Същност на съвременната екологична ситуация

Съвременната екологична ситуация се определя като проблемна, а проблемна е онази, която е резултат от разнообразни, разнородни по своя характер причини и за която няма еднозначни решения. Екологичните ситуации са функции на човешката дейност. Според мащаба на човешката дейност съответно и екологичните ситуации можем да ги разграничаваме в пространството и времето.

Всяка една екологична ситуация възниква на локално ниво. Тя

Същност на съвременната екологична ситуация

може да бъде резултат от някаква производствена дейност. Тези екологични проблеми спадат групата на по-лесно разрешимите, но пък най-често отлагани във времето, поради различни причини. Когато няколко местни екологични ситуации се окрупнят се превръщат в регионални. Несвоевременното разрешаване на регионалните ситуации предразполага за тяхното прерастване в национални ситуации. Причини затова са бездействие, поради липса на финансови средства, политически фактори. Тогава, когато една ситуация прехвърли границите на дадена държава, тя се превръща в международна. – „мислейки глобално, да действаме локално”

Екологичните проблеми са резултат, както на отделни отрасли на производството, които са в по-голяма степен отговорни, така и от сферата на потреблението. От сферата на производството са: енергетиката, основана на използването на изкопаеми продукти (нефт, природен газ) – тя е в основата на промяната на климата, замърсяването на почвата, водата, киселинните дъждове, здравните проблеми сред населението (в частност за България тя оказва най-големи проблеми за изостряне на екологичните проблеми); индустрията – металургията, нефтопреработващата индустрия, химическата индустрия, керамичната промишленост; хранително-вкусова промишленост; транспорта –  автомобилният и въздушният транспорт (те са източници както на парникови газове, причиняващи промени в климата , така и отделянето на прашни частици, които са опасни за градската среда); селско-стопанство – при използване на химични средства(торове, пестициди и т. н. , те попадат в почвата, в подпочвените води, в храните и предизвикват заболявания); животновъдството – отглеждането на животни със специфичен начин на отглеждане; туризъм – масовият туризъм, поради несъответствие на броя на туристите (легловата база   и природните възможности – несъответствие – по Черноморието, Банско, Пампорово и други – осигуряване с вода, ерозия, унищожаване на дивата растителност).

Свързани със сферата на потреблението – традицията и други предпоставки за възникването на екологични ситуации.

Характерни черти на съвременната екологична ситуация

Съвременната екологична ситуация се характеризира с няколко основни черти:

  1. Налице е промяна в климата, която е резултат от човешката дейност; налице са доказателства, че в основата на човешки действия достатъчно е да се проследят цените на застрахователния бизнес;
  2. Разкъсване на основните биохимични цикли – елементи като въглерод, природата е постигнала един баланс чрез този кръг, сега този процес е разкъсан, а друг цикъл е този на азота и тук балансът е нарушен, чрез използването на химически средства, сяра, кислород, цикълът на водата;
  3. Загуба на биоразнообразие – за последните 50 години честота на изчезване на представители на биологичното разнообразие е нараснало от 100 до 1000 пъти от естествените норми на измиране;
  4. Биологично омесване;
  5. Замърсяване на заобикалящата среда със синтетични химически вещества  – те не могат да бъдат разграждани, те са устойчиви и дълго се запазват в околната среда щ, смятат се за най-високият риск за човешкото здраве;
  6. Тенденция на прерастване от по-ниско към по-високо ниво на отделните екологични ситуации – резултат от човешката дейност или бездействие.