Логистика в икономиката и управлението на фирмата

1.Логистични дейности – дефиниране и класификация
1.1. Дефиниране на логистичните дейности
– допиринасят за придвижването на материалния и свързаните с нея потоци
– в резултат на тяхното осъществяване трансформация на продуктите по време, място, количество, вид, логистична детерминираност.
Логистична детерминираност – различни транспорти и склад. Характеристики на продуктите, които се движат в потока.
1.2. Класификация на логистичните дейности
1.2.1 Според приноса за постигане на логистичната цел
• основни логистични дейности
– управление на запасите – с високи разходи
– управление на транспорта – с високи разходи
– обработка на поръчките – не толкова високи разходи
• допълнителни / подпомагащи основните/ дейности
– закупуване на продукти, разработване на план-графици за производството на продуктите
– опаковане, етикиране, манипулиране
– складиране, подържане на актуална база от данни и обработване на информацията
1.2.2. Според характера на дейността

• физически дейности
– складиране и съхранение
– манипулиране
– опаковане
– транспортиране
– обработка на поръчките
• управленски
– разработване на общофирмена и логистична стратегии
– обслужване на клиентите
– аутосорсинг
– териториално разположение на постояните съорежения в логистичната система
– управление на транспортната, складовата и информационната система
1.2.3.Според честотата на извършване на дейността
• стратегически
– участие в разработването на продуктово-пазарната стратегия на фирмата
– определяне на стандарти за обслужване на клиентите
– определяне на дейности за аутосорсинг
– определяне на броя, големината и разположението на постоянните съоръжения
– избор на информационна и комуникационна система
– избор на системи за управление на запасите и точките на тяхното формиране
– избор на вида транспорт
– определяне на вътрешното разпределение на складовата и избор на оборудване
• Технически
– дейности по облужването на клиентите преди сключване на сделка
– управление на взаимоотношенията с партньорите
– определяне на каналите за снабдяване и дистрибуция
– генериране на справки, планове и отчети
– определяне на параметрите на системите за управление на запасите
– избор на маршути
– избор на система за разполагане на продуктите в склада и изпълнетние на поръчките от него
• оперативни
– дейности по обслужването по време и след продажбата
– обрабтка и генериране на поръчки
– контрол по осъществяване на дейностите от партньорите
– ксонтрол на транспортната дейност
– комплектоване и изпълнение на поръчки
1.2.4. Според спеецификата на дейността:
• общи управленски дейности
– решения, отнасящи се до конфигурацията на логистичната система и управлението на логистичните дейности в трите функционални области на логистичната система
• Специфични дейности за отделните функционални области в логистиката
– снабдяване -избор на доставчик и определяне на взаимоотношенията с тях
– производство – избор на вида производствен процес и на вътрешното разпределение на производствените обекти
– дистрибуция – избор на канали за дистрибуция и определяне на взаимоотношението с клиенти
2. Логистичен цикъл на производственат фирма
– Осъществяване на логистичните дейности в определена последователност
– Започва с подаване на поръчка от клиенти и завършва с удовлетвряване на заявената от него потребност
– Характеризира се с обща продължителност, която зависи от продължителността на всяка една дейност в цикъла.
– Допринася за развиване на процесите в лгистичната система и на управляващисе тези процеси, т.е на координацията при вземането на решенията
– Състои се от последователно свързани цикли, съответстващи на фазите на материалния поток
-. снабдителен цикъл, включващ обработка на поръчките, разработване на график за снабдяване, подаване на поръчки за подаване на материали, приемане на доставките, складиране на материалите, отпускане на материали от склада
-. Производствен цикъл, включващ обработка на поръчките, разработване на план-график за производството, произв вс складиране на готовата продуктция
-. Дистрибуционен цикъл включващ обработка на поръчките, разработване на план-график за експедиране на готовата продуктция, комплектоване на поръчките, контрол на запасите от готова продукция, подаване на поръчки в производство
– конфигуриране на логистичния цикъл с елемент на разработването на логистичната стратегия
3. Взаимодействие на лигистиката с другите области на управление на фирмата
3.1. Взаимодействие на логистиката с производството
• съвместни дейности
– разработване на производствени план-графици
– определяне на местоположението за заводите и цеховете в тях
– закупуване на материали
• Специфични дейности за производството
– изпълнение на производствения план
– поддръжка на оборудването
– контрол върху качеството на процеса
3.2. взаимовръзка на логистиката с маркетинка
• съвместни дейности
– определяне на стандартните за обслужване на клиентите
– определяне на пазарните сигменти
– определяне на цената на продукта
– определяне на опаковката
– съгласуване на промоционни компании
– определяне на каналите за дистрибуция
• Специфични за маркетинга дейности
– рекламна дейност
– маркетингови проучвания
– определяне на продуктов микс
– разработване на маркетингови политики
– управление на пласментната дейност
• специфични за логистиката
– фактическо изпълнение на поръчките и реализиране на стандартите за обслужване
3.3 Взаимовръзка на логистиката с финансите
• съвместни дейности
– определяне на бюджета за логистиката
– предприемане на деиности, свързани с извънбюджетното финансиране
• специфични дейности на финасите
– разпределяне на финансовите ресурси на организацията
– разплащане с доставчиците
• Специфични за логистиката
– планиране на логистичните дейности и разходите за тяхното осъществяване