организации=броя на представителите на 2-те синдикални организации).

Съгласуването на интересите не означава съглашателство.

Водят се 2 вида спорове на тези равнища:

  1. с аргументи-с цифри, факти, тенденции
  2. чрез надвикване, спор

От следната графика ще забележим, че има сектор в който съвпадат интересите и на трите страни:

Общи принципи на съвременните индустриални отношения