„В сърцето на всеки голям проект има малък проект, който се опитва да го провали.“

програма проект 2
програма проект

ЩО Е ПРОГРАМА?

 • Рамка за действие, съобразена с политиката в определен сектор или област, или със средносрочните/дългосрочни цели на бизнес организацията
 • Система от проекти и услуги, целящи удовлетворяването на обществени/бизнес потребности
 • Поредица от стъпки, които следва да бъдат извършени или поредица от цели, които следва да бъдат изпълнени
 • Действие, продължаващо в течение на няколко години, с възможност за промени

Структура на програмата

 • Съдържа описание на целите и приоритетите в конкретна област
 • Съдържа специфична информация за условията на проектите
 • Съдържа сбор от условия за нейното прилагане – управление, финансиране, контрол
 • Програмата се планира, одобрява, осъществява и контролира

ЩО Е ПРОГРАМА НА ЕС?

 • Действие, финансирано от ЕС
 • Целите й се определят във връзка с общия политически контекст и конкретните политика на ЕС, включително и чрез преговори със страната бенефициент
 • Съдържа изискване за национално участие и съфинансиране q  Съдържа изискване за прозрачно управление и спазване на определени процедури
 • Основни принципи на програмите :
  • Конкурсно начало
  • Целево финансиране
  • Проектен принцип на работа
  • Контрол и отчетност

ЩО Е ПРОЕКТ?

 • Временна организация , необходима за постигането на уникален, предварително определен резултат за определено време, използвайки определени ресурси
 • Ограничено във времето, нерутинно начинание, предприето, за да бъде решен конкретен проблем и да бъде постигната, конкретна цел
 • Планирано начинание, представляващо комплекс от взаимосвързани и координирани дейонсти за постигането на определени специфични цели в рамките на определен бюджет и период от време

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЩО Е ПРОЕКТ?

В широк смисъл :

 Поредица от дейности, насочени към постигането на ясно определени цели в рамките на определен период от време и в границите на определен бюджет

В по-тесен смисъл

 Съзидателен процес, съставен от логически обвързани действия (проектни дейности), чрез които за определено време (продължителност на проекта) и с цената на определени разходи (стойност на поректа), група от хора  с разнородна квалификация (екип и изпълнители на проекта) създава уникален продукт с предварително зададени характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТ

 • Ясно определени заинтересовани страни, включително основната целева група и крайните бенефицинети
 • Ясно определени проблеми и/или възможности, които проектът се стреми да разреши и оползотвори
 • Ясно определени процедури за координация, управление и финансиране
 • Система за наблюдение и оценка
 • Подходящо ниво на финансов и икономически анализ, който показва , че ползите от проекта ще бъдат по-големи от разходите

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТ

 • Времева ограниченостначало и край
 • Резултати –  предварително определени и измерими
 • Набор от дейности за постигане на резултатите
 • Лимитирани ресурси – хора, средства, материали, време Организационна структура за управление на проекта
 • Насоченост на проекта – постигане на целите
проект програма сравнение

Критерии, по които се групират / стратифицират проектите:

 • Икономическа ориентация на проекта
 • Природа/същност на създавания продукт
 • Големина обхват на проекта
 • Продължителност на проекта
 • Стойност на проекта

(а) Бизнес/инвестиционни  проекти – реализират се само ако осигуряват пълна възвръщаемост на направените инвестиционни разходи в приемлив срок

(б) Публични проекти – реализират се без да се изисква непременно възвръщаемост на направените разходи

Критерии, по които се групират / стратифицират проектите:

 • Природа/същност на създавания продукт

(а) Обект – създаване на нов обект или промяна на съществуващ чрез ремонт, усъвършенстване, реконструкция, корекция, рекултивация, модернизация, и др.

(б) Система – продукт, в който няколко групи от принципно различни  компоненти взаимодействат и така съвместно изпълняват една функция . За реалните системи групите  са технически средства, канали на комуникация, програмни продукти, обслужващ персонал, интелектуална собственост

(в)  Промени – промяна в една или няколко характеристики на множеството еднородни елементи (напр. подмяна на транспортни средства в автопарка, обучение/квалификация/ преквалификация на персонал и др.)

(г) Събитие (я) – обмяна на опит, признание, широка публичност и информираност

(д) Комплексен – състои се от няколко съставни продукта

продължителност на проекта