Стопанството на Япония (Края на 19 век и 20 век)

Изолация 1600-1853г.:

 • Икономическо изоставане
 • Висок процент на грамотно население; сравнително висок жизнен стандарт
 • 1853г. страната се отваря за чуждо икономическо проникване
 • Неравноправни търговски договори; Япония е наводнена с евтини чужди стоки

Периодът Мейджи 1868-1912г. Реформи с цел модернизация по западен образец:

 • Аграрна реформа – 1869г. феодалите предават земята си на императора; 1872г.-1873г. за соственици на земята са оявени селяните, които я обработват. Узаконява се частната собственост върху земята
 • Нова данъчна система – основен е поземленият паричен данък
 • Премахнати са ограниченията върху вътрешната търговия и свободата на придвижване; дава се свобода на професионалните дейности.
 • Премахнати вътрешните мита, въведена е нова парична единица(1870г.) – златната йена

Направлявано икономическо развитие – След 1868г. централната власт полага системни усилия за изграждане на модерна икономика:

 • Привличане на западни специалисти; 1871г. първа железопътна линия
 • Държавата закупува кораби, строи модерни промишлени предприятия; след 1881г. те са продадени на частни корпорации(дзайбацу)

Индустрията – Предимства са многоройна работна ръка и капитал, а недостатъциса липсата на технологии и предприемачи:

 • Частната инициатива се активизира постепенно; успоредно съществуват малки работилници и големи предприятия
 • Значителен напредък в памукотекстилната индустрия
 • Първи крачки в развитието на тежката индустрия – нейната поява се дължи изцяло на държавната инициатива
 • Металургия – 1896г. са произведени 26 000т. Чугун, 1913г. – 243 000т.
 • Електроенергия: 1893г. инвестирани са 2млн. йени, 1914г. – 214млн йени

Търговия и селско стопанство:

 • 1899г. премахнати неравноправните търговски договори; увеличава се износа на полуфабрикати
 • Селско стопанство остава най-важен отрасъл в икономиката на страната
 • Дребнособственическо; 1910г. около 1/3 от фермерите арендатори; задоволява вътрешното търсене.

Първата световна война и следвоенна рецесия (1920-1923г.)

 • 1914-1918г. западните държави се изтеглят от азиатските пазари. Повишава се търсенето на японски промишлени стоки. Поява на нови стопански отрасли
 • Делът на Япония в световната търговия нараства от 1% през 1913г. на 5% през
 • Следвоенна рецесия. Главна причина – след Първата световна война индустриалните държави правят опит да си възстановят аазиатнките пазари.
 • Японският износ в годините на рецесията намалява с около 40%, вносът в Япония намалява с около 31%
 • Общото ниво на промишленото производство намалява с около 20%

Възстановяване и Депресия:

 • 1924-1929г. – въстановяване и напредък в металургия, въгледобив, текстил
 • Машиностроене и корабостроене не успяват да достигнат нивото си от 1920г.
 • 5,5млн. домакинства ангажирани в селското стопанство. Местното производство на ориз не задоволява вътрешните потребности.
 • В сравнение с Германия, САЩ и др. развити държави Япония е засегната по-леко от Депресията през 30-те години на 20век.
 • 1931г. промишленото производство намалява с 30% в сравнение с това от 1929г.
 • Безработицата достига 3млн души.

Милитаризация и военна агресия:

 • 1931г. военни операция по завладяване на Манджария; 1937г. Япония започва война срещу Китай
 • 1929г. Япония дава 2.5% от световното промишлено производство, 1938г. – 3,8% и заема шесто място в света

Япония и Втората световна война:

 • 1941г. – Пърл Харбър; завладени Малайзия, Филипините, Бали, Хонконг и др.

Икономическите причини за поражението на Япония:

 • Япония е бедна на суровини и зависи от външни доставки
 • Флотът на САЩ и съюзниците успешно блокира доставките

Последиците от Втората световна война 1945 – 1952г. американска окупация

 • Жертви 2 милиона
 • Индустриална продукция – 10 пъти по-малко в сравнение с периода преди Втората световна война
 • Разрушена инфраструктура
 • Прекъснати традиционни пътища за доставка на суровини и хранителни продукти; проблеми с изхрънването

Следвоенните реформи:

 • 1947г. – антимонополно законодателство създава условия за засилване на конкуренцията
 • 1946-1949г. – аграрна реформа; държавата изкупува земите на фермери, които не живеят в имотите си и ги преразпределя между селяните
 • Разпуснати армията и военен флот

Японското икономическо чудо след Втората световна война. Причини:

 • Ориентация към модерните промишлени отрасли
 • Ниските военни разходи: не повече от 1% то БНП на страната
 • Особености на работната ръка
 • Високо ниво на спестявания, ниски данъци
 • Щедро финансиране на научни изследвания
 • Умело държавно регулиране на икономиката

Възстановяване:

 • Войната в Корея(1950-1953г.) – американските войски в Корея се издържат с доставки от Япония
 • 1951-1956г. основните икономически показатели достигат до предвоенното си равнище
 • 1956г. – правителството обявява, че следвоенното възстановяване е приключено

Икономическото чудо:

 • От 50-те години на 20 век – внос и приложение в производството на нови технологии:
  • Синтетични влакна
  • Строителна техника
  • Електротехника и електроника
 • 1951, 1955 – данъчни облекчения за технически модернизации
 • Държавни инвестиции в инфраструктурата
 • Производство на автомобили: 1966г. – 700 000, 1980г. – 11милиона
 • От средата на 60-те години – ориентация към високо технологични продукти
 • 1965г. – износът надхвърля вноса
 • 1950г. – 1973г. БНП нараства средно с 10,5%, безработицата не надхвърля 1,5%

Япония и петролните кризи – 75% от японските енергийни нужди се задоволяват с внос на петрол от Средния Изток:

 • 1973-1975г. индексът на индустриалното производство пада с 18%
 • Половината от японските фирми регистрират загуби
 • Технологична модернизация и ориента;ия към производсва с по-ниска енергоемкост
 • Втората петролна криза 1979-1980г. – понесена по-леко

Края на 20 век:

 • 80-те години – просперитет; сравнително бърз растеж; ниска безработица и високи доходи
 • 90-те години – „загубеното десетиление“ 1991г. срив в цената на недвижимите имоти и на акциите, търгувани на фондовата борса
 • Увеличаване на безработицата, нараства правителствения дълг

Причините за „загубеното десетилетие“

 • Наличие на свободни капитали; 1985г. централната банка сваля основния лихвен процент. Резултат- лесно достъпни кредити, които се влягат в недвижими имоти и акции
 • Азиатската финансова криза от 1997г.
 • Японската икономика се възстановява 2003 – основна причина иконимическия растеж на Китай