1. Икономика на предприятието като икономическа дисциплина

Икономиката на предприятието като икономическа дисциплина – предмет, обект, структура, методи. Връзка с други икономически и управленски дисциплини.     Икономиката като наука има за обект на изследване и анализ икономическата система като цяло заедно с нейните подсистеми на различни равнища на управление, а за предмет стопанската дейност, икономическите закони, закономерности по които се равива тя…