Лекция 11: Икономически култури на съвременния капитализъм

Икономически култури на съвременния капитализъм Култура – понятието възниква в древна Гърция. Там то се свързва с начина на поведение. Културата като поведение. В този широк смисъл на думата, културата включва и някакви вещни елементи, оръдия на труда, артефакти(изкуствено произведени предмети, вещи). Културата в този смисъл представлява натрупване на някакви човешки нявици. Тя е някакви…

Лекция 10: Социалното неравенство. Стратификационни модели

Социалното неравенство. Стратификационни модели Социално различие – хората се различават по пол, възраст, образование и т.н., но това не означава че има социално неравенство. Социално неравенство – при неравенството се предполага някакво отношение на господство, доминация. Когато говорим за стратификационни модели, всъщност говоим за йерархията в обществото. Този модел представлява съвкупност от обществено произведени неравенства…

Лекция 9: Теории за развитието на съвременният капитализъм

Теории за развитието на съвременният капитализъм Ще разгледаме 3 теории за капитализма: Теория на мениджърският капитализъм – Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006г.) – занимава се с политика, бил е съветник на няколко американски президента, по-късно отговаря за контрола върху цените. Неговите възгледи до голяма степен са повлияни от Кейнс. Той смята че капитализмът коренно се променя.…

Лекция 8: Индустриално общество

Индустриално общество Термина се използва за пръв път от Сен Симон – общество в което индустрията е най-разпространената форма на производство и това е най-доминиращият отрасъл. Индустриалното общество има няколко характеристики. Семейсаото губи своята икономическа функция и субект на икономическата дейност става предприятието, възниква пазарът на труда. Наблюдава се мащабно развитие на специализацията на труда,…

Лекция 7: Пазарът като социален феномен

Пазарът като социален феномен.Дарообмен и пазар – модерна и архаична икономика(Марсел Мос) Проследява пазара преди да възникнат стоково-паричните отношения и как е функционирал преди да бъдат открити модерните системи. Ще се разгледа и морала и етиката, които функционират в тази системат. В модерните икономики симитските, древногръцките, римската култура съдържат тези модерни икономически системи. За да…

Лекция 6: Проблемът за икономическата промяна, еволюцията на икономическите системи и институции

Проблемът за икономическата промяна, еволюцията на икономическите системи и институции Джаред Даймънд смята че географията и екологията са най-важни в икономическото развитие. За да опише защо на различните места по различно време човечеството се развива по различен начин той описва една случка свързана с откриването на Америка. Случката се развива през 1532г. – на 16 ноември…

Лекция 5: Основни идеи в Верберовата икономическа социолотия. Икономически действие и икономическа рационалност

Основни идеи в Верберовата икономическа социолотия. Икономически действие и икономическа рационалност Предмет на икономическата социология се намира и е свързан с неикономичеките фактори(култура, религия и др.), Акцентите са върху тази фактори. Икономическото действие е социално действие и е целерационално. Икономическото действие има индивидуална, културна значимост, отношение на власт. Предметът на икономическата социология включва 3 вида…

Лекция 4: Предметът при икономическата социология и икономикса(сравнение)

Предметът при икономическата социология и икономикса(сравнение) Предметът на една наука е признакът през който дадената наука изследва своят обект. За да очертаем тази призма през, която социологията иследва икономиката ние трябва да направим едно много важно разграничение между икономика и не икономика. Реймон Арон(1905-1974г.) – Изнася лекции, които нарича „18 лекции за индустриалното общество“. Той се опитва…

Лекция 3: Основни икономически парадигми

Основни икономически парадигми Думата парадигма за пръв път е използвана от Томас Кун. Пример за парадигмата е откритието, че земята не е център на вселената, както е решил Птоломей, а откритието, че земята се върти около слънцето, направено от Николай Коперник. Кун забелязва, че в даденот време в дадена общност е валидна точно една парадигма,…

Лекция 2: Предшественици на позитивната социология

Предшественици на позитивната социология Огюст Конт – Роден 1789г. в Мон Перие(Франция) в католическо семейство. Периода на великата френска революция. Отбелязва Френската революция и смята че спомога за възникването на социологията. Смята че Френската революция оформя държавите такива, каквито са сега, както и политическият живот и пазарната икономика, както и много други неща. Той има т.нар.…