Европейската икономическа интеграция след Втората световна война

Предпоставки за икономическата интеграция:

 • Жертви – Западна Европа 8млн. – Източна Европа – 9млн. СССР – 20млн.
 • Хуманитарна криза – помощи на стойност $4 млрд
 • Икономическа катастрофа – БВП на Австрия ппез 1945г. се равнява на този през 1886г., на Франция е равен на този през 1891г.

Извод – необходима е промяна

 • В начина, по който функционират европейските икономики
 • В начина, по който се управлява Европа

Алтернативи за избягване на нова война:

 • Виновна е Германия – да се накаже; аграрна държава
 • Виновен е капитализмът – социалистическа система
 • Виновен е деструктивният национализъм – интеграцията

Политическите аргументи за интеграцията: в условията на Студената война обединението на Западна Европа ще продотврати комуникастичеката опасност. Предистория:

 • След края на Наполеоновите войни – първи опити за координация на интересите на европейските сили.
 • След края на Първата световна война Обществото на народите – опитва да постигне подобна координация
 • 1940г. – Великобритания предлага на Франция обединение в една държава
 • В годините на Втората световна война набира популярност федералистко движение – цел изграждане на европейска федерация.

Германският въпрос – 1945г. Германия разделена на 4 окупационни зони:

 • Планове за ликвидиране на промишлеността
 • 1947г. САЩ осъзнават, че възстановяването на Западна Европа е невъзможно без Германия
 • 1949г. Германия е разделена на две държави ФРГ и ГДР
 • С началото на Студената война вариантът за избягване на бъдеща война чрез наказване на Германия – ОТПАДА.

Голям пазар – Специализация на производството и Конкурентна среда. Това води до:

 • Повишена поизводителност на труда
 • Подобрен жизнен стандарт

Първи стъпки към икономическата интеграция

 1. 1944г. – правителствата на Белгия, Холандия и Люксенбург подписват споразумение за създаването на Бенилюкс:
 • Безмитно движение на стоки
 • Общи външни митнически граници

Споразумението одобрено от парламентите на трите държави през 1947г. и             влиза в сила през 1948г.

 1. Програмата на САЩ за подпомагане на икономическото възстановяване на Европа 1948-1952г.
 • Помощта – при условие ,че държавите подготвят съвместна програма за възстановяване
 • 1948г. – Организация а европейско икономическо сътрудничество – разпределя помощите
 • Получени са $13 млрд. Икономическо възстановяване, насърчаване на свободната търговия

Европейски платажен съюз 1950-1958г.: Въвежда се конвентируемост между валутите на 18-те страни, които влизат в съюза. Насърчава се премахването на търговските прегради:

 • Търговският обмен нараства от $10 на $23млрд.
 • Ползите от икономическата интеграция стават ясни.

1951г. – Европейската общност за въглища и стомата – Франция, Германия, Италия и Бенилюкс. Предлага се от Франция под претекста, че въглищата и стоманодобива са основния източник за развитие на военната индустрия и по този начин ще може да се контролира Германия:

 • В ЕОВС се премахват митническите тарифи и други ограничения върху търговията с желязна руда, кокс и стомана
 • Въвежда се обща митническа тарифа за внос на тези стоки от трети страни

Добив на стомана и въглища – има ограничен ефект, но се задълбочава икономическата интеграция.

1957г. – договори от Рим – Франция, ФРГ, Италия и Бенилюкс създават Европейската икономическа общност и Евратом:

 • Премахват се митата и ограниченията при търговията между 6-те държави
 • Изграждат обща митническа тарифа спрямо държавите извън ЕИО
 • Обща политика по отношение на транспорста, селскестопанските стоки, свободното движение на хора и капитали.

Другият път към интеграция – Европейска асоциация за свободна търговия – 1959г. Великобритания против предоставянето на суверенни права на наднационални институции:

 • Великобритания, Португалия, Австрия, Швеция, Швейцария, Дания, Норвегия
 • Премахват се митата само за индустриални стоки
 • Не е преедвидена обща икономическа тарифа спрямо държави извън организацията

Постижения и проблеми на ЕИО:

 • 1968г. Всички мита са премахнати – Външната търговия нараства 6 пъти – Стимул за индустриалното развитие:
  • Сливания на индустриални фирми от ЕИО
  • Фирми от САЩ се установяват в ЕИО
 • 1962г. – обща аграрна политика – 1968г. Аграрен фонд(стимулира се селското стопанство във всичките държави членки – изкупуват се стоки на цени по-високи от пазарните) – това води до бързо увеличаване на селскостопанското производство
  • Високи разходи – 75% от разходите на ЕИО
  • Свръхпроизводство

Проблеми и постижения – ЕАСТ

 • БВП на ЕИО – два пъти по-голям от ЕАСТ
 • Темповете на икономически растеж – по-високи в ЕИО

Обща външна митническа тарифа на ЕИО – Намалява относителната конкуренстоспособност на фирми от ЕАСТ:

 • 1961-1967г. неуспешни опити за присъединяване на Великобритания към ЕИО
 • 1973г. Великобритания, Дания, Ейре и Норвегия – приети в ЕИО. Норвегия отказва след референдум.

Европесимизъм – отражение на трудностите в световната икономика през 70-те и началото на 80-те години:

 • Инфлация – влияние от САЩ; петролни кризи
 • Великобритания желае да намали вноската си в ЕИО
 • Нови търговски бариери – технически регулации и стандарти

Постижения в условията на криза:

 • 1975г – Европейски фонд за регионално развитие – подпомага изостанали региони
 • 1978г. – Европейска валутна система – стабилизира обменните курсове на валутите в рамките на ЕИО
 • 1981г. – Гърция става членка на ЕИО
 • 1986г. Испания и Португалия са приети в ЕИО

Ускоряване на интеграцията:

 • Средата на 80-те години ЕИО още не е истински икономически съюз:
  • Бариери пред свободната търговия
  • Контрол върху движението на капитали
  • Различни индустриални транспортни и други регулации
 • 1985г. – Жак Делор – програма за подновяване на интеграцията
  • 1992г. – премахнати нетарифните бариери пред търговията
  • От 1990г. – започва премахването на ограниченията за свободно движение на капитали
  • 1990-1993г. – либерализира се пазарът на труда

Символ на тази интеграция е Тенулът под Ламанш – през 1986г. е взето решение за строителство – влиза в експлоатация през 1994г. Построен изцяло с частни средства.

Договорът от Маастрихт 1992г. – Европейският съюз:

 • Изграждане на валутен съюз с обща парична еденица; ниска инфлация, малък юджетен дефицит
 • 1998г. Европейска централна банка: 2002г. – еврото
 • Европейските правителства не могат да прибягват самостоятелни към инфлация или към девалвация на валутата си.

Разширяване и проблеми:

 • 1993г. критерии за приемане на държави от Източна Европа: функционираща пазарна икономика
 • 1995г – Австрия, Финландия и Швеция
 • Разширение през 2004 и 2007г.
 • Бюрократизация и прекалено големи регулации
 • Не способност да се сравя с икономически и други кризи
 • Липса на икономическа динамика