Тест Публични финанси

Тест Публични финанси

В едно стопанство (общество) от двама души (А и Б), което произвежда две блага (Х и У), използвайки два фактора на производството (L и C), условието за разменна ефективност има вид: MRSAx,y = MRSBx,y В едно стопанство (общество) от двама души (А и Б), което произвежда две блага (Х и У), използвайки два фактора на…

Тест Публични финанси

Примерен тест по Публични финанси

В едно стопанство от дваПримерен тест по Публични финансима души А и Б, което произвежда 2 блага Х и У, използвайки 2 фактора на производство L и C, условието за производствена-MRTS lc=MRTS lc, размерна–MRSxy=MRSxy, асортиментнна–MRSxy=MRSxy=MRTxy 2.Външен ефект– разходи или ползи за 3ти страни различни от купувачите и продавачите, които не намират отражение в пазарната цена…

Тест Публични финанси

Въпроси по Публични финанси от минали изпити

В 1 стопанство от 2ма души А и Б, което произвежда 2 блага Х и У, използвайки 2 фактора на производство L и C, условието за Производствена ефективност : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Какво е Външен ефект …………………………………………………………………………………………………………………………. Кои са основните икономически характеристики на чистото публично благо …………………………………………………………………………………………………………………………. Какво е пазарен провал …………………………………………………………………………………………………………………………. Крива на Лоренц е

Тест Публични финанси

Тест 2 с отговори Публични финанси

Какво представлява инфлационния метод на фиска? – ако държавата има нужда от пари, за да финансира своите разходи, тя може просто да ги напечата. Нетният ефект от ръста на паричното предлагане е нарастване на покупателната сила на парите т.е- инфлация. Когато с увеличаване на дан. база, данъчната норма нараства, дан. облагане е прогресивно. Колкото по-еластично…

Тест Публични финанси

Тест с отговори Публични финанси

Условието за ефективно доставяне на частното благо Х има следния вид: MSB = MSC Парето подобрение е налице, когато…MSB < MSC , т.е. потребителя е готов да заплати дадено к-во благо на цена, по-висока от минималната цена, при която разходите на производителя ще са по-малки или равни на нея.  Това подобрение ще  продължи до достигане…