Статистическо изучаване на зависимости

Едно от най-важните направления на статистическия анализ е изследването на връзка и зависимости между масовите явления в различни области. Изучаването на връзки и зависимости между явленията дава възможност за разкриване на факторите и причините за състоянието и развитието на тези явления, както и за прогнозиране на тяхното състояние и развитие въз основа на контролиране на основните фактори.

Видове връзки и зависимост

 • Според своя характер
  • Причинно-следствени(каузални)
  • Връзки от по общ характер

Предмет на статистическите изследвания са причинно следствени връзки. При тях едно или няколко явления се явяват следствия от въздействеито на други едно или няколко явления. Първите се наричат резултативни явления, а вторите се наричат фактори или причини.

Тъй като в статистиката масовите явления се изучават посредством статистическите признаци, чиито значения се приемат като значения на случайни величини, често пъти когато говорим за зависимост между явленията използваме понятията статистически признаци или променливи, с които идентифицираме съответните явления. Например, вместо резултативно явление използваме понятието зависим признак или зависима променлива, а вместо факторни явления използваме само фактори.

 • По начина си на проявление и възможностите за изучаване
  • Функционални – при тези връзки поведението на резултативното явление може да бъде описано изцяло(100%) с помощта на фактори
  • Корелационни – при тези връзки поведението на резутативно явление не може да бъде описано изцяло(100%) с помощта на фактори

В социално-икономическата област типични са корелационният тип зависимост. Предмет на статистическите изучавания са изключително връзките и зависимостите от корелационен тип.

 • По начина на изучаване
  • Единични – между две явления
  • Множествени – между повече от две явления
  • Частно – множествени – между две явления при контролирано влияние на други едно или повече явления

При статистическите изследвания на връзки и зависимости приложението на статистическата методология трябва винаги да се предхожда от съдържателен анализ на зависимостите, т.е. дали от съдържателна гледна точка има логочески основания да се търси зависимост между определени явления или не.

В статистическата теория са разработени различни методи за анализ на корелационни зависимости. Приложението на едни или друг метод зависи от началните условия за провеждане на анализа. Основен критерий при определяне на подходящата методология за анализ на дадена зависимост е вида на статистическите признаци, респективно променливи, чрез които са представени изучаваните явления.