Задачи по Основи на счетоводството

Тема 7: Видове стойност. Принципи на счетоводството.

Оценка и калкулиранеВидове стойност. Принципи на счетоводството. Всяко изменение в средствата на предприятието, за да бъде обощено с измененията на всички останали обекти, трябва да бъде изразено стойностно. Съгласно приложимите стандарти, могат да бъдат приложени 4 бази за оценяване: Историческа цена: Активите се записват по стойност на пари или паричните еквиваленти или по реална оценка…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 6: Видове счетоводни документи. Инвентаризиране на активите и пасивите.

Всички записвания по счетоводните сметки се съставят на базата на първични и вторични счетоводни документи. Счетоводните документи от своя страна се съставят в момента на извършване на стопанската операция или веднага /в законо-установените срокове/ след нейното извършване. Следователно информацията в системата на финансовото счетоводство се отнася за минали факти и събития първоначално отразени в счетоводните…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 5: Счетоводни сметки и двойно записване

За всяко изменение в резултат на стопански операции се съставя първичен счетоводен документ. Това се извършва или в момента на стопанската операция или в  законово установен срок сред нея. Първичните документ описват изменения в средствата на предприятието в хронологичен порядък. Информацията в първичнике документи не е систематизирана и не може да се използва за управленски…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 2: Предмет на финансовото счетоводство

Тема втора Предмет на финансовото счетоводство     Задължението е ангажимент или потребност да се постъпи или действа по определен начин. Задължението може да бъде юридическо упражняемо право, тоест договор или друго законово изискване. Задължение възниква обаче също в нормалния ход на стопанската практика от обичаи и от желанието да се поддържат добри бизнес отношения и…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 4: Метод на счетоводството

Елементи на метода на счетоводство: могат да бъдат разделени на двойки, които са взаимно допълващи се: документиране на стопанските факти и операции и инвентаризиране на активите и пасивите оценяване и калкулиране система на счетоводните сметки и двойно записване на операциите по счетоводните сметки балансово обобщаване и сводиране /периодично обощаване на счетоводната информация/ Балансово обобщаване и…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 3: Класификация на активите и пасивите

Всяко предприятие представя: текущи/краткотрайни нетекущи/дълготрайни активи като отделно класифицирани в своя отчет за фиинансовото състояние. класификация на активите и пасивите Критерии за текущи/краткотрайни активи. Предприятието класифицира даден актив като текущ, когато: очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл държи актива предимно с цел търгуване очаква да…

Задачи по Основи на счетоводството

Тема 1: Счетоводството като информационна система

 Счетоводството има две подсистеми:  управленско счетоводство финансово счетоводство Основното разграничение между финансовото и управленското счетоводство се осъществява главно по линията на предназначението на създавания от тях информационен продукт. Управленско счетоводство Управленското счетоводство се характеризира като вътрешнофирмено счетоводство, което обслужва управляващите в рамките на дадено предприятие. Управляващите в предприятието са лица, които взимат решения за бъдещата…