Над 10 примерни теста по Банково дело

Над 10 примерни теста по Банково дело

На кои от следните изброени изисквания е нужно да отговаря една банка, учредена в България: А) да е учредена като акционерно дружество, с минимално внесен капитал при учредяването не по-малък от 10 млн. лв.; Б) мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България; В) управляващите и представляващите дружеството лица…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Примерни тестови въпроси Банково дело

ТЕСТ  по “Банково дело” Вариант А 1.Банката е юридическо лице, което осъществява публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Вярно                  Невярно Съгл. Закона за кредитните институции, банка се учредява като акционерно дружество или кооперация. Вярно                  Невярно Ликвидността на една банка нараства,…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест Банково дело Вариант Б

В условията на паричен съвет БНБ може да използва следния инструмент на паричната политика: А/ минимални задължителни резерви; Б/ операции на открития пазар; В/ определяне на валутния курс; Г/ БНБ не може да използва инструмент на паричната политика; Д/ А и Б.   Кои от изброените характеристики се отнасят за RINGS: А/ система за нетен…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест Банково дело Вариант А

През RINGS задължително се извършват следните плащания: /въпросът предполага повече от един верен отговор/ А/ плащания по заявка за сетълмент, подадени от системни оператори; Б/ клиентски плащания на сума над 10 000; В/ плащания между ТБ и ЦБ, както и между ТБ и ТБ; Г/ плащания по сделки с ценни книжа, подадени към системата индивидуално…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Изпит Банково дело юни 2013г.

1.Подчертайте вярното: Банката е юридическо лице, което осъществява публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск/за сметка и на риск на вложителите. Съгл. Закона за кредитните институции: а)Банката се учредява като акционерно дружество. б)За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тестови въпроси по Банково дело

Посочете верните: Националната платежна система включва а) формите на безналични плащания в левове; б) формите на безналични плащания във валута; в) БИСЕРА; г) БОРИКА; д) системата за обслужване на плащания по сделки с ДЦК; е) системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа; ж) системата за брутен сетълмент в реално време; и)…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест с отговори и задачи Банково дело

ТЕСТ  по “Банково дело” Вариант А Посочете кои от изброените позиции не са елемент на актива на баланса на ТБ: А/ предоставени от ТБ кредити; Б/ минимални задължителни резерви; В/ NOSTRO сметки;  Г/ привлечени средства от нефинансови институции; Д/ А и В; Е/ В и Г.   Съгл. Закона за кредитните институции, в България банка…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Тест и задачи с решения Банково дело

ТЕСТ  по “Банково дело” Вариант А На кои от следните изброени изисквания е нужно да отговаря една банка, учредена в България: А) да е учредена като акционерно дружество, с минимално внесен капитал при учредяването не по-малък от 10 млн. лв.; Б) мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България;…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Предварителен изпит Банково дело

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА “ФИНАНСИ”   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ        ДИСЦИПЛИНА “БАНКОВО ДЕЛО” ИЗПИТЕН ТЕСТ: Вариант 1           Времетраене: 1 ч. 45 мин.  Въпроси 1-15: 60 точки; Въпрос 16: 10 точки; Въпрос 17: 12 точки; Въпрос 18: 18 точки. Общо въпроси 1-18: 100 точки     Посочете кои от изброените позиции са елемент на актива…

Над 10 примерни теста по Банково дело

Редовен изпит Банково дело – Вариант 3

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА “ФИНАНСИ” РЕДОВЕН ИЗПИТ        ДИСЦИПЛИНА “БАНКОВО ДЕЛО” Въпроси 1-15: 60 точки; Въпрос 16: 12 точки; Въпрос 17: 12 точки; Въпрос 18: 16 точки. Общо въпроси 1-18: 100 точки   Коя от изброените платежни системи е система за нетен сетълмент в определен момент?