Сродни на авторските права

Същност.Основни характеристики  и особености.Права на артист-изпълнител.Същност и обхват.Права на продуцентите.Същност и права на радио-телевизионни организации

Забележка! В лекцията е използвано съкращението АВТОРСКИ ПРАВА = АП

Художествена собственост

Сродни на АП са тези,които имат сродни характеристики на АП,но и някои особености.Основното положение е,че сродните на АП са в отношение на субординация,Т.Е. подчинение към АП..Сродните на АП възникват при реализация на авторски и вторични произведения и са следните 4 групи

1)права на артист-изпълнител

2)права на звуко-записни продуценти

3) права на филмови продуценти

4)права на радио и телевизионни организации

Правна дефиниция на артист-изпълнител

Определение: Артист-изпълнител е лицето,представя,пее,танцува,рецитира,играе,рецитира,дирижира,коментира,озвучава роли или изпълнява по друг начин произведения,цирков и вариатетен номер,номер с кукли или фолклорна творба

Признаци на артист-изпълнител:

1)той е физическо лице

2) артиста-изпълнител черпи своята творческа интерпретация довежда произведения обект на авторско право до знанието на публиката,т.е. артиста-изпълнител е второто или трето звено във веригата-произведения на литературата,науката или изкуството-публика

3) артиста-изпълнител може да представи пред публика и фолклорна творба,която не е обект на авторско-правна закрила

4)режисьора и диригента на произведения в областа на АП са носители на произведения на сродни на авторските права

Артиста-изпълнител има изключително право върху своето изпълнение.То може да бъде на живо пред публика или върху носител(звуко, видео или друг носител)

Изкючителното право артиста-изпълнител е съкупно право,състоящо се от 2 групи права:

1)неимуществени права

2)имуществени права

Неимуществените права са:

 1. артиста-изпълнител има право да иска името ,артистичното му име или псевдоним да бъдат посочвани или съобщавани при всяко негово изпълнение и при всяка форма на използване на неговото изпълнение по обичайния начин
 2. посоченото  неимуществено право неможе да бъде отчуждавано
 3. артиста-изпълнител има право да иска запазване на целоста на своето изпълнение и да се противопоставя на промени на записаното изпълнение
 4. Това право може да бъде отчуйдавано в писмена форма,като артиста-изпълнител

упълномощава друго лице или организация за целта

Имуществените права са:

 1. артиста-изпълнител разрешава записване на изпълнения пред публика
 2. артиста-изпълнител има право да разреши излъчването на неговото изпълнение,предаването му по кабел или други техническо средство
 3. артиста-изпълнител разрешава възпроизвеждането,тиражирането на записа
 4. артиста- изпълнител разрешава предлагането на неговия запис за достъп на неограничен брой лица по м време ,място и начининдивидуално избран от всеки потребител-т.е.интернет права
 5. артиста-изпълнител разрешава износа и вноса на енземпляри от записа на неговото произведение,независимо дали са направени по легален или нелегален начин
 • Посочените имуществени права най-често се реализират от лице или организация,изрично писменно упълномощени от артиста-изпълнител.За отстъпените

имуществени права, артиста-изпълнител има право да получи възнаграждение,уговорено като част от приходите,еднократна сума или по друг начинКогато в процеса на реализация на посочените имуществени права, артиста-изпълнител прецени,че уговореното възнаграждение не е съразмерно с получаваните приходина друго лице, артиста-изпълнител има право да поиска увеличение на възнаграждението си.Ако другото лице не е съгласно,въпроса се отнася до съда.

 • Когато в писмения договор не е уговорено изключително лицензиране,счита се , артиста-изпълнител неизключителна лицензия за своите имуществени права
 • Когато в писмения договор не е уговорено срок за упражняване на получените права,той е валиден 5 години

Артиста-изпълнител и упражняваните от него правомощия като правна фигура и прочие действие се отличават със следните специфики:

1)когато артиста-изпълнител не е едно ФЛ,а колектив от изпълнители(хор,оркестър,група), колектива дава писмено разрешение за използването на техните записи

Солистът и диригента дават писмено разрешение отделно.При посочването на изпълнителите обичайно се посочва името на групата,колектива,хора,солистите,диригента

 

2)името на артистичната група се регистрира по строг определен нормативен ред в Министерството на културата и се вписва в регистъра на артистичните групи

3) )името на артистичната група задължително се регистрира на кирилица,при желание може и на латиница

4)регистрирано вече наименованието на група НЕ МОЖЕ да се използва от друга артистична група

5)правото на наименованието на група се закриля,докато тя съществува и 10 год.след прекратяване на дейността й.Срокът започва да тече от 1.01. следващата година.

Специфични положения на филмовите артисти:

1)артисти изпълняващи главни роли имат право да искат % от приходите при използване на произведението или част от него с рекламна цел

2) артисти изпълняващи главни роли имат право  да искат посочване на името,псевдонима по начин,недвусмислещо доказващи участието им в главната роля

3) артисти изпълняващи главни роли имат право  да имат % от приходи от използването филмовото произведение,непридвидено в първоначалния договор

4)артисти в областта на филмовата индустрия дават специално разрешение за изпълнявани от тях роли на същия език

Правата на артиста изпълнител са с продължителност 50 години

Права на продуцент:

Правна дефиниция на продуцент по българския закон за АП    ,,Продуцент и физическо или юридическо лице,което организира създаването на произведенията,респективно финансирането на записа и осигурява финансирането”

Характеристики:

1)продуцента може да бъде отделно физическо лице или организация,стоп.субект,друго Ю.Л.

2)продуцента изпълнява мениджърски функции.Той осъществява първия запис на музикалното или филмово произведение,като за целта набира финансов ресурс от свободни парични средства,организира създаването на записа и пазарната реализация на продукта

3)право на продуцента като САП се намира в отношение на субординизация към авторите,т.е. за целите на своята дейностпродуцента трябва да получи писмено разрешение от носителите на АП

Продуцента има комплексно изключително право за реализиране на всички форми на използване на произведение за страната и чужбина

1)осъществяване на записа

2)тиражиране на произведението

3)разпространение на произведението

4)публично прожектиране на филми

5)предаване по кабел или друго тел.средство

6)предлагане на произведението за достъп на неограничен брой лица по време,място и начин индивидуално избрани от тях- интернет право

7)вносит и износът на екземпляри на произведението независимо дали са направини по легален или нелегален начин

8)разрешение за превод и субтретиране на филма

Посочените права на продуцента могът да бъдат реализирани от него или от упълномощени лица.Продуцента дължи възнаграждение на ангажираните от него лица за реализация на произведението и за отстъпените права.Продуцента има право да реализира някои права в неимуществената сфера

Неимуществени права на продуцента:

1)има право да иска поставяне на неговото име върху всеки екземпляр на произведението по обичайния начин.Често името е съпроводено с P(в кръгче☺)-продуценски права и годината на първия запис

2)право да иска запазване целоста на произведениетои да се противопоставя на промени

Когато продуцента е българско ФЛ или юЛ той трябва да депозира копеи на създаденото от него произведение в нацоинално-филмовата видеотека,до 5 год.от записа му

Свободно използване

1)използване на копия на произведението за лични нетърговски цели

2)възпроизводство на произведението за целите на масовото осведомяване в ограничен обем

3) възпроизводство на произведението за образователно-учебни или други академични цели

4) възпроизводство на произведението за целите на еднократно излъчване от радио и телевизионни организации

Продуценските права са с продължителност 50год

Права на радио-телевизионните организации или други излъчващи организации

 • радио-телевизионните организации встъпват в ролята на продуцент,когато създават,имитират или предлагат за достъп на широката аудитория свои собствени предаванияВ тази ситуация за тях е в сила всички права на продуцентите
 • Когато радио-телевизионните организации предават или предлагат за достъп авторски и други произведения създадени зот други лица. Радио-телевизионните организации стъпват в ролята на ползвател

Като ползвател на на чужди произведения те трява да осигурят с писмен договор с носители на авторски и сродни права тяхното легално използване

Продължение на правата – 50год.