Тема 2 Основни принципи за ефективен банков надзор

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЕФЕКТИВЕН (РАЗУМЕН) БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 10 отворени въпроса, които покриват материала от Тема 2 „Основни принципи за ефективен банков надзор“ по дисциплината Надзор и управление на риска. Може да се използва като резюме на темата или като подготовка за изпит. 1.Кои са предварителните условия за ефективен банков надзор? стабилна и трайна…

Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи

Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи Развитие на ИО в България Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето след 1989 г. и съпътстващите го бурни икономически, политически и социални процеси. На 15 март 1990 г. е подписано първото Генерално споразумение между правителството, Конфедерацията на…

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове. Колективно трудово договаряне – същност Колективното трудово договаряне е: –метод на определяне условията на труд и на наемните отношения –по пътя на преговорите между работодателя, група работодатели или една или повече работодателски организации, от една страна, –и една или повече организации, представляващи…