Обща характеристика на световното икономическо развитие след Втората световна война

Последици от Втората световна война:

 • Жертви – между 45 и 55млн
 • Общи военни разходи – 4,5 пъти по големи в сравнение с Първата световна война
 • Амортизирана индустриална техника
 • Криза в селското стопанство
 • Инфлация
 • Прекрояването на политическите граници предизвиква миграционни движения

Кой печели от войната? – по време на войната – повишено търсене на оръжия, военни материали, храни, суровини и т.н. САЩ, неутралните държави и колониите снабдяват воюващите. САЩ са най-печелившата държава от войната. Военните усилия водят до:

 • Технически напредък – ядрената промишленост, различни изобретения, като радар, развитие на авиацията и т.н.я
 • Повишаване на производителността на труда в различни промишлени отрасли

Изводите – Икономическият национализъм и липсата на сътрудничество – основни причини за Втората световна война. През Юли 1944г. се свинква конференция в Бретън Уудс, там се стига до 2 от най-важните решения:

 • Международен валутен фонд – държавите членки на МВФ са задължени:
  • Да имат конвентируеми валути по между си.
  • Трябва да подържат фиксиран обменен курс спрямо долара.
  • Американският долар е единствената валута фиксирана към цената на златото.
  • Правителството на САЩ се задължава да обменя долари, които принадлежат на централните банки на други страни срещу злато по фиксирания курс.
  • Основна задача на МВФ е да дава заеми на страните членки при възникване на дефицит по платежния баланс.
 • Международна банка за възстановяване и развитие(Световна банка):
  • Създадена е с цел осигуряване на финансова помощ на следвоенна Европа. Създадена е на акционерен принцип, като най-големият акционер са САЩ. По-късно се занимава с подпомагане на развиващите се държави.

1947г. – се подписва Общо споразумение за митата и търговията. Целите на това споразумение са:

 • Борба с протекционизма
 • Отваряне на пазарите

Геополитическите промени:

 • СССР увеличават територията си
 • В Източна Европа се налагат комунистически режими
 • Започва т.нар студена война
 • Ограничават се стопанските контакти между Източна и Западноевропейските държави

Преодоляване на следвоенните стопански проблеми се очертават 2 подхода:

 • В социалистическите държави се налага Сталинският модел:
  • Държавна собственост
  • Централно планиране
  • Развитие на тежката промишленост
 • Западните държави – кейнсиански модел:
  • Стимулиране на търсенето
  • Пълна заетост
  • Преразпределение на доходите чрез данъчната политика

Етапи на световното икономически развитие след Втората световна война:

 • Следвоенно възстановяване до края на 40-те години.
 • Икономически бум в преиода от 1950-1971г. Световният БВП на глава от населението нараства средно с по 3% годишно, а безработицата в развитите страни е 2,6%
 • Икономически трудности и нестабилост до средата на 80-ти години. Петролни кризи, инфлацията през 1979г. е 15%, нараства безработицата.
 • От средата на 80-те години настъпва период на либарализация. Премахване на ограниченията върху международната търговия и върху движението на капитали.

Деколонизацията:

 • В годините на Втората световна война имперските сили отслабват
 • Значението на колониите като изтомник на селско стопанските стоки и суровини намалява
 • Колониалните сили губат престиж
 • САЩ не одобряват колониалната система
 • Свободата и демокрацията не се съгласуват с колониалната система

Деколонизацията в Азия:

 • Великоритания:
  • през 1947г. Индия и Пакистан
  • 1948г. Шри Ланка
  • 1965г. Сингапур
 • Франция –Началото на 50те Лаос и Виетнам и Камбоджа
 • Холандия 1949г. – Индонезия
 • САЩ 1946г. – Филипините

Повечето от бившите колонии си остават аграрни. Сравнително високи темпове на развитие показва Сингапур, защото е разположена на важни търговски пътища.

Деколонизация в Африка:

 • 1949г. независима Либия
 • От 50-те до 70-те години британските, френските, белгийските и португалските колонии стават независими държави
 • Слабо икономическо развитие
 • Примитивно селско стопанство
 • 1984-1985г. гладна смърт в Етиопия

Неуспешна индустриализация в Африка:

 • Малки пазари – ограничена покупателна способност, което не предразполага за големи индустриални предприятия
 • Политическа нестабилност и корупция, в невиждане размери
 • Слабо развитите комуникации и липса на квалифицирана работна ръка
 • Развитие на внос-заместваща индустрия. Скъпи и некачествена продукция.

Развиващите е държави провеждат потекционистична политика. Внос- заместваща индустрия, насърчавана от държавата. Това води до неконкурентна продукция, освен това води и до натрупването на външен дълг. 1982г. Мексико отказва да обслужва външния си дълг. Латиноамериканските държави либерализират стопанската си политика.

Южна Корея:

 • 1950-1953г. война – страната е разделена на Северна(комунистическа) и Южна(капиталистическа)
 • Държавата подпомага експортно ориентирани компании
 • Влагат се огромни средства за повишаване на квалификацията и за образование
 • В началото на 21век – сред най-високоразвитите икономики в света

Населението на света:

 • Демографски взрив – 1950г. – 2,55млрд, 1999г. 6-млрд
 • 50-те и 60-те години – най-високи темпове на нарастване
 • Най-бързо нараства населението в Азия – 1999г. там живее около 60% от населението на Земята

Това нарастване на населението води до Миграция:

 • До началото на 60-те години Европа е източник на емигранти
 • От 60-те години Западна Европа привлича емигранти от Турция, Югославия, Алжир Мароко и др.
 • По време на кризата през 70-те години емигрантските потоци – намаляват
 • Движения от Азия към САЩ

Също така води и до Урбанизация. През 2000г. за пръв път половината от населението на земята е в градовете. Това води до:

 • Отмира натуралното земеделие
 • Селско стопанска механизация и обвързване с пазара
 • Развиващите се страни купуват селско стопански продукти от напредвалите държави

Зелената революция – целенасочена държавна политика за моделнизиране на земеселското производство. Причини за консумацията на селско стопански продукти нараства с темпове по-високи от производството:

 • 1946г. в Мексико се установява център по царевицата и пшеницата. Мексико удвоява производтвото на царемица през 50-те и 60-те години
 • Това се прилага и в Индия, Пакистан, Непал и др.
 • Не премахва бедността, екологични проблеми

Научно-техническите постижения са основен фактор за икономическият растеж. След Втората световна война САЩ е идер в научните изследвания:

 • През 1921г. в изследователски центрове заеки около 20 000 души, през 1970г.- 1 500 000.
 • 57% от средствата за проучвания са свързани с отбраната, атомната енергия и изследването на космоса.

Към 70-те и 80-те години Западна Европа и Япония се доближават до САЩ по отношение на средствата за наука. Тези научно-технически открития водят до:

 • Съкращава се времето, което минава от изобретението до приложението му в практиката
 • Новите технологии променят всички стопански отрасли
 • Приложението на новити технологии води до структурни промени в стопанството на развитите държави. Увеличава се заетостта в услугите. Наблюдава се и деиндустриализация.

Глобални проблеми – Екологията:

 • 1956г. – Англия се приема закон за чистия въздух, подобни закони се приемат в САЩ(1963г.) и Канада
 • 1972г. в САЩ се приема закон за контрола над замърсяването на водата
 • Големите компании преместват производствата си в развиващите се страни
 • Горемият бизнес и някои индустриални държави са против регулациите