Значение на анализа на нуждите

 • Идентифицирането и обосноваването на нуждите и проблемите е важно за донорите
 • Те не предоставят средства без основателна причина
 • Проектното предложение трябва да съдържа информация от анализа на нуждите и проблемите – “обосновка”, “целеви групи” и др. lИдентифицирането на нуждите позволява да се отговори на въпроса за уместността (смисъла на интервенцията):
 • ЗАЩО ЩЕ ПРАВИМ ТОЧНО ТОВА?
 • ЗАЩО ЩЕ ХАРЧИМ ТЕЗИ ПАРИ?


 Първоначално генериране на проектни идеи – начини

 • Да развиете идеята самостоятелно: Идеите могат да дойдат от групата, заела се с разработването на проект (или друга група).
 • Да “купите” идеята: Може да се потърсят идеи от експерти в съответната област.
 • Да копирате идеята на някой друг: Много идеи могат да се открият в публикувани източници и особено в интернет. Особено внимание  заслужава прегледа на примери за добра практика

След тестване на идеята имаме:

 • идея за проект, която отговаря на действителна нужда или проблем, дефинирана в кратък и предварителен вид;
 • партньори, които се интересуват от идеята за проект и рано или късно от разработването й;
 • приемлива степен на сигурност, че идеята – подходящо разработена до предложение за проект – по принцип би могла да бъде финансирана.

  Вече може да започнем да инвестираме повече време и определени средства за разработването на проекта.

План за подготовка на проекта

Самото разработване на проект може да се разглежда като мини-проект, който  трябва да бъде внимателно планиран

Кога се прави план за разработване на проекта:

 • Когато са известни срока и изискванията за представяне на проектни предложения
 • След преминаване на първоначалните тестове за уместност, осъществимост и устойчивост: след изготвяне на логическата рамка

Първоначалното разработване на проектната идея и изготвянето на логическата рамка показват, че има много въпроси, на които трябва да се даде отговор

Въз основа на досегашната работа изгответе план за разработване на проекта, който определя

 • Задачи/подзадачи (Какво?)
 • Роли/отговорности(Кой?)
 • Срокове (Докога?)
 • Необходими ресурси (С какво?)

Въпроси при разработване плана на проекта

 • Ясно ли е кои са заинтересованите (бенефициенти, съфинансиращи)?
 • Те знаят ли? Одобряват ли проектната идея? Имат ли собствени идеи и предложения?
 • Ясно ли е кой и как ще участва в работата по изпълнението на проекта?
 • Ясно ли е кой и как ще участва в съфинансирането?
 • Ясно ли е кой и как ще участва в подготовката?
 • Необходимо ли е някакво формално споразумение
 • Ясни ли са (в детайли, позволяващи изпълнението) предвижданите дейности? lНеобходимо ли е допълнително прецизиране, в т.ч. разделяне на поддейности/подзадачи?
 • Необходими ли са допълнителни проучвания? Кога? От кого?
 • Ще трябва ли да се привлекат консултанти?
 • Логично ли е подреждането на дейностите? Позволява ли максимално бързо изпълнение?
 • Партньорите сами ли ще извършат всичко или ще наемат подизпълнители?
 • Ако се ползват подизпълнители – как ще се организира работата с тях?
 • Обоснован ли е бюджетът?

Изпълнението на този план не е лесно. По-долу са показани някои типични проблеми и рискове при разработването и изпълнението на плана за подготовка на проекта, които, ако се познават, могат да бъдат предотвратени или поне смекчени:

 • Необходими ли са по-детайлни разбивки (по видове разходи, по дейности)?
 • Не искаме ли твърде много? (риск за отхвърляне) Не искаме  ли твърде малко? (риск да не можем да изпълним дейностите с предоставените средства)
 • Ясно ли е какви приблизително ще бъдат условията за кандидатстване? Можем ли да ги предугадим? Как? (предишни сходни проекти, контакти с финансиращия?,,,)

Проблеми и рискове при разработване и изпълнение на плана

 • Планът за подготовка показва, че проектната идея не е ясна
 • Планът за подготовка показва, че е необходима допълнителна информация, в т.ч. специални проучвания, техническа помощ
 • Планът за подготовка показва, че първоначално предвиденото време не е достатъчно
 • Планът за подготовка показва, че партньорите са недостатъчни или неподходящи
 • Планът за подготовка показа, че е необходима по-сериозна подкрепа от заинтересованите
 • Планът за подготовка, че трябва да се гарантира съфинансирането
 • Планът за подготовка показва, че не са оценени правилно разходите
 • Самият план постоянно се променя
 • Не се спазва графика за подготовка, партньорите не изпълняват задачите си

Анализ на заинтересованите страни (АЗС)

 • Анализът на заинтересовани страни е насочен към интересите на лица и организации, които са пряко свързани с решаването на възникнал проблем или развитието на определена целева област.
 • Той е от решаващо значение за идентифициране на партньорите за проекта и на стратегиите за тяхното привличане.
 • Заинтересованите страни  (stakeholders) могат условно до се разделят на две групи: преки; косвени

Заинтересовани страни

 • Всички лица , групи хора, институции или фирми, които могат да имат връзка с проекта/програмата
 • АЗС се използва за определяне на всички които , биха могли да бъдат засегнати (в положителен  или в отрицателен смисъл) и по какъв начин
 • АЗС е тясно свързан с анализа на проблема

Основни въпроси при АЗС

 • Кой има най-голяма полза от проекта? (преки заинтересовани, бенефициенти)
 • Кой има властта и/или влиянието да подпомогне или да провали проекта? (косвени заинтересовани, влияещи)
 • Каква е основната роля (функция) на съответния заинтересован? lПо какъв начин той е засегнат от проблема?
 • Каква е  мотивацията му за участието в решаването на проблема (какви ползи ще получи)?
 • Какъв е капацитетът му за участие в решаването на проблема (компетенции, ресурси, умения, опит)?
 • Какви са отношенията му с други заинтересовани (партньорства, конфликти)?
 • Как може да бъде привлечен съответния заинтересован?

Основни стъпки при АЗС

 • Определяне на общия проблем на развитието или възможността, която се разглежда
 • Определяне на всички групи , които биха имали значителен интерес от евентуалния проект
 • Проучванена техните роли, различни интереси, относително влияние и капацитет за участие (предимства и недостатъци)
 • Определяне на степента на сътрудничество или конфликт във взаимоотношенията между ЗС
 • Интерпретация на резултатите от анализа и включванена необходимата информация в разработката на проект

Терминология

Заинтересовани страни – Лица или институции, които могат –пряко или косвено,положитгелно илиотрицателно, да бъдат засегнати от даден проект или програма

Бенефициенти – Всички, които имат някаква полза отосъществяването на проекта

 • Целева група – Групата/организацията, която ще има пряка полза отпроекта на ниво цел на проекта. Целевата група можеда включва и представители на партньорските организации
 • Крайни бенефициенти – Всички, които ще имат крайна полза от проекта на ниво общество или сектор

Партньори по проекта – Тези, които осъществяват проекта в съответната страна

! Партньорите могат да бъдат едновременно и заинтересовани страни, и целева група

Инструменти за извършване на АЗС

 • Матрица за анализ на заинтересованите страни
 • SWOT анализ
 • Диаграми на Вен
 • Диаграми тип “паяжина”

Матрица за анализ на заинтересованите страни  – на базата на проблем със замърсяване на река и неговия ефект върху здравето и доходите на хората


SWOT анализ

 • Използва се за анализиране на вътрешните предимства и недостатъци на дадена организация и външните възможности и заплахи, пред които и изправена
 • Може да се използва като инструмент за общ анализ или за определяне на начина за решаване на даден проблем

Етапи

 • Генериране на идеи за силните  страни и слабостите на група или организация, както и за външните възможности и заплахи
 • Анализ на ситуацията чрез търсене на средства и подходи за надграждане на силните страни с цел преодоляване на слабостите, както и за максимално използване на възможностите при свеждане до минимум на заплахите
 • Формулиране на стратегия за въвеждане на подобрения

Диаграми на Вен

 • Съставят се за анализ и илюстриране на естеството на взаимоотношенията между основните групи ЗС
 • Размерът на използвания кръг показва степента на относително влияние на всяка група
 • Разстоянието между отделните кръгове се използва за илюстриране на относителната сила/слабост на работните взаимоотношения
 • Използват се като инструмен за планиране  с участието на целевите групи, който им помага да дефинират собствената си концепция за взаимоотношенията

Диаграми тип “паяжина”

 • Използватсе в помощ на анализа и осигуряване на визуално обобщение на институционалния капацитет
 • Необходимата информациясе събира чрез различни инструменти – проверка на административни и управленски отчети, анкетиране, наблюдение на дейности на място