Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест Банково дело Вариант А

През RINGS задължително се извършват следните плащания: /въпросът предполага повече от един верен отговор/ А/ плащания по заявка за сетълмент, подадени от системни оператори; Б/ клиентски плащания на сума над 10 000; В/ плащания между ТБ и ЦБ, както и между ТБ и ТБ; Г/ плащания по сделки с ценни книжа, подадени към системата индивидуално…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест и задачи с решения Банково дело

ТЕСТ  по “Банково дело” Вариант А На кои от следните изброени изисквания е нужно да отговаря една банка, учредена в България: А) да е учредена като акционерно дружество, с минимално внесен капитал при учредяването не по-малък от 10 млн. лв.; Б) мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България;…