Лекция 12: Марксовото икономическо учение

Марксовото икономическо учение То има 3 идейни източници: Утопичния социализъм Философията на материализма създадена от Фоервах Диалектиката на Хегел В основата на икономическото учение стои класическата школа на Адам Смит и Рикардо. Маркс всъщност е истинският последовател на класиците, защото той възприема от класиците трудовата теория на стойността. Марксизма възниква в средата на 19 век…

Лекция 11: Социалистически икономически доктрини

Социалистически икономически доктрини Още в ранните периоди на натрупване на капитала възникват възгледите на т.нар. утописти. Тези утописти са започнали да търсят варианти, които да са по справедливи за обществото. Те се наричат утописти, защото тяхните идеи не са толкова добре усновани, самият произход на думата утопия буквално означава „не място“ Тази дума навлиза от…

Лекция 10: Дребнобуржоазна политическа икономия

Дребнобуржоазна политическа икономия Жан Шарл Леонард Симеон ди Сисмонди(швейцарец); Пиер Пордон(французин) и в двете страни има запазено дребно производство, което води до стремежа да се запази този традиционен вид, но това е времето в което много бързо навлиза международният индустриален капитал, това води до фалиране и изтласкване на дребните собственици, това е много силно негативно…

Лекция 9: Популярен икономикс

Популярен икономикс  Всички те се занимава с творчеството на Смит и Рикардо – това ги дели на 2 големи клона. Появяват се през 30-те години на 19 век и основа за техните теории представлява забавянето на икономическият растеж, излизането на икономическата сцена на класовото противоречие. Всичко това води до изводите че развитието на капиталовата икономика…

Лекция 8: Дейвид Рикардо

Дейвид Рикардо – развитие на политическата икономия В своето произведение, което излиза по времето на развитата индустриализация в Англия. Класовата структура но обществото се е оформила, израстли са големите промишлени центрови в Англия, които вече са създали предприятия от типа на капиталистиеската фабрика, в която работят машини. Това дава възможност на Рикардо да види много…

Лекция 7: Адам Смит

Адам Смит – Методология и Теории В творческите си усилия Смит успява да изследва само две страни от човешката природа – нравствената и икиномическата. Ключово понятие  при изследване на нравсвнета същност на човека според него е симпатията, която той определя като „съучастие към това, което се случва с другия“. От друга страна изходно начало за…

Лекция 6: Школа на физиократите във Франция

Школа на физиократите във Франция Разива се през 18 век и представляла своеобразен френски вариант на класическа политическа икономика. Франция се развива като аграрна страна. Франция надвисва над финансов банкрут. Опитват се да намерят решение на проблемите си и се допитват до ралични учени.  Допитват се до Джон Ло, който им дава грешен съвет да…

Лекция 5: Първи стъпки в развитието на науката

Първи стъпки в развитието на науката Уилям Пети в Англия и Пиер Боагилбер в Франция Науката започва да се развива в края на 17век и началото на 18век. Англия в този период е отишла доста напред в сравнение с времето на Меркантилизмът. В този период и в иконономически и политически смисъл Англия претърпява сериозен напредък.…

Лекция 4: Меркантилизъм

Меркантилизъм   Представлява историята на истинската наука политическа икономия, то се заражда в края на 15 началото на 16 век, 17 век в някои страни, идеите му се развиват в доста дълъг период и те са свързани преди всичко с процена на първоначално натрупване на капитила. Този процес се разглежда в различно време в различните страни.…

Лекция 3: Икономическата мисъл в средновековието

Икономическата мисъл в средновековието Характеризира се с плътна връзка с религиозните писания по това време, тя е плътно вплетена в религиозните учения и трудно може да се отдели от тях, поради което в 4-5век тя носи основно теологически характер, не е освободена от догматините вярвания на различните религиозни писания, поради което в ниска степен носи…