Прогнозиране и планиране

11. Видове Леонтиева система. Задачи.

Видове Леонтиева система В зависимост от използваната мерна единица различаваме следните модификации на ЛС: – натурални мерни единици; – трудови мерни единици – работно време, РЗ; – ценови; – натурално – стойностни; – стойностни. В зависимост от начина на отразяване на външно-търговските връзки, разграничаваме ЛС при които: – вносът и износът се отразяват като салдо…

Прогнозиране и планиране

10. Леонтиевата система като инструмент за изследване, прогнозиране и проектиране бъдещето на националната икономическа система

Леонтиевата система като инструмент за изследване, прогнозиране и проектиране бъдещето на националната икономическа система         j i Отрасли потребители Крайна продукция Отрасли производители Xij – продукция създадена в отрасъл i и производствено потребление в отрасъл j Yi – продукция създадена в отрасъл i и предназначена за потребление от населението Добавена стойност Добавена стойност на вносните суровини,…

Прогнозиране и планиране

9. Методология за разработване на макроикономическа стратегия

Методология за разработване на макроикономическа стратегия Предварително условие за разработване на качествена макроикономическа стратегия е познаването на икономиката в качеството и на система – нейните елементи, отношения на обуславяне между тези елементи и нейните свойства. Колкото и важни да са методите за разработката на една стратегия, най-важното е да се познава философията в рамките на,…

Прогнозиране и планиране

8. Националната стратегия като фактор за успеха на икономическите реформи

Националната стратегия като фактор за успеха на икономическите реформи Националната стратегия не е документ, който разписва и декретира подробности, развитието нито на националната икономика още по-малко на отделните фирми. Тя само посочва „курса”, който трябва да следва икономиката, тя определя приоритетните дейности в това развитие и на трето място, тя има за задача да подхранва…

Прогнозиране и планиране

7. Нови структурни елементи в типологията на съвременната пазарна икономика

Нови структурни елементи в типологията на съвременната пазарна икономика Съвременна пазарна икономика (СПИ) – се различава от всички предшестващи икономики не само по характера и ролята на елементите, типични за всяка пазарна икономика – собственик на капитали, производители, работници, потребители, видове пазари. В нейния вариант от края на 20-ти век се появяват и нови елементи…

Прогнозиране и планиране

6. Трансформирането на командните стопанства в пазарни и неговите изисквания към подхода на обществото за икономиката

Трансформирането на командните стопанства в пазарни и неговите изисквания към подхода на обществото за икономиката Преходът към пазарната икономика е едно единствено нещо: – преход от силово командване на икономиката към нейното управление. Трансформирането на командните стопанства в пазарни изисква някои неща: да се познава типологията на пазарната икономика и заедно с това да се…

Прогнозиране и планиране

5. Характерни свойства на икономическата система

Характерни свойства на икономическата система Инерционност – стопанският резултат, който структурата на икономиката предпостява за бъдещето. В икономическите системи (микро и макро) има висока степен на детерминираност на стопанските резултати в бъдеще от наследеността на даден момент структура.    Ако се запази структурата на икономическата система наследено от предходния период в следващия период ще получим…

4. Вътрешен строеж на подсистемите на икономическата система

Вътрешен строеж на подсистемите на икономическата система Изисквания на трите плоскости на обуславяне на отношенията в икономическата система към управлението й Демографска подсистема – дейности свързани с биологичното и социалното възпроизвеждане на човека; елементи са: гражданин, семейство, родове, селищни системи. Макроструктурни характеристики на системата; общ брой: структура по пол, по възраст, по образование, по доходи…

Прогнозиране и планиране

3. Националното стопанство като сложна икономическа система. Националното стопанство като елемент на по-висша система

Националното стопанство като сложна икономическа система. Националното стопанство като елемент на по-висша система Националната икономическа система следва да се разглежда като елемент на по-висша световна система, а именно световна стопанска система. Върху развитието и функционирането на националната икономическа система влияе също така икономическото, политическото, социалното, екологичното, технологичното обкръжение – икономическото обкръ жение се формира от…

2. Прогнозирането и планирането в системата на управление на икономическите системи

Прогнозирането и планирането в системата на управление на икономическите системи Планиране – е всяка човешка дейност, свързана с определянето на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще сизясняването и определянето на необходимите за постигането на тези цели ресурси и мероприятия, с координирането по място и време на необходимите ресурси и мероприятия.