Формиране на ценова политика

6. Формиране на ценова политика

6. Формиране на ценова политика Ценови цели Ценовите цели показват към какво се стреми фирмата чрез своите цени и са подчинени на маркетинговите цели. 1.1. Ценови цели, насочени към обема продажби – максимален растеж на продажбите = „продажби до дупка“ – доминиращ пазарен дял – увеличение на продажбите – продажби на всяка цена 1.2. Ценови…

5. Методи на ценообразуване

5. Методи на ценообразуване Съществуват два вида методи на ценообразуване: 1) Разходни – подход „от разходите към цената“ като се базират на прогресивно калкулиране. Печалбата се включва предварително в цената. 2) Пазарноориентирани – използват техники, основани на съществуващи на пазара цени. Използва се регресивно калкулиране. Разходни методи на ценообразуване 1.1. Разходно-калкулативен метод – събираме всички…

Основни ценообразуващи фактори

4. Основни ценообразуващи фактори

4. Основни ценообразуващи фактори Взаимодействието между търсенето и предлагането като ценообразуващ фактор qsa= f(pa), където qsa е предлагането на стока а pa е цената на стока а Когато цената на стока а се увеличава, расте и предлагането и. Когато цената се понижава, се намалява и предлагането. От тук следва, че има права пропорционална зависимост между…

Система на цените

3. Система на цените

3. Система на цените Ценовата система включва всички цени, по които се осъществяват оборотите между стопанските агенти, между тях и населението, между тях и държавата, между отделните частни лица в определен период. Ценовата система включва ценообразуване и цени. Елементи на ценообразуването са:1. Ценови цели 2. Пазарни детерминанти 3. Ценообразуващи фактори 4. Методи на ценообразуване 5.…

Зависимост между цените и останалите елементи на икономическата система и на маркетинговата управленска система

2. Зависимост между цените и останалите елементи на икономическата системаи2. Зависимост между цените и останалите елементи на икономическата система

2. Зависимост между цените и останалите елементи на икономическата система и на маркетинговата управленска система Цените в контектста на икономическата система. Ценобразуване при различните механизми за управление на икономическите системи. – използва се системен подход – 3 основни подхода за ценообразуване: 1) Ценообразуване при централизирано управлявана икономика с типичните администрирани или планови цени 2) Ценообразуване…

Теоретични основи на цените и ценообразуването

1. Теоретични основи на цените и ценообразуването

Тема 1 Теоретични основи на цените и ценообразуването Характеристика на цената – особености, определения, понятия – цената като резултат от взаимодействието между търсене и предлагане – характеристики на цената: 1) универсалност – присъствие във всяка сделка 2) уникалност – за всяка стока и за всеки пазар има уникална цена 3) регулатор на икономическите и социалните…