Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 30 Същност и характерни особености на митническия контрол

Същност и характерни особености на митническия контрол   Какво включва дейността на митническия контрол? Дейността на митническия контрол включва осъществяваните от тях на митническата територия на страната митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през РБ, събирането на митни сборове, прилагането на административно-наказателни разпоредби и разследвания на престъпления…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 29 Същност и характерни особености на данъчния контрол и на данъчнотo производство – отворени въпроси

Същност и характерни особености на данъчния контрол и на данъчнотo производство 1.Kакво е данъчно осигурителния контрол? Данъчно-осигурителният контрол е част от финансовия контол и обхваща контрола изключително върху приходната част на държавния бюджет т.е. процесът по акумулирането на парични средства в държавния бюджет. Каква е целта на дан. – осигур. Контрол? Целта е да се…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 28 Статут, права и компетенции на НАП – отворени въпроси

Статут, права и компетенции на НАП. 1.Кои са органи на управление на НАП? – Органи на управление на агенцията са управителният съвет и изпълнителният директор. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителния директор. Кои са членове на УС на НАП? – министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, директора на Националната здравноосигурителна каса, заместник-министър…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 27 Приключване на финансова ревизия и реализация на резултатите – отворени въпроси

ТЕМА 27 Приключване на финансова ревизия и реализация на резултатите 1)Какво е ревизия?-Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите,насочени към остановяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. 2)От кой се извършват действиата при извършване на ревизия?-От органите по приходите 3)Kак приключват финансовите ревизии?-Приключват с ревизионен акт,ревизионен доклад  или ревизионна записка. 4)Какво…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 26 Технология на подготовката, откриването и провеждането на финансова ревизия – отворени въпроси

Технология на подготовката, откриването и провеждането на финансова ревизия. Какво представлява финансовата ревизия? – съвкупност от действия  на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Кой извършва ревизия? – При извършване на ревизия действията се извършват от органи по приходите, оправомощени със заповед на  териториалния директор на Националната…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 25 Същност и характерни особености на държавния финансов контрол, провеждан от Инспекцията за финансов контрол – отворени въпроси

Същност и характерни особености на държавния финансов контрол, провеждан от Инспекцията за финансов контрол. (АДФИ)  1.Къде се осъществява държавна финансова инспекция? – бюджетни организации, държавни предприятия по чл. 62 от ТЗ; търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала; ЮЛ, които имат задължени, гарантирани с държавно или общинско имущество; ЮЛ по ЗЮЛНЦ…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 24 Обща характеристика на контролните органи на РБългария – отворени въпроси

Обща характеристика на контролните органи на РБългария 1.Видове контролни органи според основните видове контрол: Вътрешни и външни; държавни и обществени; независими контролни органи Как се класифицират органите според вида контролни функции, които изпълняват? Органи по контрола с обща компетнтност; специални, неспециални и специализирани контролни органи; органи на вътрешния и на външния контрол; органи на независимия…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 23 Форми на систематичен, стратегически и прогностичен контрол – отворени въпроси

Форми на систематичен, стратегически и прогностичен контрол   1.Какво е систематичен контрол? -Своеобразна организираща контролното въздействие форма, която проследява изпълнението на ръководно решение във всичките му етапи. Как се осъществява систематичния контрол? – последователно в зависимост от етапите, определени в решенията Как започва систематичния контролът по изпълнението на решенията и нормативните документи? – започва с…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 22 Проучването, наблюдението и анализа като форми на контрол – отворени въпроси

Проучването, наблюдението и анализа като форми на контрол 1. Какво се извършва проучването? – анализ и оценка на събитията 2. За какво може да се осъществява проучването като форма на контрол? – за продължителни процеси, като в отделните етапи се събира и обобщава необходимата информация. 3. Кои са обектите на проучване? -фактори и условия, пораждащи…

Същност и характерни особености на митническия контрол

Тема 21 Характерни особености на проверката и ревизията като конкретни форми на контрола – отворени въпроси

Характерни особености на проверката и ревизията като конкретни форми на контрола  1.Какво осъществяват органите по приходите? -осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Какво е проверка? -съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. От кой се извършва проверката? -от органите по приходите, без да е необходимо…