Лекция 11 Складови системи и технологии

Складови системи и технологии   Дефиниране и функции на склада. 1.1. Дефиниране: Склад = постоянно съоръжение,  част от логистичната  система , в което материалният поток временно се адържа и преобразува  по обем, състав и време; = сложно техническо съоръжение, състоящо се от техника за складиране, транспортиране, обработване и съхранение на продуктите. Складова система = свързани…

Лекция 9 и 10 Управление на запасите

Лекция 9 Управление на запасите 1.Същност и причини за образуване на запасите. 2.Класификация на запасите. 3.Показатели за запаси 4.разходи за запасите 5.Подходи Същност и причини за образуване на запасите. 1.1. Дефиниране: Годни за употреба продукти, намиращи се на различни стадии на движение на материалните потоци; Временно неучастващи в процеса на производството и потреблението; Осугъряващи непрекъснатост…

Лекция 8 Логистични канали

                                         Стопанска логистика Логистични канали Дефиниция. Очертава пътя, по който преминава материалния поток от източника до потребителя; Съвкупност от организации, които осъществяват дейностите по физическото придвижване на продуктите в потока и увеличава неговата времева и пространствена полезност за потребителя; Разграничаване от маркетинговия канал: По отношение на полезностите, които създават за продукта; По дейностите и процесите,…

Лекция 7 Корпоративна стратегия и логистика

Лекция 7 Корпоративна стратегия и логистика 1. Разработване на стратегия на организацията. 2. Разработване на логистична стратегия. 3. Реализиране на логистичната стратегия. 1.1. Определяне на мисията и стратегическите цели. 1.1.1. Формулиране на мисията. Да фигурират: – Бизнес полета на дейността на организацията; – Определяне на пазарите и клиентите; – Определяне на продуктите и услугите, технологиите;…

Лекция 6 Логистично обслужване на клиентите

Лекция № 6 Логистично обслужване на клиентите Съдържание: 1.Същност 2.Критерии за ниво на обслужване на клиентите 3.Елементи на обслужване на клиентите 4.Стандарти за обслужване на клиенти 5.Взаимозависимости между лог.разходи и обслужването на клиентите Същност на обслужването на клиентите 1.1. Обслужването като сфера на дейност: -Специална задача на фирмата -Обслужването е услуга, която се предлага на…

Лекция 5 Логистична характеристика на продуктите

Стопанска логистика Лекция №5         Логистична характеристика на продуктите Логистични аспекти на планирането на продукта. Участие на специалисти по логистика в процеса на проектиране на нови продукти -подпомагане на процеса на проектиране чрез оценяване на различни алтернативи за продукт от гледна точка на снабдяване с материали, производствени възможности (време, разходи, гъвкавост), дистрибуция на продукта; Логистична оценка…

Лекция 4 Логистични разходи

Лекция № 4 Логистични разходи   Дефиниране и класификация на логистичните ряазходи: Дефиниране на логистичните разходи: Финансови ресурси, които се разходват за осъществяване на логистиничи дейности; Възникват поради влагането на производствени фактори в подсистемите на логистината система; Включват и други разходи, причинени от взети решения в други функционални области на фирмата. Класификация: Според честотата на…

Лекция 3 Логистика в икономиката и управлението на фирмата

Логистика в икономиката и управлението на фирмата 1.Логистични дейности – дефиниране и класификация 1.1. Дефиниране на логистичните дейности – допиринасят за придвижването на материалния и свързаните с нея потоци – в резултат на тяхното осъществяване трансформация на продуктите по време, място, количество, вид, логистична детерминираност. Логистична детерминираност – различни транспорти и склад. Характеристики на продуктите,…

Лекция 2 Обект на логистиката. Етапи в развитието на логистичната концепция.

Лекция №2 Обект на логистиката. Инфармационни потоци: предхождащи, съпровождащи, последващи. Потоци от услуги: пряко свързани с материалните потоци или изискващи мат.потоци. Потоци от хора: пътнически превози, здравно обслужване, туризъм и др. Финансови потоци. Потоци от знания. Съдържание и обхват на логистиката. Съдържание: всички процеси и дейности по осъществяването на материалните потоци; Обхват: Интердисциплинирана наука: обхваща…

Лекция 1 Същност и еволюция на логистичната концепция

                                 Стопанска логистика Лекция 1 Същност и еволюция на логистичната концепция I Материалните потоци в националната икономика и фирмата 1.Същност на материалния поток и видове потоци Същност- свързване във верига на всички процеси или добиването,обработването и преработването,както и разпределението на стоките в рамките на определени области Видове материални потоци: а) в зависимост от обекта на…