1. Бюджет на ЕС (тестове с отговори)

Бюджетът на ЕС е основният финансов инструмент, който: – определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, необходими за постигането на целите и приоритетите на ЕС, осъществяване на неговите общи политики и функционирането на институциите на Съюза Правната основа на бюджета на ЕС, както и основните принципи, по които се съставя и изпълнява този…

Тест Микроикономика

Микроикономика : тестов изпит 1.Каква е алтернативната цена на благото” ходене на плаж”  за жителите на Созопол :   а) пропуснатите загуби от нереализираните продажби в собствения магазин по време на плажуването; б) няма алтернативна цена, защото  местните жители имат достъп до морето през цялата година в) пропусната полза от почивка в планината ; 2. Граница…

Тест с отговори по Иконометрия

Разликата между икономическия и иконометричния модел се изразява в: – а) характера на моделирания обект б) обхвата на моделирания обект в) начина на представяне на модела 2. Кои от изброените свойства са свойства на иконометричните модели? – а) разпознаваемост на модела б) теоретична състоятелност на модела в) ефективност на модела 3. За оценка на иконометричните…