Въведение в управлението на проекти

Управление на проекти (Project Management)

Определение: раздел  от знание, отнасящ се  за управление на проекти, включително исторически преглед и тенденциите в управлението на проекти като професионална област на дейност.

Включва постижения и резултатите от управлението на проекти от зараждането му до наши дни.

Зараждането на управлението на проекти датира от древността.

Въпреки това, появата на управлението на проекти като самостоятелна дисциплина се отнася към 30-те години на ХХ век и се свързва с развитието на специални методи за координиране на големи инженерни проекти в Съединените щати : в авиацията (US Air Corporation), и нефтодобива и газодобива (Exxon).

30те  – 50те години на ХХ век

 • 1937 – Американски учени Gulick разработва за първи път матрица за   организация на управлението и изпълнението на сложни проекти.
 • 1956 г.- компания „Дюпон“ (Du Pont де Nemours Ко) формира група за разработването на методи и инструменти за управление на проекти.
 • 1957 г.- екип Remington Rand, воден от Kelly и Walker, разработва метод критичен път (CPM) за софтуера на UNIVAC компютър.
 • 1957-58 г. – за програмата „Polaris“ (US Navy) е разработена и тествана система за мрежово  планиране (PERT).
 • 1959 г. – Комитет Anderson (NASA) е предлага системен подход при управлението на проекти в отделните  етапите на жизнения проектен цикъл, като основно внимание е отделено на предпроектния  анализ.
 • Разработените през 1956-58, методи и техники за мрежово планиране спомагат за развитието на УП.
 • Развитие на управлението на проекти в 50-те години приключи с публикуването на Caddis в статия Harvard Business Review, обобщаващ първия управлението на проекти.

60те години на ХХ век: развитие на методите за мрежово планиране

»Развитието на УП се фокусира почти изцяло върху начините и средствата за Program Evaluation and Review Technique (PERT)  Техника за оценка и представяне на програмата  (PERT) и Critical Path Method – Метод на критичния път (CPM).

»Разширява се обхвата на прилагане на мрежови методи. Започва разпространението на мрежовите методи в Европа и други континенти.

»По-нататъшно развитие на организационни форми, появата на матрични форми на организация.

»Laurence, Lorsch, Gapbreyt –  предлагат различни видове интеграционни механизми и условията.

»Разработва се интегрирана система на логистиката (1966)

»Появява се системата CERT (1966), като се използва ново поколение на мрежови модели.

» Създава се професионална организация на управлението на проекти:

 • Европа – Международна асоциация по управление на проекти (Интернет) (1965);
 • Северна Америка – Институт за Управление на Проекти (PMI) (1969 г.).

70те години на ХХ век: развитие на системния подход

»Продължава развитието и внедряването на мрежовото планиране и управление.

»Метод CPM получи законодателна подкрепа.

»При УП се отчита влиянието на „външната“ среда и формалното влияние на външните фактори – икономически, екологични, социални и др.

»Решават се проблемите относно ръководителя на проекта и екипът на проекта (1971 г.)

»Методите за управление на конфликти (1977 г.)

»Разглежда се организационната структура на проекта (1977-79)

»Създава се професионална организация на управлението на проекти:

 • Австралия – Australian Институт за управление на проекти (AIPM)
 • Азия – Япония Асоциацията на Engineering (ENAA)

Така, още през 70-те години формира „Светът на управление на проекти“, която събира експерти от различни континенти и държави, области и дейности, националности и култури.

80те години на ХХ век: УП се формира като сфера на професионална дейност

»В началото на 80-те години – висок процент на неуспех  при УП.

»В средата на 80-те години ситуацията започва да се подобрява: Peter Leuven донесе реализъм в УП – той обединява проблемите и обезпечаването на изпълнението на проектите (финанси и други ресурси).

»Разработване на методи за УП в строителството, с фокус върху клиента.

»В практиката се включват методи за промяна и управление на конфигурацията.

»Разработване на управление на качеството в проекта.

»Оценява се високо ролята и значението на партньорството и работата в екип на проекта.

»Управлението на риска се изявява като самостоятелна дисциплина в областта на управление на проекти.

»Появява се четвърто поколение компютри и информационни технологии, което осигурява по-ефективно използване на методи и средства за УП.

»В САЩ се публикува първата версия на колективната работа на Института PMI – Project.

»Управляващ орган на знанието (Management Body of  Knowledge) – определя мястото,ролята и структурата на методите и средствата за УП и техния принос за цялостното управление.

»УП се формира като независима интердисциплинарна област на професионална дейност.

90те години на ХХ век: нови направления и сфери на приложения

»През 1991 г. в Германия, е публикуван в основен труд- учебник и практическо ръководство за УП, изготвен от Националната асоциация по управление на проекти на Германия (GPM), който обобщава и систематизира дългогодишния опит в управлението на проекти в Германия.

»Започнва трансфер на знания и опит в развиващите се страни.

»Осъзнават се възможностите и полезността на УП в нетрадиционни области: социални и икономически проекти, мащабни международни проекти, и др.

»Изучават се възможностите за използването на УП, като методите и средствата за управление на реформите.

»Осъзнава се необходимостта и възможностите, както и практическото начало на глобализацията, хармонизация и стандартизация в областта на управление на проекти.

»Започва разработването и използването при УП на нови информационни технологии на основава на World Wide Web.

»Разработване и въвеждане в експлоатация на програми за сертифициране на ръководителя на проекта.

»Разработване и внедряване на международни (ISO 10006-10007) и национални (APM, PMI, AI PM) стандарти за управление на проекти.

Развитие на УП в България: БАУП 

» 2002: на 10 април в София е учредена Бъргарска асоциация по управление на проекти (БАУП).

» 2004: на 9 октомври БАУП е приета за пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

»2004: проведена е Първа национална конференция по управление на проекти.

» 2005: IPMA одобрява трима първи оценители (IPMA First Assessors) за сертифициране по управление на проекти в България.

» 2005-2006: БАУП участва в изготвянето на IPMA Competence Baseline, v.3.0.

» 2006: БАУП публикува “Национални изисквания за компетентност по управление на проекти”.

» 2008: Сертифицирани са първите специалисти по управление на проекти в България – за ниво C и ниво D по системата на IPMA.

»2010: БАУП участва в разработването на международния стандарт за управление на проекти ISO 21500.

» 2010: БАУП започва сертифициране по управление на проекти за Ниво В на IPMA.

»Българска асоциация за управление на проекти (БАУП) е професионално сдружение на физически и юридически лица – единствената международно призната българска организация, работеща в областта на управлението на проекти

»БАУП е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно българското законодателство

» БАУП е пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) със седалище в Швейцария – най-старата и най-престижна международна организация по управление на проекти, създадена през 1965 г. Всички членове на БАУП получават автоматично членство в IPMA.

»БАУП представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти, в бизнеса, държавните институции и местните власти и неправителствените организации. БАУП работи за въвеждането на високи професионални стандарти при управлението на проекти и  за утвърждаване на професията “ръководител на проекти” като висококвалифицирана и специфична професия с приложение във всички области на човешка дейност.

Мисията на БАУП е да допринася за устойчивото развитие на България, чрез подобряване качеството на реализираните проекти и тяхното професионално управление

Основните цели на БАУП са:

»Да представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти, в бизнеса, държавните институции и местните власти и неправителствените организации;

»Да насърчава и подпомага научната, образователната и практическата дейност в областта на управлението на проекти;

»Да работи за въвеждането на високи професионални стандарти при управлението на проекти и  за утвърждаване на професията “ръководител на проекти” като висококвалифицирана и специфична професия с приложение във всички области на човешка дейност;

»Да съдейства за подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за устойчиво развитие на България.

БАУП извършва сертифициране по управление на проекти по четиристепенната система на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA):

 • Ниво А на IPMA – Сертифициран директор на проекти (IPMA Level A – Certified Projects Director)
 • Ниво B на IPMA – Сертифициран старши ръководител на проекти (IPMA Level B – Certified Senior Project Manager)
 • Ниво C на IPMA – Сертифициран ръководител на проекти (IPMA Level C – Certified Project Manager)
 • Ниво D на IPMA – Сертифициран специалист по управление на проекти (IPMA Level D – Certified Project Management Associate)