Разполагане на рекламата в комуникационното пространство

4. Разработване на комуникационна стратегия

Разработването на комуникационната стратегия включва: Анализ на настоящата ситуация (на база потребителски проучвания). Силни, слаби страни, възможности и заплахи; Планиране и определяне на целите; Определяне на целевите групи; Разработване на рекламна стратегия; Разработване на криейтива; ПР програми Промоции Маркетинг на взаимоотношенията; Медийна стратегия; Бюджетиране; Мониторинг и оценка. Определение на стратегически комуникационен план Стратегическият комуникационен план…

Разполагане на рекламата в комуникационното пространство

1. Дефиниции за рекламна кампания

Координирано използване на свързани помежду си реклами, обединени от една идея или тема. За всяка рекламна кампания обикновено се използват няколко медийни канала. Може да се използва обща тема и една или повече марки или продукта, и да бъде насочена към определена част от населението. Успешната рекламна кампания  постига много повече в сравнение със спорадичното…