Продуктова политика

11. Премахване на продукта от пазара

1. Премахването на продукта в контекста на неговото управление Едно от първостепенните по важност задължения на мениджърите на фирмата е определянето на продуктите, които да бъдат предлагани на пазара. Успехът на бизнес единицата зависи до голяма степен от миналите и настоящите решения да се добавят, модифицират и премахват отделни продукти. В главата, посветена на разработването…

Продуктова политика

10. Управление на продукта на пазара

1. Въвеждане на продукта на пазара Успехът на новия продукт зависи от много фактори, а доброто въвеждане на пазара е един от тях. Въвеждане (комерсиализация) е налице тогава, когато компанията извежда продукта на пазара, за да се постигнат целите, поставени пред него на по-ранните етапи от разработването му. Пълномащабното извеждане на продукта на пазара се…

Продуктова политика

9. Фактори за успех на новите продукти

1. Диференциран продукт, имащ уникални предимства и предоставящ по-добра стойност на клиента Най-важният фактор за успех е наличието на уникален продукт, превъзхождащ тези на конкурентите. Превъзходството на продукта е това, което разграничава успешните от неуспешни проекти по-често отколкото всеки друг фактор. Изделията с превъзходство са средно пет пъти по-успешни, имат средно четири пъти по-голям пазарен…

Продуктова политика

8. Разработване на нови продукти

1. Значение на новите продукти за фирмата В съвременните условия иновациите се смятат за основен фактор за повишаване на конкурентоспособността на фирмите. Към насърчаването на иновациите е ориентирана държавната научно-техническа политика чрез: първо, поемане на фундаменталните научни изследвания, които не са по силите дори на най-мощните фирми; второ, създаване на благоприятна среда за иновационните процеси…

Продуктова политика

7. Жизнен цикъл на продукта – същност и етапи

1. Същност на концепцията за жизнения цикъл на продукта Периодът от време, през който продуктът се намира на пазара, т.е. се разработва и предлага на потенциални потребители за удовлетворяване на техни потребности, може да има различна продължителност – от няколко седмици и месеци до няколко десетки години. През този период компанията е принудена да преразглежда…

Продуктова политика

6. Позициониране на продукта на пазара

1. Същност и особености на позиционирането Един от важните феномени в маркетинга се изразява в това, че потребителите най-често оценяват предлаганите им продукти не според притежаваните от тях обективни (химически, физически и т.н.) свойства, а изграждат своите предпочитания в зависимост от субективното възприемане (субективното оценяване на полезността) на продуктовите характеристики. Изградената субективна представа служи на…

Продуктова политика

5. Обслужване на клиентите – същност

1. Същност на обслужването на клиентите Изследвайки опита на преуспяващите фирми, в книгата си „Към съвършенство във фирменото управление” Томас Питърс и Робърт Уотърман посочват като най-съществена особеност на така наречените от тях „съвършени“ фирми това, че независимо дали основната им сфера на дейност е машиностроенето, авангардните технологии или сандвичите, те всички са организации, работещи…

Продуктова политика

4. Търговска марка, опаковка и маркировка на продукта

1. Търговска марка 1.1. Същност на търговската марка Търговската марка е сложно явление, като причините за това са няколко: На първо място, търговската марка е обект на правото. Самото понятие „търговска марка“ се появява масово в законодателствата и международните актове през втората половина на XIX в., но знаци, поставени върху различни занаятчийски изделия, са открити…

Продуктова политика

3. Качество и конкурентоспособност на продукта

1. Качество на продукта 1.1. Същност на качеството Качеството се превръща в особено важна характеристика на продукта след средата на ХХ в., когато в много страни и много отрасли се извършва един значим преход – преходът от пазар на продавача към пазар на купувача.След тази трансформация потребителите се превръщат в онази сила на пазара, която…

Продуктова политика

2. Продуктът като инструмент на маркетинга

1. Определение за продукт Една от господстващите в курсовете по маркетинг дефиниция за продукт е следната: Продукт е всичко, което може да бъде предложено на пазара с цел привличане на вниманието, придобиване, използване или потребление, задоволяващи желание или потребност. Прави впечатление широкият обхват, който това определение дава на продукта. Според него продукти са както физическите…