Лекция 3 Логистика в икономиката и управлението на фирмата

Логистика в икономиката и управлението на фирмата 1.Логистични дейности – дефиниране и класификация 1.1. Дефиниране на логистичните дейности – допиринасят за придвижването на материалния и свързаните с нея потоци – в резултат на тяхното осъществяване трансформация на продуктите по време, място, количество, вид, логистична детерминираност. Логистична детерминираност – различни транспорти и склад. Характеристики на продуктите,…

Лекция 2 Обект на логистиката. Етапи в развитието на логистичната концепция.

Лекция №2 Обект на логистиката. Инфармационни потоци: предхождащи, съпровождащи, последващи. Потоци от услуги: пряко свързани с материалните потоци или изискващи мат.потоци. Потоци от хора: пътнически превози, здравно обслужване, туризъм и др. Финансови потоци. Потоци от знания. Съдържание и обхват на логистиката. Съдържание: всички процеси и дейности по осъществяването на материалните потоци; Обхват: Интердисциплинирана наука: обхваща…