Задачи по Основи на счетоводството

Задачи по Основи на счетоводството

Задачи по Основи на счетоводството Предадена е безвъзмездно машина. Отчетен е финансовия резултат. 690/204 123/690 Възнаграждения в основната дейност, спомагателната и административната. Разходите са отнесени по функционално предназначение. 604/421 611/604 612 614 Материали – неизплатени 302/401 Нормативни вноски за социалното осигуряване на служителите в осн.дейност, спомагателна и административна дейност. Отнесени са по функционално предназначение. 605/461…

Тест по Основи на счетоводството

Тест по Основи на счетоводството

Тест по Основи на счетоводството Активите на дружеството са: а/ ресурси контролирани от дружеството; б/ ресурси придобити от дружеството; в/ ресурси контролирани от дружеството,от които се очаква то да получи икономическа изгода; г/ задължения на дружеството;  Дружество Х признава и начислява приход от предоставени услуги па клиентпи в размер па 5 000 лв. Средствата от…