1. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети

Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети Финансовите отчети представляват система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и финансовото състояние на банката и дават представа за неговата дейност през отчетния период. Те следва да представят вярно и точно финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадена банка. Финансовите отчети се изготвят въз основа…