10. Притестове

10. Притестове

10. Притестове Притестове = копитестове : използват се строго определени мерки, чийто стойности се измерват за да се вземат важни управленски решения. Притестовете са предимно количествени тестове, но повечето от тях имат и качествена част, който подпомага тяхната диагностична функция. Трябва да установят дали рекламата съответства на целите, които са и поставени. Прогнозни притестове –…

10. Притестове

9. Откриване на творчески идеи чрез изследване на когнитивното безсъзнателно посредством генериране и анализ на метафори

9. Откриване на творчески идеи чрез изследване на когнитивното безсъзнателно посредством генериране и анализ на метафори Техника за извличане на метафори ZMET: използва се дълбочинно интервю, наситено с различни техники. Продължава между час и половина и два часа. Провеждат се между двайнайсет и петнайсет интервюта. Целта на ZMET е да се излъчи, опише и картотират…

10. Притестове

8. Откриване на творчески идеи чрез подхода на веригите „средства-цел“ и стълбично интервюиране

8. Откриване на творчески идеи чрез подхода на веригите „средства-цел“ и стълбично интервюиране Фокусът не е върху продуктовият атрибут, а върху това до каква степен брандът съответства на ценностите на потребителя. Верига средства-цел Атрубути→ Последствия → Ценности Attributes→ Consequences→ Values Стълбичното интервю е дълбочинен, лице в лица процес, при който се излъчват вериги от атрибути,…

7. Панелните изследвания и разбирането на пазара

7. Панелните изследвания и разбирането на пазара Същност: Под панел в контекста на емпиричните изследвания се разбира постоянната представителна извадка от лица, домакинства или търговски обекти, които са се съгласили да предоставят дании за домакинското или търговското си поведение в рамките на продължителни периоди. Основни разновидности са търговските, потребителските, телевизионните и радио панелните изследвания. Търговски…

10. Притестове

6. Количествени методи и разбирането на бранда и конкурентите

6. Количествени методи и разбирането на бранда и конкурентите Същност: Количествените методи имат за предмет структурирани изследователски проблеми и измерват в количествени единици разнородни променливи, които се отнасят до поведението и нагласите на потребители спрямо продуктовата категория и съставляващите я брандове, които се основават на големи извадки. Съществуват 2 големи класа количествени методи – методи…

10. Притестове

5. Качествени методи и разбирането на потребителя

5. Качествени методи и разбирането на потребителя Използват се за разработване на рекламната стратегия. Основни представители са дълбочинните интервюта и груповите дискусии. Групови дискусии – дефиниция: Метод за събиране на информация чрез спонтанно обстойно дискутиране на предварително определен кръг въпроси от създадени за целта малки групи хора, ръководени от изследовател(модератор).- Една дискусионна среща продължава най-често…

10. Притестове

4. Рекламната стратегия и необходимостта от изследвания за нейното разработване

4. Рекламната стратегия и необходимостта от изследвания за нейното разработване Какво не може рекламата? – рекламата не може да направи един бранд успешен, ако той не предлага очакваните от категорията ползи – рекламата, която не е забелязана, няма как да помогне на бранда

10. Притестове

3. Ментални мерки за ефективността на рекламата и работата на паметта

3. Ментални мерки за ефективността на рекламата и работата на паметта Първични мерки за ефективността на рекламата 1. Поведенческа – покупките 2. Подобряване на нагласите 3. Повишаване на известността 4. Подобряване на имиджа И четрите мерки не са свързани с рекламата, а с бранда. Свързани с рекламата мерки за ефективността Когато рекламата привлече нашето внимание…

10. Притестове

2. Как работи рекламата?

2. Как работи рекламата? Първи рекламни модели – Хол и Маклей, 1991г. Великобритания – 4 модела – на продажбите, на убеждаването, на въвлечеността и на изтъкността. По-късно Францен, Холандия, добавя още 3 модела – на емоциите, на харесването и на символизма Модел на продажбите – ключов ефект – покупката; междинен – търсенето на информация за…

10. Притестове

1. Как действа потребителят?

1. Как действа потребителят? Ограничена рационалност – правим своя избор при несъвършена информация. Следователно нашите решения не са оптимални в строгия смисъл на думата, а по скоро става въпрос за максимизиране на полезността при миниманизиране на усилията. Критерий на Саймън – нашите решения не са най-добрите, а достатъчно (приемливо) добри. Как избягваме вземането на потребителски…