Интернет дистрибуция

10. Интернет дистрибуция

1. Промени, свързани с въздействието на интернет върху дистрибуцията Навлизането на новите технологии в бизнеса неумолимо видоизменя и доразвива традиционната дистрибуционна философия. Дистрибуционните решения са едни от най-сложните в маркетинга. Решенията, свързани с маркетинговите канали, са ключови, защото те засягат дълбоко всички останали аспекти на маркетинга и развитието на фирмата като цяло. Изграждането на каналите…

Интернет дистрибуция

9. Физическа дистрибуция и бизнес логистика

1. Същност на физическата дистрибуция и бизнес логистиката Физическата дистрибуция може да бъде възприемана по различни начини. За някои мениджъри тя обхваща единствено придвижването на готова продукция от производителя до потребителя. За други мениджъри физическата дистрибуция е по-широко понятие и включва дейностите на по-ранните етапи от производството като снабдяване със суровини и материали. Традиционното разбиране…

Интернет дистрибуция

8. Търговия на едро

1. Търговия на едро и търговци на едро Едно от най-сложните звена в дистрибуцията са търговците на едро – тяхното разнообразие е толкова голямо, че е трудно да се даде единна дефиниция какво точно представляват те. В настоящия курс ще приемем най-разпространеното определение, което гласи, че търговията на едро обхваща всички сделки, които са свързани…

Интернет дистрибуция

7. Немагазинна търговия на дребно

1. Продажби по домовете Продажби на стоки могат да бъдат реализирани в домовете или в офисите на клиентите. При тях продавачът има възможност да демонстрира лично стоката, както и да подбере индивидуален подход спрямо всеки клиент. Освен това при този тип продажби на дребно вниманието на потенциалния купувач се привлича силно, като разсейващите фактори са…

Интернет дистрибуция

6. Магазинна търговия на дребно

1. Търговия на дребно и търговци на дребно Търговията на дребно обхваща всички дейности, свързани с продажбата и/или отдаването под наем на стоки и с предлагането на услуги на крайните потребители. Въпросните стоки и услуги са предназначени за лична консумация от страна на крайните потребители или техните семейства. Търговията на дребно не е просто осъществяване…

Интернет дистрибуция

5. Дистрибуционни конфликти

1. Що е дистрибуционен конфликт? Думата конфликт е с латински произход (confligere) и означава сблъсквам се, влизам в противоречие. В ежедневието си хората са свикнали при споменаването на думата конфликт да очакват неприятни последици и поради тази причина конфликтите са крайно нежелани. От гледна точка на дистрибуционния процес обаче към конфликтите следва да се подхожда…

Интернет дистрибуция

4. Проектиране на дистрибуционните канали

1. Гледни точки към проектирането дистрибуционните канали Въпросът за проектирането и изграждането на дистрибуционни канали стои както пред производствените фирми, така и пред фирмите за услуги, търговците на едро и търговците на дребно. Ако се поставим на мястото на търговците на дребно ще установим, че тяхната гледна точка е противоположна на гледната точка на производителите.…

Интернет дистрибуция

3. Интеграционни процеси в дистрибуционния канал

Както беше изяснено в предходната глава, дистрибуционните канали се характеризират с две измерения – хоризонтално и вертикално. Тези две измерения образуват конструкцията на дистрибуционния канал. Въпросната конструкция може да бъде променяна чрез процеси на интеграция в дистрибуционния канал. Интеграцията от своя страна може да има две посоки на развитие – вертикална и хоризонтална. 1. Вертикална…

Интернет дистрибуция

2. Дистрибуционни канали и посредници

Дистрибуцията представлява система от организационни, икономически и административни действия, свързани със стокодвижението, чрез които се осигурява създаването на полезни ефекти за задоволяване потребностите на потребителите. Дистрибуционните решения имат голямо значение в съвременния маркетинг. Те са свързани с всички други маркетингови решения – за цените, за комуникациите, за продукта (опаковане, разфасоване, качество). Може да се каже,…

Интернет дистрибуция

1. Дистрибуционна политика – същност и значение

1. Същност на дистрибуционната политика Дистрибуционната политика може да се определи като съвкупност от принципи, които следва една организация при вземането на решения относно доставянето на стоки и услуги до потребителите. Дистрибуционната политика представлява база за вземане на две групи решения в рамките на маркетинг микса – решенията, свързани с изграждането на дистрибуционните канали, и…