тест Теория на МИО

Въпроси & отговори Теория на МИО

Какво е immizerizing growth (обедняващ растеж)? – когато в една икономика има свръхпроизводство/излишъци; когато търсенето е нееластично спрямо увеличението  на предлагането се стига до обедняващ растеж Какво представлява import-substitute strategy (импортозаместващата стратегия)? – насърчава се принципа на протекционизма, а не този на модернизацията на технлогиите; страните се опитват да насърчат икономиката си чрез развитие на…