Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи

Тема 30 Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи Развитие на ИО в България Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето след 1989 г. и съпътстващите го бурни икономически, политически и социални процеси. На 15 март 1990 г. е подписано първото Генерално споразумение между правителството, Конфедерацията на…

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове

Тема 29 Колективно трудово договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове. Колективно трудово договаряне – същност Колективното трудово договаряне е: –метод на определяне условията на труд и на наемните отношения –по пътя на преговорите между работодателя, група работодатели или една или повече работодателски организации, от една страна, –и една или повече организации, представляващи…

Тема 28 Същност, субекти и предмет на индустриалните отношения

Тема 28 Същност, субекти и предмет на индустриалните отношения Същност на индустриалните отношения Индустриалните отношения (ИО) се разглеждат като: –отношения между: държавата, най-често представлявана от правителството, и организации на работодателите и на трудещите се, между организации на трудещите се и организации на работодателите, между отделния работодател и съответната организация на трудещите се, както и между…

Тема 27 Система за управление на човешките ресурси

Тема 27 Система за управление на човешките ресурси Система за управление на човешките ресурси – същност Системата за управление на човешките ресурси (УЧР): –обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, –връзките между тези дейности, –взаимодействието им със заобикалящата среда, както и –начина на функциониране, –с оглед да се реализират целите на…

Тема 26 Организационно поведение и трудова мотивация

Тема 26 Организационно поведение и трудова мотивация Организационно поведение – същност Организационното поведение като научна област изучава устойчивите характеристики на поведението на човека и човешките общности от гледна точка на организирания труд и управлението. Организационното поведение се стреми да осигури практически полезни инструменти за поведенски анализ и управление на няколко равнища: –поведението на отделната личност…

Тема 25 Организация на труда и трудови стандарти

Тема 25 Организация на труда и трудови стандарти Организация на труда – същност За да се осъществи трудовият процес, работната сила на работника или служителя трябва да се съчетае с оръдията и с предметите на труда. Това в съвременните условия изисква наличието на стриктна технология, както и на адекватна организация на труда и управлението. Без…

Тема 24 Управление на производителността и използване на човешките ресурси

Тема 24 Управление на производителността и използване на човешките ресурси Оценка на производителността на труда При извършване на анализ и оценка на производителността на труда с цел по-ефективното й управление, е необходимо да се уточнят критериите за оценяване. Последните могат да се определят като фиксирана величина на конкретен показател и се обособяват в следните групи:…

Тема 23 Производителност на труда – същност, показатели, фактори

Тема 23 Производителност на труда – същност, показатели, фактори 1.Същност и особености на производителността на труда  Производителността на труда е разбирана най-общо като количество продукти или услуги, създавани от единица труд. Тя е една от най-важните икономически категории, защото оказва решаващо влияние за: –просперитета на всяка страна; –конкурентоспособността на нейната икономика; –решаване на най-важните социално-икономически…

Тема 22 Равни възможности и дискриминация в труда. Условия на труд

Тема 22 Равни възможности и дискриминация в труда. Условия на труд Равни възможности – същност От гледна точка на икономиката на труда, равните възможности: –произтичат от признаването на труда като основно човешко право; –правят възможно ефективното използване на националния трудов потенциал; –поставят всички хора в равни условия при търсенето на заетост и професионалното им развитие;…

Тема 21 Здравно осигуряване в България

Тема 21 Здравно осигуряване в България   Същност на здравното осигуряване Здравното осигуряване като дейност и като система има обособени връзки с: –осигурителната система – като част от нея, здравното осигуряване е предназначено да подпомага хората при настъпване на специфични осигурителни събития (рискове): заболяване; необходимост от заплащане на лечение. –системата на здравеопазване – в тази…