Лични продажби

5. Лични продажби

1. Дефиниция на личната продажба На икономиката на всяка страна са й необходими производители, които да произвеждат, и продавачи, които да разпространяват и разпределят благата. Работата на продавача се е развила до равнището на професия и не трябва да се счита като нещо второстепенно в една организация. Продавачът като жизнена връзка, която се намира в…

Лични продажби

4. Насърчаване на продажбите

1. Дефиниция на насърчаването на продажбите Насърчаване на продажбите е всяко нелично средство на маркетинговите масови комуникации, предназначено за подкрепяне на рекламните акции и усилията на персонала по продажбите и насочено към насърчаване на крайните и междинните купувачи с цел ускоряване или предизвикване на покупка на точно определена стока. То може да е насочено към…

Лични продажби

2. Връзки с обществеността (Public Relations )

1. Дефиниция на пъблик рилейшънс Поведението на хората се определя от техните обосновани и необосновани мнения, известни и неизвестни предубеждения, верни и неверни преценки. В съвременното общество субективните мнения, предубеждения и преценки все повече се превръщат в пазарни фактори с обективни икономически, а в крайна сметка и с политически последици. Общественото мнение, най-общо казано, е…

Лични продажби

1. Комуникация и комуникационна политика

Символиката се създава в процеса на комуникация, а най-добрата “продаваща” форма на комуникацията, използвана от маркетинга, лежи в основата на комуникационната политика. 1. Комуникационен процес Различните хора имат различен начин на живот. Някои са склонни да живеят сами, други предимно на групи. Науката отдавна е установила, че едно от най-важните условия за създаването на социална…