Лекция 7: Пазарни структури

Пазарни структури. Съвършена и несъвършена конкуренция. Пазар на производствените фактори. Общо пазарно равновесие – цените са отразили промените в търсенето и предлагането. На всички пазари търсенето е равно на предлагането Няма основания за промяна в поведението на продавачите и купувачите т.е. те са максимизирали поведението си и са постигнали поставените си цели Условия за постигане…

Лекция 6: Пазар на производствените фактори

Пазар на производствените фактори Сфера на разпределението – като част останалите 3 стопански сфери на производството, размяна на потребление Доходи – богатство и персонален подход Функционален подход – разглежда факторите Персонален подход Труд – човешки капитал Капитал – материални и финансови активи Земя – натурални ресурси Първични и вторични фактори Ценообразуване на пазара на производствени…

Лекция 5: Антимонополно законодателство

Антимонополно законодателство Срещу ограничаване на конкуренцията в дадени производства: Запазване и засилване на конкуренцията Недопускане на ценова и извън ценова дискриминация на потребителите Съхраняване на определени зони за изява на дребния бизнес Закон за защина на конкурецията Дефиниция на монополно положение основана на Създадени затруднения за стопанска дейност Прилагане на неравноправни договорни отношения Създаване на…

Лекция 4: Пазарни структури и фирмено предлагане

Пазарни структури и фирмено предлагане Пазарната структура се фарактеризира с: Специфична Динамична система От взаимоотношения между участниците на даден пазар Цел – полуаване на максимална печалба Фактическа среда на функциониране на фирмата Пре даден период от време Условия за съвършена конкуренция: Голям брой продавачи и купувачи Незначителен пазарен дял – нито един от продавачите и…

Лекция 3: Износване на капитала

Износване на капитала Физическо – дължи се на физическата експлоатация или природните сили Морално – настъпва когато се появят нови по производителни машини от същият тип. Амортизационни норми – строго регламентирани Линейна амортизация – Намаляващ остатък и др. Производствени разходи на фирмата в кратък период Фиксирани разходи – FC – разходи които са относително постоянни…

Лекция 2: Теория на производството

Теория на производството Производствена функция – Най-общо описание на взаимодействието между факторите на производство и произведеният продукт. Общ запис: Q=f(K,L,n) Q – обема произведена продукция, максимално възможен К – използвания капиталов ресурс L – използвания трудов процес n – други фактори като: земя, суровини, възвръщаемост от мащаба, управленски ресурси и др. неидентифициари фактори. Особености на…

Лекция 1: Потребителско поведение

Потребителско поведение Предварителни условия на анализа Потребителят е рационален Предварително зададени и постоянни са цените и доходите на потребителя Потребителят е склонен да похарчи целия си доход, заделен за покупката на дадена стока Потребителят е информиран за качествата и цените на стоките Формират се потребителски кошници Консумират се аднакви по качество и количество единици от…

Микроикономика – Основни понятия

1. Въведение в микроикономиката 1. Икономическа наука – изследва начина на развитие на отделните общества и как те използват ограничените ресурси. 2. Икономическа система – отношения между личности, свързани чрез размяната на полезни ефекти от техните дейности, метериалозорани като продукти. 3. Микроикономика – занимава се с отделни единици на стопанството (потребители,фирми….). Анализира поведението на фирмата.…

Кардинална и ординална полезност на благата

Кардинална и ординална полезност на благата(обща средна и пределна полезност) – Записки от лекция 2 Закони за намаляващата пределна полезност и за еднаквата пределна полезност.Потребителски излишък или допълнителна рента 3. Криви на безразличие,свойства и пределни норми на субституции на благата.Карта на кривите на безразличие. Полезността – субективна ик катеория.Субективни виждания.Основана на субективни оценки. Реалния разполагаем…

Задачи по Микроикономика

ПЪРВА ЗАДАЧА: На пазара на една стока в течение на определен период от време се забелязват следните съотношения между различни стойности на пазарната цена и търсените количества: Цена / лева Търсено количество /тона/ 1,00 300 0,90 400 0,80 500 0,70 600 0,60 700 0,50 800 0,40 900 Като използвате тези данни: 1. 1. Съставете таблица,…