Лекция №2

 1. Обект на логистиката.
 • Инфармационни потоци: предхождащи, съпровождащи, последващи.
 • Потоци от услуги: пряко свързани с материалните потоци или изискващи мат.потоци.
 • Потоци от хора: пътнически превози, здравно обслужване, туризъм и др.
 • Финансови потоци.
 • Потоци от знания.
 1. Съдържание и обхват на логистиката.
 • Съдържание: всички процеси и дейности по осъществяването на материалните потоци;
 • Обхват:
 • Интердисциплинирана наука: обхваща науките за управление на системите, на складовото стопанство, на снабдяването, производството и пласмента.
 • Междуотраслова наука: намира приложение във всички отрасли на икономиката и сферата на услугите.
 1. Цел на логистиката.
 • Осигуряване на необходимото равнище на обслужване на клиентите:
 • Обслужване като: сфера на дейност; показател за дейността на фирмата; фирмена философия;
 • Критерии за оценяване на предлаганото равнище на обслужване на клиентите;
 • Фази в обслужването на клиентите;
 • Създаване на времева и пространствена полезност на продукта.
 • Оптимизиране на общите логистични разходи:
 • Между отделните елементи на логистичните разходи на отделна фаза на материалния поток;
 • Между логистичните разходи на различните фази на материалния поток;
 • Между логистичните разходи и обслужването на клиентите;
 • Между логистичните разходи на различните участници във веригата на доставките.
 1. Еволюция на логистичната концепция.

А. Исторически периоди в развитието:

  • Период до 1960г:
  • Латентен период: липсва водеща философия;
  • Фрагментарно управление: възникване на конфликтни ситуации при изпълнение на диагностичните задачи;
  • Първи публикации за значението на логистичните дейности в областта на дистрибуцията.
  • Период на физическата дистрибуция (през 60-те години):
  • Възникване на анализ на общите логистични разходи през 1956г;
  • Предлагане на системния подход в логистиката;
  • Нарастване на интереса към обслужването на клиентите;
  • Насочване на вниманието към каналите за разпределение;
  • Разходите в дистрибуцията „изяждат“ икономиите в производството;
  • Поскъпване на материалите;
  • Обръща се внимание на интегрираното управление на производството и дистрибуцията.
  • Период на „управление на материалите“ (през 70-те години):

 • Период на смяна на приоритетите;
 • Енергийна криза през 1973г;
 • Дълбока рецесия в САЩ;
 • Нарастване на международната конкуренция на американския пазар;
 • Институционализиране на логистиката в рамките на организационната структура на големи компании.
 • Период на интегрираната логистика (през 80-те години):
 • Период на значителни промени: транспортна дерегулация, развитие на технологиите, развитие на комуникациите;
 • Докяазват се по-убедително предимствата от приложението на логистиката.
 • Управление на веригата на доставките през втората половина на 90-те години и до днес:
 • Нарастваща конкуренция и насищане на пазара;
 • Повишаване на изискванията на клиентите за задоволяване на индивидуални потребности;
 • Глобализация на производството и пазарите;
 • Повишаване на логистичните разходи като процент от общите разходи на организацията;
 • Развитие на по-ефективни технологии за управление на логистичните дейности;
 • Разширяване на интеграцията във веригата на доставките;
 • Управление на веригата на доставките като съвремено разбиране за доставката.
 1. Етапи в еволюцията на логистичната концепция:
 • Концепция на общите разходи (50-60-те години на ХХ век):
 • Минимизиране на общите разходи при определено развнище на обслужване;
 • Изучаване на структурата и зависимостите между логистичните разходи и откриване на зависимости между тях, водещи до намаляване на разходите.
 • Концепция на максималната печалба:
 • Разглеждане на различни варианти за ниво на обслужване на клиентите, като се изчисляват разходите и се определя печалбата;
 • Избира се вариантът, при който се получава максимална печалба (разходите може да не са възможно най-ниските).
 • Концепция на общия логистичен канал:
 • Разглеждане на логистичните дейности между участниците в логистичния канал с цел постигане на максимална печалба за канала като цяло чрез:
 • Координиране на действията на участниците;
 • По-тясна специализация в дейността на участниците.
 1. Дефиниране.
 • Верига на доставките – съвкупност от организации и процеси, свързани със създаването на продукти и услуги и довеждането им до крайните потребители.
 • Участници: основни (добавящи стойност) и подпомагащи (предоставящи различни услуги);
 • Характеристики: брой на нивата във веригата и на участниците на всяко ниво;
 • Потоци: материални, информационни, финансови потоци и потоци на знание.
 • Управление на веригата на доставките:

„…Интеграцията на всички гейности, свързани с протичането и трансформацията на продуктите от суровините и материалите до крайния потребител, както и информационни потоци, чрез подобрени връзки между участниците във веригата на доставките за постигане на устойчиво конкурентно предимство.“

 1. Фактори за нарастване на ролята на логистиката.

7.1. Обективни тенденции в развитието на световната икономика:

 • Насищане на пазара и повишаване на изискванията на клиентите към равнището на обслужване;
 • Усложняване и диверсификация на продуктите (задълбочаване на процесите по специализация);
 • Съкращаване на жизнения цикъл на продуктите ( нови методи на управление на материалните потоци);
 • Глобализация на производството, пазара и конкуренцията (усложняване на логистичните дейности).

7.2. Осъзнаване на резервите, които се крият в логистичния подход на управление:

 • Величината на логистичните разходи в икономиката (10-16% от БВП) и отделната фирма (8-22% от оборота);
 • Повишаване на конкурентоспособността;
 • Изследвания в областта на логистиката, провеждани от престижни организации.

7.3. Предлагане на логистични технологии:

 • Развитие на твърдите технологии:
 • КИПС, ГАПС, машини с ЦПУ;
 • Нови транспортни технологии и инфраструктура; високо автоматизирани складови системи и техологии и други;
 • Развитие на информационните системи и технологии;
 • Развитие на управленски концепции и методи.