Какво е логическата рамка?

 • Таблица, която се прилага към проекта?
 • Обобщение на проекта?
  • Помощен инструмент за проверка на логиката
  • при разработването при селекцията/ оценката
 • Помощен инструмент за управление, мониторинг и оценка на изпълнението
 • Начин на мислене(!) който обхваща целия процес на разработване на проекта
 • Логическата рамка НЕ Е универсална рецепта за разработване на проекти
 • Ако идеята на проекта не е добра, няма начин логическата рамка да е добра!

Общи цели и цел на проекта

 • Общи цели (широки цели)
  • Обясняват защо проектът е важен за обществото под формата на дългосрочни ползи за бенефициентите и разширени ползи за други групи.
  • Свързват проекта, респ. програмата с политиката и програмните документи от по-висок ранг (обикновено общите цели произтичат пряко от подобни документи.
  • Общите цели не могат да се постигнат само от конкретния проект/програма, а изискват принос и на други проекти/програми
 • (Конкретна) цел (непосредствена цел)
  • Това, което постига самия проект.
  • Трябва да е насочена към основния проблем и да бъде формулирана като устойчиви ползи за целевите групи.
  • Постигането й зависи от използването на резултатите от целевите групи.
  • Един проект може да има само една (конкретна) цел.
 • Резултат
  • Продуктите от осъществените дейности, които в тяхната съвкупност водят до постигане на целта на проекта.
  • Какво ще бъде постигнато по проекта, доколкото е под контрола на неговото управление


Дейности и средства

 • Дейности
  • Действията, които трябва да се предприемат, за да се постигнат резултатите.
  • Осигуряват трансформирането на ресурсите в резултати.
  • Обобщават какво ще бъде направено по проекта.
  • Дейностите трябва да показват:
   • Какво правят хората или организациите, отговорни за проекта
   • Как ще се “доставят” продуктите и услугите на проекта
 • Средства (ресурси)
  • Материални и нематериални ресурси, необходими за осъществяване на планираните дейности и управлението на проекта (пари, човешки ресурси, оборудване, материали и др.)

Допускания и рискове

 • Допускания (предпоставки) = рискове
  • Външни фактори, които биха могли да повлияят върху успеха на проекта, но върху които неговият ръководител няма пряк контрол Допускания – формулирани по позитивен начин
  • Рискове – формулирани по негативен начин
  • В повечето случаи се изисква формулиране на външните фактори като допускания (позитивно)
 • Предварителни условия
  • Условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществят дейностите, респ. за да стартира проекта.
  • Изисквания, на които трябва да се отговори, за да може да започне изпълнението на проекта

Индикатори и средства за проверка

 • Обективно проверими показатели
  • Показатели, които могат да бъдат обективно измерени, и които показват доколко са постигнати целите на трите най-високи нива в логиката на намесата (общи цели, цел на проекта, резултати) към определен момент.
  • Представляват основата на системата за мониторинг на проекта
 • Източници (средства) за проверка
  • Източниците за потвърждаване на обективно проверимите показатели (източници на информация)
  • Показват къде и под каква форма може да се намери информация за постигането на целите на съответното равнище.

Построяване матрица на логическата рамка

 • Построяването на логическата рамка се основава на осигуряването на прости отговори на прости въпроси
 • Най-напред трябва да се осигури вертикалната логика


Имате идея за проект…
1. Когато завърши проектът, какво конкретно ще бъде постигнато; как ще опишем постигнатото?
2. Отговорът ни на (1), съвпада ли с намеренията ни? ТОВА наистина ли е онова, което искахме да постигнем?
3. Какво трябва да бъде направено, за да постигнем (1)? Като определим съответните стъпки – дали ако те се направят, ще постигнем (1)? Ако да – явно сме последователни, ако не – нужно е преразглеждане.
4. Дори ако стъпките ще доведат до (1), сигурни ли сме, че могат да бъдат направени? Ако не – какво би възпрепятствало извършването им?]
5. Две стъпки 1.Определяне на логиката на интервенцията (стратегията на проекта) – цел, резултати и дейности 2.Определяне на външните фактори (допускания, рискове и предварителни условия)

Хоризонталната логика: Необходимост, значение и функция на индикаторите

 • Индикаторът е опростено представяне на комплексната реалност. Той е нещо, което дава “индикация” (указание). Индикаторите са частици информация, които обобщават характеристиките на системите или осветляват това, което става в системите
 • Индикаторите описват целите по обективно измерим начин и представляват основата за измерване на постиженията. (да знаем кога сме постигнали това, което сме планирали)
 • Определянето на индикатори служи като проверка за жизнеспособността на целите (постижимост, ефикасност = разходи за единица резултат!)
 • Индикаторите са ядрото на системата за мониторинг на проекта
 • Ако имате проблем с определянето на индикатори, вероятно има нещо нередно в самата проектна идея и нейната логика

Изисквания към индикаторите

 • Индикаторите трябва да бъдат обективно проверими: различните хора, измерващи едни и същи показатели,  ще получават едни и същи резултати
 • Индикаторите трябва да се определят за всички равнища на вертикалната логика
 • Съдържание: индикаторите трябва да бъдат дефинирани от гледна точка на качество (Q), количество (Q), време (T), целева група (T), място (P)
  • Количество (Q): колко?
  • Качество (Q): колко добре? Какво?
  • Целева група (T): за кого?
  • Време (T): кога/докога?
  • Място (P): къде?
 • Неподходящ индикатор:

Обучениe на служители на МРРБ в разработване на проекти

 • Подходящи индикатори за резултат:

  Осъществени до април 2003 г. на 6 еднодневни модула за обучение в разработването на проекти за 20 регионални партньори от Югоизточния район за планиране

“Умни” индикатори – формулата SMART

 • Качество: индикаторите трябва да бъдат специфични/конкретни (S), измерими (M),  достъпни/осигурени при приемливи разходи (A), уместни (R) и навременни (T)


– Специфичен, конкретен (S) – точен, фокусиран, недвусмислен
– Измерим (M) – да знаем кога целта е постигната или доколко е постигната
– Наличен/Постижим (A) – възможност за получаване при приемливи разходи
– Уместен, целесъобразен (R) – измерва това, което се очаква да измерва
– Навременен (T) – осигуряван в приемливи срокове

 • Формулата на безполезните индикатори: SRBTS

–Специфичен, конкретен (S)
–Уместен, целесъобразен (R)
–Но (B)
–Тотално (T)
–Безполезен (U) –(…ако не е измерим, постижим или навременен)

Индикатори: Процес на оформяне

 • Определете базисните индикатори (напр. брой осигурени часове за обучение, брой обучени, % от обучените, които намират работа) – конкретност, измеримост, уместност
 • Определете количествените параметри на индикаторите – качество, количество, време, целева група, място
 • Определете източниците на информация – наличност/достъпност, навременност
 • Стремете се към максимална простота – минимален брой индикатори (не всички възможни, а само достатъчните)
 • Избирайте най-лесните за получаване индикатори
 • Ако някой индикатор предполага специално проучване за измерването му (напр. задоволеност), включете го в дейностите и бюджета
 • Определете стойностите за изходното състояние: ако не можете да направите това, вероятно ще имате проблем с измерването в бъдеще
 • Внимавайте: Индикаторите ще бъдат наблюдавани и въз основа на тях ще се оценява изпълнението

Фактори, осигуряващи устойчивост

 • Политическа подкрепа – доколко правителството като партньор демонстрира подкрепа за продължаване дейностите по проекта и след неговото приключване.
 • Подходяща технология – доколко прилаганите от проекта технологични способи и процеси ще продължат да са актуални и след приключване на проектните дейности (напр. наличие на резервни части, наличие на правила за безопасност, и т.н).
 • Институционален и управленски капацитет – способността и желанието на изпълнителната агенция да продължи да предоставя/изпълнява дейностите или услугите заложени в проекта и след неговото приключване
 • Икономическа и финансова “жизнеспособност” – доколко ползите от проекта (извън така направените разходи) ще бъдат една дълготрайна и възобновяема инвестиция
 • Културно-социални аспекти – отнасящи се до мотивацията за участие в проекта – степента на включване на партньори за участие в проекта, както и доколко техните нужди са адресирани от проекта, и дали резултатите постигнати от проекта ще имат дългосрочен ефект върху целевата група.
 • Защита на околната среда – дали проекта има ефект /негативен/ върху околната среда и предвидени ли са мерки за нейното опазване в дългосрочен аспект …

Проверка на логическата рамка

 • Пълна, цялостна и последователна ли е вертикалната логика? Дейностите действително ли ще доведат до постигане на целта? Това ли е, което действително искаме?
 • Реалистични ли са предпоставките (предварителните условия)? Реалистични и пълни ли са допусканията? Приемливи ли са рисковете?
 • Подходящи ли са показателите и средствата за проверка? Показателите измерват ли адекватно съответното равнище на целите? Могат ли да бъдат осигурени в необходимите срокове и при приемливи разходи?
 • Очакваните ползи оправдават ли разходите?
 • Ползите ще могат ли да се запазят и след приключване на външното финансиране?