Тема 5: Подход на логическа матрица

Какво е логическата рамка? Таблица, която се прилага към проекта? Обобщение на проекта? Помощен инструмент за проверка на логиката при разработването при селекцията/ оценката Помощен инструмент за управление, мониторинг и оценка на изпълнението Начин на мислене(!) който обхваща целия процес на разработване на проекта Логическата рамка НЕ Е универсална рецепта за разработване на проекти Ако…

Тема 4: Заинтересовани страни

Значение на анализа на нуждите Идентифицирането и обосноваването на нуждите и проблемите е важно за донорите Те не предоставят средства без основателна причина Проектното предложение трябва да съдържа информация от анализа на нуждите и проблемите – “обосновка”, “целеви групи” и др. lИдентифицирането на нуждите позволява да се отговори на въпроса за уместността (смисъла на интервенцията):…

Тема 3: Жизнен цикъл на проект

Управление цикъла на проекти (УЦП) Съвкупността от дейности и процедури за вземане на решения, които се прилагат по време на жизнения цикъл на определен проект  УЦП спомага за : Проектите подкрепят основните цели на отделна бизнес структура,  сектор, национална икономика, политиката на  ЕС и на партньорите за развитие Проектите са съвместими с одобрената стратегия и…

Тема 2: Програма – проект

„В сърцето на всеки голям проект има малък проект, който се опитва да го провали.“ ЩО Е ПРОГРАМА? Рамка за действие, съобразена с политиката в определен сектор или област, или със средносрочните/дългосрочни цели на бизнес организацията Система от проекти и услуги, целящи удовлетворяването на обществени/бизнес потребности Поредица от стъпки, които следва да бъдат извършени или…

управление на проекти

Тема 1: Въведение в управлението на проекти

Въведение в управлението на проекти Управление на проекти (Project Management) Определение: раздел  от знание, отнасящ се  за управление на проекти, включително исторически преглед и тенденциите в управлението на проекти като професионална област на дейност. Включва постижения и резултатите от управлението на проекти от зараждането му до наши дни. Зараждането на управлението на проекти датира от…