Въпроси от изпит от Икономика на обществения сектор

Следните въпроси теми са се падали на предишен изпит по дисциплината Икономика на обществения сектор: Специфика на инвестиционните проекти в публичния сектор в сравнение с тези в частния Нетните (чистите) публични разходи представляват  (bez lihvi ) Публичните разходи като процент от БВП на България понастоящем са около 40% Селективното облагане на стоките и услугите akzici…

Тест Икономика на обществения сектор

1.Кое от  посочените по-долу е характерно за разходното пенсионно осигуряване. А:Връзката между вноски и обезщетение е силно индивидуална Б:Охвата на ползите може да се промени без съгласието…. В:Обезщетението покриева всички разходи на осигурените… Г:Той е основен принцип при изграждане на втория……. 2.Размерът на вноската за доброволно здравно…..от…,а този задължително от……. А:Данъчната регистрация,възрастта Б:Степента на здравният…