Тест по Основи на счетоводството

 1. Активите на дружеството са:
  а/ ресурси контролирани от дружеството;
  б/ ресурси придобити от дружеството;
  в/ ресурси контролирани от дружеството,от които се очаква то да получи икономическа изгода;
  г/ задължения на дружеството;
 1.  Дружество Х признава и начислява приход от предоставени услуги па клТест по Основи на счетоводствотоиентпи в размер па 5 000 лв. Средствата от клиентите ще постъпят по-късно. Какви изменения настъпват в абсолютното балансово равенство:а/ активи (под формата на пари) се увеличават с 5 000 лв. и собствения капитал / под формата на приход/ се увеличава с 5 000 лв.;
  б/ активи (под формата на вземания) се увеличават с 5 000 лв. и собствения капитал / под формата на приход ) се увеличава с 5 000 лв;
  в/ активи (под формата на пари) се увеличават с 5 000 лв. и активи (под формата на вземания) се намаляват с 5 000лв;
  г/  активи (под формата на пари) се увеличават с 5 000 лв и задължения намаляват с 5 000 лв.
 1.   В баланса на дружество X сграда се посочва по нейната цена на придобиване 2 000 000 лв., независимо,че пазарната й цена е 2 200 000 лв. Определете счетоводните принципи, които  целесъобразни:
  а/ действащо предприятие ;
  б/ действащо предприятие и предпазливост;
  в/предимство на съдържание пред форма;
  г/ текущо начисляване;
 1.   Счетоводните принципи са:а/ документално обоснованост, текущо начисляване,предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, сьпоставимост на приходи и разходи;
  б/ документална обоснованост,текущо начисляване,предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, историческа цена, консерватизъм;
  в/  предразливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, сьпоставимост на приходи и разходи, същественост;
  г/ текущо начисляване, предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, съпоставимост на приходи и разходи;


5.   Принципът предпазливост означава:
а/  отчитане на действителния резултат;
б/ вярно и честно представяне;
в/ отчитане на всичхи предполагаеми рискове и евентуални загуби;
г/  недопускане па грешки;
6.   Качествени характеристики на информацията от отчетите са:
а/ предпазливост, разбираемост, надеждност, предимство на съдържание пред форма, постоянство;
б/ разбираемост, надеждност, уместност, постоянство, неутралност;
в/ предимство на съдържание пред форма, постоянство, действащо предприятие, предпазливост;
г/ предпазливост, разбираемост, надевдност, постоянство, действащо преприятие

7.       Началното салдо по сметки Получени дългосрочни заеми е 100 000 лв.. През месеца е погасена главница в размер на 1000 лв. и са начислени лихви в размер на 100 лв. Крайното салдо по сметката е:
а/ 90000 лв.;
б/ 99 000 лв.;
в/ 100 000 лв;
г/ 98 900 лв.;

 1.       Като текущи приходи са признати част от приходите за бъдещи периоди, представляващи авансово получени наеми. Признатите текущи приходи са в размер па 1 000 лв. Посочете правилната счетоводна статия:
  а/ ДТ с/ка Приходи за бъдещи периоди 1 000  

       К/Т с/ка Приходи от наеми            1 000

б/ Д/Тс/ка РС                                             1 000

К/Т Приходи от наеми                    1 000

в/ Д/Т с/ка Прихода за бьДещи периоди  1 000

К/Т с/ка РС                                   1 000

г/ Д/Т с/ка Приходи от наеми                    1000

КТ с/ка Приходи за бъдещи периода 1000

 1. Съгласно решение на общото събрание съдружник Панов прекратява участието си в дружество X. На сьдружника са върнати ( в брой) внесените от него парични вноски  от 1000 лв.; машини за 2 000 лв. и транспортни средства за 1500 лв.   Посочете правилната счетоводна статия:

а/ ДТ с/ка Основен капитал                 4 500.

         К/Тс/ка Каса                             1000

         К/Т с/ка Машини                    2 000

         К/Т с/ка Транспортни средства 1 500

 

б/  ДТ с/ка Вземания по записани дялови вноски 4 500

КТс/ка Каса                             1000

К/Т с/ка Машини                     2000

КТ с/ка транспортни средства 1500

 

в/             Дт с/каКаса                 1 000

ДТ с/ка Машини            2 000

ДТ с/ка Транспортни средства 1 500

К/Т с/ка Основен капитал    4 500

г/   ДТ с/ка Каса                  1 000

 1.   В дружество Х е инвестиран нов капитал на стойност 10 000 лв. Под формата на пари. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство:
  а/  увеличават се активи с 10 000 лв. Под формата на пари и активи под формата на вземания;
  б/  увеличават се активите с 10 000 лв. И се увеличава капитала с 10 000 лв.
  в/ увеличава се капитала с 10 000 лв. и се увеличават  задълженията с 10 000 лв.;
  г/ увеличава се капитала с 10 000 лв. и се намаляват задължения с 10 000 лв.;
 1.  В Дружество X са начислени заплати на служителите в размер на 10 000 лв. Посочете правилната счетоводна статия:

а/ ДТ с/ка Разходи за заплати                10 000

           КТ с/ка Персонал                         10 000

б/ ДТ с/ка Персонал                                 10 000

КТ с/ка Каса                                  10 000

в/ ДТ с/ка Разходи за заплати                  10 000

КТ с/ка Каса                                   10 000

г/ ДТ с/ка Персонал                                   10 000

КТ с/ка Разходи за заплати           10 000

 1.   Дружество X купува земя за 5 000 лв, сьс средства от разплащателната си сметка . Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство:
  а/ увеличават се активите на дружеството с 5 000 лв. ( под формата на земя) и се увеличава капитала на дружеството с 5 000 лв;
  б/ увеличават се активите на дружеството с 5 000 лв. ( под формата на земя) и намаляват активи ца дружеството под формата на пари с 5 000 лв.;
  в/ увеличава се капитала па дружеството с 5 000 лв и намаляват задълженията му с 5 000 лв.;
  г/ увеличава се капитала на дружеството с 5 000 лв и се увеличават задълженията му с 5 000 лв.;
 1. Дружество X купува материали за 425 лв. ,които ще бъдат платени на доставчиците по-късно. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство:а/ увеличават се активите иа дружеството ( под формата на материали ) с 425 лв. и се увеличават неговите задължения към доставчиците с 425 лв,
  б/ увеличават се активите на дружеството ( под формата на материали ) с 425 лв. и се увеличава капитала с 425 лв.;
  в/ увеличават се активите на дружеството ( под формата на материали ) с 425 лв. и намаляват паричните активи с 425 лв.;
  г/ намаляват паричните активи с 425 лв, и намаляват задълженията към доставчиците с 425 лв.;
 1. Дружество X притежава следното имущество: вземания от клиенти 5 000 лв.; продукция 1000 лв.; акции 6 000 лв.; машини 8 000 лв.; основен капитал 10 000 лв.; неразпределена печалба 5 000 лв.; програмни продукти 3000 лв; стопански инвентар 500 лв.; задължения по банкови заеми 1 000 лв.; разходи за бъдещи периоди 500 лв.; пари в каса 1 000 лв.; задължения към доставчици 6 000 лв.; резерви 3 000 лв. Дружеството притежава собствен капитал в размер:а/ 18 000 лв.;   
  б/ 24 000лв.;
  в/ 10 000 лв.;
  г/ 15 000 лв.;
 1. Дружество X плаща авансово наем в размер на 1 000 лв. за ползването на сграда. Счетоводителят на дружеството е отложил признаването на разхода, защото е спазил принципа:
  а/ текущо начисляване;
  б/ съпоставимост на приходи и разходи;
  в/ предпазливост;
  г/ възможно запазване в а гчетоводната политика
 1.  Дружество X притежа следното имущество: вземания от клиенти 5 000 лв.; продукция 1 000 лв.; акции 6 000 лв.; машини 8 000 лв.; основен капитал 10 000 лв.; неразпределена печалба 5 000 лв.; програмни продукти 3 000 лв; стопански инвентар 500 лв.; задължения по банкови заеми 1 000лв. ; разходи за бъдещи периоди 500 лв.; пари в каса 1000 лв.; задължения към доставчици 6 000 лв.; резерви 3 000 лв. Дружеството притежава активи в размер на:
  а/ 25 000 лв.;
  б/ 19 000 лв.;
  в/ 24 500 лв.;
  г/  18 500 лв.;
 1. Дружество X получава приходи от продажбата на стоки в размер на 2 000 лв. Парите са постъпили по сметката на дружеството. В резултат на операцията са се:
  а/ увеличили активите на дружеството с 2 000 лв.;
  б/ увеличил се е капитала на дружеството с 2 000 лв. и са се увеличили неговите активи с 2 000 лв.;
  в/ увеличили са се задълженията на дружеството и са се увеличили неговите активи с 2 000 лв.;
  г/ няма промяна в активите и капитала на дружеството;
 1. Дружество X плаща наем за ползването на транспортно средство в размер па 100 лв. В резултат на операцията са се:
  а/ увеличили неговите парични активи с 100 лв. и е намаляло задължението към кредитори с 100 лв ;
  б) намаляли са неговите парични активи с 100 лв. и с намалял неговия капитал с 100 лв.;
  в/ увеличили са се неговите парични активи с 100 лв. и се е увеличил капитала с 100 лв.;
  г/ увеличили са се неговите парични активи с 100 лв. и са се увеличили задълженията с 100 лв.;
 1. Дружество X подменя своя парк от автомобили с коли на финансов лизинг, които отразява в своите отчети като нови активи. Определете счетоводния принцип, който е  целесъобразен за това решение:
  а/ действащо предприятие;
  б/ Текущо начисляване;
  в/ предпазливост;
  г) предимство на съдържание пред форма;
 1. Признаване на приходи ,преди  получаването на паричните средства е съдържание на принципа:
  а/ предимство на съдържание пред форма
  б/ действащо предприятие
  в/ предпазливост
  г/ текущо начисляване

Тест по Основи на счетоводството Тест по Основи на счетоводството Тест по Основи на счетоводството

Тестът ви беше труден? Научете от тук!