Пазар на крайните потребители. Потребителско поведение

Потребителско поведение

 • Действията, предпприемани от хората при придобиване, потребление на продуктите и освобождаване от тях
 • Наука, изучаващо защо хората купуват и даваща възможност да се разработват стратегии за повлияване върху потребителите.

Три основни вида действия:

 • Придобиване – действията водещи до покупка и включващи покупката или поръчката на продукта
  • Търсене на информация
  • Оценка на алтернативни продукти и марки
  • Покупка
 • Потребление – как, къде, кога и при какви обстоятелства потребителят използва продукта
  • Вкъщи или в офиса
  • Според инструкциите или по свой уникален начин
  • Напълно или само отчасти
 • Освобождаване – как потребителите се освобождават от продукта или опаковката
  • В екологичен контекст
  • Отдават ги за ползване от децата си(удължават живота им)
  • Продават ги чрез интернет

Изследовакелска област, в центъра на вниманието на която са действията на потребителите

Предметът се развива

 • Последните години – анализ на потреблението

Какво трябва да знаем за потребителите на даден пазар

 • Кои са потребителите, които формират пазара и какво е влиянието им върху фирмата
  • Демографски характеристики
  • Персонални характеристики
  • Психологически характеристики
 • Защо купуват и как използват продукта
  • Основни нужди
  • Ранкиране на продуктовите атрибути(74% пазаруват, за да се разтоварват, пристрастен, пресметлив, ловец на промоции, депресивен. Емоционални мотиви – хедонистична нагласа към пазаруването, забавленеие, приключение, най-пристрастени са в Азия, Латинска Америка, САЩ и Европа)
 • Кой е въвлечен в процеса на покупката
  • Инициатор
  • Въздействащ
  • Решаващ
  • Купуващ
  • Използващ
   • Примерно децата – 3 в 1 за маркетинговите специалисти
  • Кой купува
  • Кога купува
  • Къде купува

Отговаряйки на тези въпроси можем да предвидим как потребителите ще реагират на маркетинговите стимули, а следователно – да наредим собствения си маркетингов инструментариум.

 • Отправна точка за опознаване на потребителите – моделът „стимули-реакция“(модел на черната кутия)
 • Външните стимули взаимодействат с характеристиките на купувачите и процеса на решаване, за да доведат до крайния резултат – избор
 • Задача – да се определи как работи черната кутия

Фактори детерминиращи потребителското поведение

 • Културни
  • Културни вариации
   • Субкултура
   • Масова култура
   • Анти култура
  • Социална класова принадлежност
 • Социални
  • Референтни групи
   • Семейство
  • Роли и статус
 • Персонални
  • Пол
  • Възраст
  • Икономически статус
  • Образование
  • Индивидуалност
  • Начин на живот
 • Психологически фактори
  • Мотивация
  • Възприятия
  • Нагласи
  • Убеждения
  • Знания
 • Ситуационни фактори
  • Време
  • Времето
  • Физическо състояние
  • Социално обкръжение
  • Предназначение

При анализ на социалната среда имаме предвид че

 • Потребителят не е пасивен субект, който е програмиран от собстената си култура, социална класа и т.н. хората са активни – те създават културата, класата
 • Във влиянието на социалните детерминанти има йерархичност – култура е по-висока от социалната класа; културата въздейства чрез класата, референтните групи, лидерите в мнението и т.н.

Култура като фактор детерминиращ потребителското поведение – класическа дефиниция на Тайлър(1891г.) – онова сложно цяло, което включва познанията, учежденията, изкуството, нравите, законите, обичаите и всички други способности и навици, които се придобиват от човека като член на дадено общество. Предават се от поколение на поколение. Елементи на културата

 • При изучаването на културата се опираме на следните елементи на културата
  • Културни ценности – широко разпространени в обществото, вярвания и убеждения, които утвърждават онова, което е приемливо или не е приемливо. Най-общи идеали които определят кое е добро и кое е лошо в едно общество.
  • Културни норми – строги принципи и правила, които се очаква хората да съблюдават, т.е. поощряват или забраняват определено поведение в дадена ситуация.
  • Културни вариации
   • Субкултура – съвкупност от ценности, нрави, обичаи, бит, споделяни от обособени групи в обществото(етническа основа, генерация, стилове) – отличават се чрез ценностите, ритуалите, символите, стила на обличане, говора, прическите
   • Контракултура – разновидност на субкултурата, която радикално отрича съществуващата кулутура
   • Масова култура – налаганите от медиите лесни за разбиране и подражание образци на поведение посредство модни тенденции и култови герои
  • Социална класа – относителнно хомогенни и трайни групи в обществото, намиращи се в йерархия и характеризиращи се със сходство във възгледите, интересите, ценнистотие и поведението. Други сходства – доходи, образование, професионална изява и т.н.
   • Ясно изразена граница
   • Йерархия
   • Един индивид не може да принадлежи към повече от една класа
   • Индивидите могат да са мобилни
   • Класите се изчерпателни
   • Оказват влияние върху поведението на членовете си

Видове класи:

 • Висша класа – Елит – наследено богатство, престижно образование, политически позиции, благотворителност, престиж и статус
 • Всиша средна класа – професионалисти, висши военни, висши мениджъри, висша администрация
 • Нисша средна класа – малък и среден бизнес, средни професионалисти, фермери
 • Работническа класа
 • Нисша класа – безработни, неграмотни

Референтни групи(групи на повлияване) – онези групи, които оказват пряко или косвено влияние върху човешките нагласи и поведение.

 • Групи на членство
  • Първични групи на принадлежност – обикновено са неформални, силно взаимодействие вътре в тях – семейство, колеги, приятели
  • Вторични – обикновено формални, с по-малко взаимодействие – синдикати, религиозни групи, професионални общности
 • Групи на привличане
  • Групи на аспирация
  • Групи на разграничаване(дистанциране)
 • Влияние на референтните групи
  • Информационен обмен на информация
  • Нормативно – съобразяване на индивида с очакванията на групи
  • Ценностно – индивидът използва груповите ценности и норми и се идентифицира с тях
 • Лидер в мнението
  • Лидер в мнението – човек, който предлага съвети и информира относно даден продукт в неформалните взаимоотношения
  • Лидер в мнението – интерпретира, филтрира и разпространява информация сред останалите членове
 • Роли и статус
  • Роля – предписан модел на поведение, който индивидът трябва да спазва в дадена ситуация предвид положението си, т.е. действия в съответствие с позицията му
  • Статус – мястото, което индивидът заема в системата от връзки в дадена социална организация

Персонални фактори:

 • Вързраст
 • Пол
 • Фаза от жизнения цикъл на семейството, преломни моменти
 • Професия
 • Икономически условия
 • Начин на живот

Начин на живот – начин на живот – функция от индивидуалните характеристики на личността във взаимодействието и със социалната среда

Начинът на живот се определя от 2 групи от фактори

 • Външни(общи) – културата и групите, към които принадлежи индивидът
 • Вътрешни – индивидуално развитие и индивидуални характеристики

Изразява се в заниманията, интересите, вкусовете, нагласите, очакванията и др

Личностни характеристики и представа на личността за самата себе си

 • Индивидът се състои от отлични психологически черти, които водят до сравнително последователни и трайни реакция спрямо обкръжаващата среда
 • Самомнение(самооценка)

Психологически фактори

Джералд Залтман – Как мислят потребителите

 • Процесът на избор е относително автоматичен, произтича от навици и други безсъзнателни сили и е силно повлиян от социалния и физическия контекст на потребителя
 • Вземането на решение и поведението на хората при покупка се ръководят повече от безсъзнателни мисли и чувства, отлокото от съзнателни, макар че вторите също са важни – 95% от мисленето се осъществява в безсъзнателно, смесица от спомени, емоции, мисли и други когнитивни процеси

Невромаркетингът – събиране и интерпретация на информация за непроизволните реакции на човека на поределени атрибути на бранда, наименование, логотипа, съчетанието на цветовете, аудиосигналите, символите и т.н. Изследват се пулс, потоотделяне, ток в мозъка, движение на зениците и други спонтанни реакции

Мотивация на потребителите – защо използват/купуват даден продукт. Каква цел преследват с неговата покупка. Какво разбират под добър или лош резултат от използването на продукта

 • Наблюдение
 • Фокус групи
 • Дълбочинно интервю
 • И други

Типове поведение при покупка. Той зивиси от редица фактори

 • Цена
 • Комплексност(сложност)
 • Риск
 • Алтернативни разходи

Поведение при покупка:

 • Рутинно поведение(обичайно) – модел на минималната въвлеченост или автоматично поведение
  • Евтини и често купувани
  • Относително прости и разбираеми
  • Изборът е на основата на познатост на марката
  • Ценови промоции
  • Изпробване на марката
 • Поведение, намаляващо разочарованието
  • Скъпи, рядко купувани продукти
  • Риск
  • Лични продажби
  • Да се внуши убеждението за изгодна сделка
 • Търсене на разнообразие
  • Честа смяна на марките не поради неудовлетвореност, а в търсене на разнообразие
  • Напомняща реклама
  • Присъствие на щандове
  • Ценови намаления, промоции, мостри
 • Комплексно поведение(модел на йерархическото обучение)
  • Необходимо е предварително проучване
  • Изработване на убеждение – обмислен избор
  • Скъп продукт
  • Висок риск

Процес на вземане на решение за покупка

 • Осъзнаване на нуждата – хората осъзнават проблема под влияние на различни фактори:
  • Вътрешни стимули – остра необходимост(глад), периодична самоактивация, търсене на нов или друг изход
  • Външни стимули – реклама(натрупващи се впечатления, емоционална стимулация), съвети на приятели
 • Търсене на информация
  • Зависи от степента на ангажираност, от продукта, от конкретната ситуация, от личността на потребителя(повишено внимание или активно търсене на информация)
  • Зависи от свойствата на продукта – доколко са очевидни
   • Свойстава(атрибути), свързани с търсенето – имат видими външни качества, които могат да се забележат преди покупката чрез просто радглеждане
   • Свойства(атрибути), свързани с опита – верифициращи вътрешни качества, които се установяват в процеса на използване на продукта
   • Свойства(атрибути), свързани с доверието – не могат да се оценят дори след консумацията – сложни продукти
  • Вътрешно търсене – минал опит
  • Външо търсене – за продукти с висока въвлеченост
   • Персонални източници, в които доминират потребителите – семейство, приятели, колеги т.е. устна комуникация(надеждността зависи от източника)
   • Източници, в които доминират производителите – реклама, брошури, търговски агенти, витрини(достъпна информация, непълна и необективна, т.е. акцентира върху положителните качества, затъмнявайки отрицателните)
   • Неутрални източници – статии в специализирани списания, организации на потребителите(обективност, факти, компетентност на мненията)
   • Експериментални – опитване на продукта

 При търсенето на информация може да се получи следното:

 • Пълен набор от марки
 • Набор на осведоменост
 • Набор на съобразяването
 • Набор на избора
 • Сравняване и оценка на алтернативите
  • Критерии
   • Утилитарни – икономичен модел, дава или не дава дефекти, просторно купе
   • Социални – доколко ни пасва
   • Психологически – подходящ ли е за темперамента
   • Относителна важност
  • Тази система от критерии не е завършена, цялостна, непротиворечива
  • Оценката зависи от личностни характеристики
   • Интуитивни хора – внимание върху възможностите на продукта в перспектива
   • Аналитични – факти за продукта
   • Емоционални – вкусове и престрастия, влияят се от странично мнение
   • Сетивни – доверяват се на собствените впечатления, подробно
  • Решение
   • Какво да се купи
   • Къде да се купи
  • Поведение след покупката
   • Каква е степента на потребителска удовлетвореност

Особености на процеса:

 • Започва дълго преди осъществяване на покупката и не завършва след нея
 • Не винаги се преминава през всичките 5 фази
 • Под влияние на различни факори потребителят може да преустанови вземането на решение на всеки един от етапите
 • Решението

Видове решения за покупка

 • Без предварително планиране
  • Импулсивно – силен подтик и незабавно решение
  • Аварайни
 • След съзнателно планиране
  • Рутинно – идентифициране на проблема – вътрешна информация – покупка – ограничена оценка
  • Ограничено – идентифициране на проблема- вътрешна оценка на алтернативи по няколко предварително определени характеристики; прости правила – покупка – ограничена оценка
  • Екстензивно (разширено)