Лекция 30: Международна валутна система

30. Международна валутна система. Валутен пазар и валутен курс. Международната валутна система е съставна част на международната финансова система, тя е исторически определена форма на организация на международните ваутни отношения, която се формира по пътя на договореността на отделните страни и се закрепява юридически с държавни споразумения. Основната и функция е уреждането на валутните отношения между…

Лекция 29: Търговски и платежен баланс

29. Търговски и платежен баланс. Балансът на дейностите включва всички “реални” делови дейности – внос и износ на стоки, извършване на услуги, “безвъзмездни” акции през даден период. Състои се от: 1. Търговски баланс – включва вноса и износа на стоки за определен период. Активен е когато износът по стойност е по-голям от вноса и обратно. 2.…

Лекция 28: Роля на международната търговия

28. Роля на международната търговия. Икономически основи. Търговски бариери. Международната тъговия е конкретна форма на размяна на стоки и услуги между държавите. Тя предполага съзнателна дейност към осъществуване на покупко-продажбата между отделните страни. Непосредствено свързан с нея е международния пазар, който обхваща сферата на обръщението на стоките и услугите които участват в размяната. В зависимост от направлението…

Лекция 27: Фактори на икономическия растеж

27. Фактори на икономическия растеж. Държавно регулиране на растежа. Икономическия растеж изразява определени закономерности на взаимодей­ствието между производствените фактори, разпределе­нието и потреблението на БНП. Свежда се до количествени натрупвания и качествени изменения на основните ресурси на производството и неговите резултати. Отразява равнището на икономиката и способноста и да задоволява потребностите на хората. То е самото нарастване…

Лекция 26: Икономически растеж

26. Икономически растеж – същност и показатели. Моделиране на производството. Икономическия растеж изразява определени закономерности на взаимодей­ствието между производствените фактори, разпределе­нието и потреблението на БНП. Свежда се до количествени натрупвания и качествени изменения на осноновните ресурси на производството и неговите резултати. Отразява равнището на икономиката и способноста и да задоволява потребностите на хората. То е самото…

Лекция 25: Основни инстументи на монетарната политика

25. Основни инструменти и механизми на монетарната политика. База за дейността на Централната банка (ЦБ) са паричните резерви на банковата система. Те основно се състоят от депозитите на търговските банки (ТБ) в Централната банка и техните запаси от банкноти и монети. Това са суровините, от които финансовите институции създават кредитен ресурс. ЦБ е длъжна да следи колебанията…

Лекция 24: Централна банка

24. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции. Централната банка (ЦБ) е най-важната финансова институция на всяка съвременна икономика. Тя е държавна агенция, управляваща функционирането на националната парично-кредитна система и контролираща растежа на паричното предлагане. Според субектите, с които контактува различаваме два вида централни банки. 1. Откритият тип ЦБ са открити тогава, когато освен функциите на ЦБ изпълнява…

Лекция 23: Равновесие на паричния пазар

23. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар. Търсенето на пари е количеството пари, които икономическите субекти желаят да имат на разположение за да си набавят необходимите им стоки и услуги. Според класиците търсенето на пари е в положителна зависимост от дохода и единственият фактор, от който то зависи е необходимостта от осъществяване на…

Лекция 22: Търговски банки

22. Търговски банки и техните операции. Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са 3 основни групи: 1. Павивни операции – свързани са с процеса на привличане на пари и парични капитали в банките. Те се проявяват като…

Лекция 21: Пари и монетарни агрегати

21. Пари. Измерване на паричното предлагане. Монетарни агрегати. В политическата икономия парите се определят като особена стока, която изпълнява ролята на всеобщ еквивалент. Парите се третират като нещо, което е прието като средство за обръщение, единица за смятане и спестяване на покупателната сила.  Парите са възникнали в резултат на развитие на размяната.– стоковите пари възникват на…