Интернет дистрибуция

1. Дистрибуционна политика – същност и значение

1. Същност на дистрибуционната политика Дистрибуционната политика може да се определи като съвкупност от принципи, които следва една организация при вземането на решения относно доставянето на стоки и услуги до потребителите. Дистрибуционната политика представлява база за вземане на две групи решения в рамките на маркетинг микса – решенията, свързани с изграждането на дистрибуционните канали, и…